VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. rugsėjo 8 D. ĮSAKYMO NR. 1-192 „DĖL TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-115

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus
2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas):

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų aprašas (toliau - aprašas) taikomas parduodant, laikant, gabenant tabako gaminius. Aprašo reikalavimų privalo laikytis tabako gaminių gamintojai, importuotojai, įvežėjai.“

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Kad tabako gaminiai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio cigaretėse, turi būti patvirtinta Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų institucijų patvirtintose (akredituotose) bandymų laboratorijose atliktais bandymais. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai privalo turėti tabako gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tabako gaminių importuotojams tabako gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus – atitikties deklaracijas, pažymėjimus, sertifikatus arba kitus dokumentus, kuriuose yra pateikta aprašo 6 punkte nurodyta informacija, išduoda tabako gaminių gamintojai.“

3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Tabako gaminių gamintojai privalo turėti tabako gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą, kuris turi numerį ir jame privalo būti pateikta tokia informacija:“

4. Panaikinu 11 punktą.

5. Panaikinu 12 punktą.

6. Panaikinu 13 punktą.

7. Panaikinu 14 punktą.

8. Panaikinu 15 punktą.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                         Neringa Baronienė

atliekanti direktoriaus funkcijas