TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIų LENGVATŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID-19

 

 2020 m. birželio 25 d. Nr. T1-199

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu ir atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo apribojusi ar uždraudusi tam tikras privataus sektoriaus veiklas, Telšių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.         Atleisti mokesčių mokėtojus, patenkančius į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytą mokesčių mokėtojų nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą nuo 25 proc. nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2020 metus mokėjimo.

2.         Nustatyti, kad:

2.1. tuo atveju, jeigu mokesčio mokėtojas nebuvo įrašytas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytą Telšių rajono mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, tačiau buvo tiesiogiai paveiktas susiklosčiusios epideminės COVID-19 situacijos Telšių rajone (mieste), t. y. nekilnojamojo turto objekte buvo vykdoma veikla, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo apribota arba draudžiama, mokesčio mokėtojas pateikia Telšių rajono savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą mokesčių lengvatoms gauti ir informaciją apie patirtus nuostolius, įrodymus ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu būtų galima objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumą;

2.2.      prašymus asmenys gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius pasibaigus karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojimui;

2.3.      prašymus nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir pateikia motyvuotą išvadą Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

3.   Pavesti Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui:

3.1. gavus komisijos motyvuotą išvadą, parengti Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikti svarstyti Verslo, ekonomikos ir finansų, Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetams bei Tarybai;

3.2. per 5 darbo dienas informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie priimtą sprendimą.

4. Nustatyti, kad šiuo sprendimu patvirtintos lengvatos netaikomos nekilnojamajam turtui, kuris įrašytas į 2020 m. mokestinio laikotarpio Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, ir žemei , kuri įrašyta į 2020 m. mokestinio laikotarpio Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą.

5. Jeigu mokesčių mokėtojui gali būti taikomos ir kitos Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytos nekilnojamojo turto ir/ar žemės ir/ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos 2020 m. mokestiniu laikotarpiu, taikoma viena – didžiausia lengvata tos pačios rūšies mokesčiui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams adresu: Dvaro g. 80, Šiauliai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas