herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL FINANSINĖS PARAMOS JONIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS SKYRIMO

 

2016 m. birželio 23 d. Nr. A-594

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, finansinės paramos Joniškio rajono nevyriausybinėms organizacijoms teikimo nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A-491 (su 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-346 pakeitimu), 20, 21 punktais ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Atrankos grupės nevyriausybinių organizacijų projektams atrinkti siūlymus (2016 m. birželio 20 d. protokolas Nr. NVF-1):

1. S k i r i u finansinę paramą Joniškio rajono nevyriausybinių organizacijų projektams 3400 Eur:

1.1. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus projektui „Pabūkime kartu“ 300 Eur;

1.2. Žagarės neįgaliųjų klubo „Vyšnelė“ projektui „Atsiliepk dainoj“ 250 Eur;

1.3. viešosios įstaigos „Minčių takas“ projektui „Protų mankšta – turnyras Joniškyje“ 200 Eur;

1.4. Pošupių kaimo bendruomenės projektui „Pošupių bendruomenės veidas – sūrių šventė“ 250 Eur;

1.5. Joniškio moterų asociacijos projektui „Tobulėkim“ 150 Eur;

1.6. Joniškio literatų klubo „Audruvė“ projektui „Kultūriniai tiltai“ 200  Eur;

1.7. Joniškio literatų klubo „Audruvė“ projektui „Audruvės“ almanacho leidyba“ 300 Eur;

1.8. Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyriaus projektui „Baltijos kelias – laisvės kelias“ 190 Eur;

1.9. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos projektui „Mes – tarptautiniame renginyje“ 300 Eur;

1.10. Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių klubo „Švėtė“ projektui „Žagariečių kultūros židinys – kultūros centras 1946 – 2016“ 100 Eur;

1.11. Žagarės bendruomenės „Veidė“  projektui „Angelas ant stogo“ 150 Eur;

1.12. Joniškio rajono neįgaliųjų draugijos projektui „Neįgaliųjų jubiliejinė šventė Talačkonyse“  100 Eur;

1.13. Joniškio rajono neįgaliųjų draugijos projektui „Nenuilstančių širdžių daina“100 Eur;

1.14. Joniškio rajono neįgaliųjų draugijos projektui „Sostinės dienos“ 300 Eur;

1.15. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Joniškio filialo projektui  „Su Lietuva širdy“ 210 Eur;

1.16. Kunigaikščio Vykinto žemaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus projektui „Pajauskim žemaičių kultūros dvasią“ 300 Eur.

2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

 

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas