LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 5 d. Nr. V-467

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 6.1.1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.13. valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams ir transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;“.

2.  Papildau 6.1.1.15 papunkčiu:

6.1.1.15. Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultavimo telefonu specialistams.“

3.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.15 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Arūnas Dulkys