LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 23 d. Nr. V-836

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS normų PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatomis, siekdamas gerinti gyventojų sveikatą ir mitybą bei užtikrinti pakankamą su maistu gaunamų maistinių medžiagų ir energijos kiekį:

1. T v i r t i n u Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.“

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo veikusiems asmenims, kuriems privaloma vadovautis Rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų ir energijos normomis, iki 2018 m. sausio 1 d. leidžiama vadovautis Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų redakcija, galiojusia iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                            Juras Požela

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V- 836

redakcija)

 

 

REKOMENDUOJAMOS PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos skirtos individualios mitybos ir organizuotų kolektyvų (ugdymo, krašto apsaugos, socialinės globos, įkalinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pan.) subalansuoto maitinimo planavimui, vertinimui, statistikai bei stebėsenai. Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos netaikomos maisto produktų maistingumui ženklinti.

2.    Išimtinis žindymas užtikrina maistinių medžiagų ir energijos poreikį kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus.

3.    Rekomenduojamos paros energijos normos skaičiuojamos pagrindinę energijos apykaitą (toliau ‒ PEA), apskaičiuotą pagal Harris-Benedict formulę, padauginus iš fizinio aktyvumo koeficiento. Moterų PEA = 655 + (9,6 x W) + (1,8 x H) – (4,7 x A); vyrų PEA = 65,4 + (13,7 x W) + (5,0 x H) – (6,8 x A), kai W ‒ kūno masė, kg; H ‒ ūgis, cm; A ‒ amžius, metais).

4. Vaikų paros energijos normos nustatytos, atsižvelgiant į paros energijos poreikį, kai fizinio aktyvumo koeficientas:

4.1. 1–3 m. amžiaus vaikams ‒ 1,39;

4.2. 4–6 m. amžiaus vaikams ‒ 1,57;

4.3. 7–10 m. amžiaus vaikams ‒ 1,6;

4.4. 11–14 m. amžiaus mergaitėms ‒ 1,67, berniukams ‒ 1,70;

4.5. 15–18 m. amžiaus mergaitėms ‒ 1,73, berniukams ‒ 1,75;

4.6. intensyviai sportuojančių vaikų energijos poreikiai yra didesni ir turi būti apskaičiuojami individualiai pagal jų fizinio aktyvumo koeficientą.

5.    Suaugusiųjų paros energijos normos nustatytos, atsižvelgiant į paros energijos poreikį, kai kūno masės indeksas yra 23 ir fizinio aktyvumo koeficientą, nustatomą pagal fizinio aktyvumo intensyvumą darbo ir laisvalaikio metu: