LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 13 D. SPRENDIMO NR. V-1864 „DĖL PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KONTAKTINIU BŪDU, PARDUOTUVIŲ, TURGAVIEČIŲ IR KITŲ VIEŠŲ PREKYBOS VIETŲ, LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ VIETŲ, LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IR LOŠIMO AUTOMATŲ, BINGO SALONŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2058

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. V-1864 „Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KONTAKTINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ,

ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1 papunkčiu ir 31 punktu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1Įpareigoti kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų teikėjus ir ūkinės veiklos (toliau – paslaugos) vykdytojus (toliau – teikėjai), paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas, kai paslaugos teikiamos asmenims, neatitinkantiems Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, laikytis šių sąlygų:

1.1Užtikrinti, kad paslaugų teikimo ir paslaugų teikėjų veiklos vykdymo vietose (toliau – paslaugų teikimo vietos) uždarose erdvėse paslaugų teikėjai (darbuotojai) dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, o vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų gavėjai (toliau – paslaugų gavėjai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.

1.2. Riboti paslaugų gavėjų srautus:

1.2.1. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti paslaugų gavėjus vieną nuo kito pertvaromis;

1.2.2. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių paslaugų gavėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.2.3. tarp prekiautojų, paslaugų teikėjų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus transporto priemonėse ir atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius paslaugų gavėjus arba kai prekiautojai, paslaugų teikėjai (darbuotojai) dėvi kaukes.

1.3. Į paslaugų teikimo vietas neįleisti paslaugų gavėjų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

1.4. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius.

1.5. Sudaryti galimybę paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų teikimo patalpą arba paslaugų teikimo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

1.6. Nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (- ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.7. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.8. Pačiam paslaugų teikėjui (darbuotojui) sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba paslaugų teikimo vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties paslaugų teikėjo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis.

1.9. Paslaugų negali teikti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

1.10. Užtikrinti, kad paslaugų teikėjai (darbuotojai):

1.10.1. laikytųsi griežtos rankų higienos: kiekvieną kartą prieš teikiant paslaugą plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

1.10.2. išvykose dirbantys paslaugų teikėjai (darbuotojai), kurių darbas susijęs su išvyka į kitus objektus, vengtų tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėtų kaukes;

1.10.3. paslaugų teikėjai (darbuotojai) bendrose darbo uždarose patalpose (erdvėse), taip pat gyvai organizuojamų susirinkimų (susitikimu ar pan.) metu dėvėtų kaukes. Kaukės galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukės dėvėti negali ar jos dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.11. Pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

1.11.1. organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

1.11.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

1.11.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose).

1.12. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

1.13. Panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.

1.14. Užtikrinti paslaugų teikėjų veiklos vykdymo patalpų (erdvių) maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.

1.15. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

1.16. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją paslaugų gavėjui apie būtinybę uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Paslaugų teikėjai gali atsisakyti teikti paslaugas tais atvejais, kai paslaugų gavėjai nedėvi kaukių.  

2Įpareigoti paslaugų teikėjus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas, kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, laikytis šių sąlygų:

2.1. Užtikrinti, kad būtų laikomasi šio sprendimo 1 punkte, išskyrus šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.10.2, 1.10.3, 1.11, 1.16 papunkčiuose, nustatytų veiklos vykdymo sąlygų.

2.2. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų.

2.3. Užtikrinti, kad į paslaugų teikimo vietą nepatektų paslaugų gavėjai (taip pat ir tais atvejais, kai vykdant nuotolinę prekybą prekės atsiimamos paslaugų teikimo vietoje įrengtame prekių atsiėmimo punkte), neatitinkantys vieno iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas).

2.4. Teikiant apgyvendinimo paslaugas, asmenų atitikimas Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams tikrinamas apgyvendinant paslaugų gavėjus (jų registravimo metu). Į apgyvendinimo įstaigas negali patekti ne apgyvendinimo įstaigos gyventojai, neatitinkantys vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų. Jeigu apgyvendinimo įstaigoje apgyvendinami ekipažų ir įgulų nariai, nurodyti Nutarimo 2.5.1 papunktyje, kurie neatitinka Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, jie gali būti apgyvendinami ne ilgiau kaip 24 val. (skaičiuojant nuo atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją) bei negali gauti kitų kontaktinių paslaugų, išskyrus nakvynę. Jeigu apgyvendinimo įstaigoje teikiamos apgyvendinimo paslaugos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra taikoma izoliacija toje apgyvendinimo įstaigoje, jie negali gauti kitų kontaktinių paslaugų.

2.5.    Užtikrinti, kad asmenys, kurie dėl savo darbo pobūdžio turi patekti į paslaugų teikimo vietą (pvz. kurjeriai, tiekėjai ir kt.), vykdydami darbo funkcijas gali į ją patekti neatitikdami Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, tačiau privalo viso buvimo paslaugų teikimo vietoje metu dėvėti kaukes, laikytis atstumo ir asmens higienos reikalavimų.

3. Rekomenduoti šio sprendimo 1 ir 2 punkte nurodytiems paslaugų teikėjams, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms:

3.1. darbų ir (ar) veiklų, kurios neįtrauktos į Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, vykdytojams organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

3.2. reglamentuojant darbo organizavimo, paslaugų gavėjų aptarnavimo procesus, numatyti nuostatas dėl kaukių dėvėjimo uždarose erdvėse kitais atvejais, nenumatytais šiame sprendime.

4. Rekomenduoti šio sprendimo 2 punkte nurodytiems paslaugų teikėjams, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms laikytis šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.10.2, 1.10.3, 1.11, 1.16 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

5. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis uždarose paslaugų teikėjų veiklos vykdymo erdvėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke, kai paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų (šiuo atveju kaukes dėvėti rekomenduojama).

6. Rekomenduoti paslaugų gavėjams dėvėti kaukes paslaugų teikimo vietose, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

7. Įpareigoju paslaugų teikėjus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose, prekybos centruose, kuriose (-iuose) veiklą vykdo keli paslaugų teikėjai, aptarnaujantys asmenis, atitinkančius Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, ir asmenis, neatitinkančius Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, šių asmenų srautai bendrose erdvėse (pvz., koridoriuose, vestibiuliuose ir kt.) būtų atskirti. Nesant galimybės atskirti srautų, užtikrinti, kad į bendras paslaugų teikimo vietos (-ų) erdves patektų tik asmenys, atitinkantys Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas). Šiame punkte nustatyti reikalavimai netaikomi, kai prekybos centro bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m ir jame be kitų veiklų yra vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos“.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys