HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. D1-912 „DĖL POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. sausio 20 d. Nr. D1-26

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.5 papunktį iš jį išdėstau taip:

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.“

1.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. VAZ projektus rengti gali juridiniai ir fiziniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą. VAZ projekto rengėjas atsakingas už tinkamą VAZ sudarančių juostų dydžių nustatymą. Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai individualiai apsirūpinama geriamuoju vandeniu, VAZ projektą taip pat rengti gali asmuo, kuriam nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso Žemės gelmių registre neregistruotas gręžinys arba kuris valdo ir (arba) naudoja tokį gręžinį.“

1.3. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.1.  M 1:1 000 ar stambesnio mastelio žemėlapis ar planas, kuriems sudaryti naudojami topografiniai planai, kuriame pažymėti požeminio vandens gręžiniai, VAZ 1-osios juostos riba ir žemės sklypų, į kuriuos patenka VAZ, ribos ir nurodyti šių žemės sklypų kadastro numeriai. VAZ erdviniai duomenys teikiami nurodant VAZ 1-osios juostos dydį pagal Aprašo 3 punktą arba teikiamas VAZ erdvinių duomenų rinkinys, sudarytas *tab arba *shp formatais, kur erdviniai objektai turi būti nustatyti 0,1 m tikslumu, rinkinys sudaromas vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija;“.

1.4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.     Pagal Aprašo 16 punkto reikalavimus parengtas VAZ projektas teikiamas elektroniniu būdu LGT tvirtinti Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka, kai gręžinys, kuriam nustatoma VAZ, registruotas Žemės gelmių registre, arba kartu su gręžinio pasu Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų LGT direktoriaus, nustatyta tvarka, kai gręžinys, kuriam nustatoma VAZ, teikiamas registruoti Žemės gelmių registre. LGT šį VAZ projektą tvirtina Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka, kai jis teikiamas Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka, arba Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kai jis teikiamas kartu su gręžinio pasu.“

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. Iki šio įsakymo įsigaliojimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos gauti požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų projektai nagrinėjami vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

2.2. 2025 m. gegužės 1 d. įsigalioja tokia Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 14 punkto redakcija:

14. VAZ projektus rengti gali juridiniai ir fiziniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą. VAZ projekto rengėjas atsakingas už tinkamą VAZ sudarančių juostų dydžių nustatymą.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas