UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE Tvarkos APRAŠo patvirtinimo

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. TS-175

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1- 259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 49 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo“ 2.4.4.1 priemonę „Remti ir skatinti Utenos rajono nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių veiklas, iniciatyvas“ bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. birželio 1 d. raštą Nr. (31.3-44) SD-3137 „Dėl priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“ įgyvendinimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. TS-165 „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-175

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE Tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) tvarkos aprašas (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunkčio priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2.  Savivaldybės tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).  

3Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

4Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti Daugailių seniūnijos, Kuktiškių seniūnijos, Leliūnų seniūnijos, Saldutiškio seniūnijos, Sudeikių seniūnijos, Tauragnų seniūnijos, Utenos miesto seniūnijos, Utenos seniūnijos, Užpalių seniūnijos, Vyžuonų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

5.  Savivaldybės tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir Apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA

 

6.  Išplėstinė seniūnaičių sueiga, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamais nuostatais, Savivaldybės tvarkos aprašu ir Aprašu.

7.  Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinamas Savivaldybės tvarkos aprašas, priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo ir jį įformina protokolu.

8.  Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 5 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo pateikia atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kad jis būtų viešai paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei) ir skelbimų lentose.

9. Pirmojo posėdžio metu išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų vertinimu susijusios informacijos (Aprašo 4 priedas), taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 6 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Nepasirašius minėtų dokumentų, draudžiama dalyvauti išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl pateiktų projektų vertinimo ir atrankos. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jei išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi svarstyti organizacijos, kurios narys ir (arba) darbuotojas jis yra, paraišką. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys taip pat turi nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jeigu turi svarstyti paraišką organizacijos, kurios narys ir (arba) darbuotojas yra asmuo, su kuriuo jis yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, globos ar rūpybos ryšiais. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos narys nenusišalina, išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl jo nušalinimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, kuriuose vertinami ir svarstomi pateikti projektai Priemonei įgyvendinti, stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys, kurie taip pat pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 7 priedas).

10.  Utenos rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris per 5 darbo dienas nuo nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:

10.1.  paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

10.2.  paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;

10.3.  prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių skaičius);

10.4.  pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai;

10.5.  paraiška atitinka Savivaldybės tvarkos aprašo 41 punkto reikalavimus.

11Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas užregistruotas paraiškas ir informaciją apie visų pareiškėjų ir pateiktų projektų atitiktį Savivaldybės tvarkos aprašo 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytiems kriterijams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės formaliųjų kriterijų įvertinimo dienos perduoda vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie projektą (-us), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), išplėstinę seniūnaičių sueigą informuoja, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir kitus susijusius dokumentus. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, įvertinusi atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo vadovaujantis šiuo punktu pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

Jeigu išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo siūlymui atmesti projektą (-us), šis projektas (-ai) grąžinamas (-i) atsakingam valstybės tarnautojui, kad jis iš naujo įvertintų projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams, pateikiant motyvuotus argumentus, kodėl nepritariama projekto (-ų) atmetimui arba kodėl kyla pagrįstų abejonių dėl projekto (-ų) atmetimo.

Pakartotinai įvertinęs projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams ir pakartotinai nustatęs, kad projektas (-ai) neatitinka formaliųjų kriterijų, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas šio punkto pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą ir pakartotinai teikia siūlymą tokį projektą (-us) atmesti.

Pakartotinai įvertinęs projekto atitiktį formaliesiems kriterijams ir nustatęs, kad projektas atitinka formaliuosius kriterijus, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie tai raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio nustatymo dienos informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą, pateikdamas savo vertinimo argumentus.

12.  Jeigu vertinant gautą paraišką ir dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti įtakos vertinant projektą, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas apie tai informuoja atsakingą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kuris privalo raštu paprašyti pareiškėją paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

13.  Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Savivaldybės tvarkos apraše nurodyti privalomi pateikti dokumentai, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos.

14. Paraiškos atmetamos, projektai nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

14.1.  paraiška pateikta pasibaigus galutiniam jos pateikimo terminui;

14.2.  paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

14.3.  pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų, patikslinimų;

14.4.  paraiška neatitinka Savivaldybės tvarkos aprašo 41 punkte nustatytų reikalavimų;

14.5.  pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautas lėšas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

15.  Vertintinus projektus išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams paskirsto išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai. Jeigu vieną projektą vertino 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai ir jų vertinimas skiriasi daugiau kaip 20 balų ir (arba) vienas iš išplėstinės seniūnaičių sueigos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti, taip pat jeigu 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos narių projektui įgyvendinti siūloma suma skiriasi daugiau nei 25 proc., išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas paskiria trečiąjį išplėstinės seniūnaičių sueigos narį tokiam projektui įvertinti.          

16.  Jeigu Savivaldybės tvarkos aprašo 15 punkte nurodytais atvejais projektui įvertinti paskiriamas trečiasis išplėstinės seniūnaičių sueigos narys, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas išplėstinei seniūnaičių sueigai, kuri, įvertinusi trečiojo išplėstinės seniūnaičių sueigos nario, įvertinusio projektą, siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (arba) šio išplėstinės seniūnaičių sueigos nario išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo.

17.  Projektai turi būti įvertinti per 20 kalendorinių dienų nuo paskutinės nustatytos dokumentų pateikimo konkursui dienos. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektų kiekį ir apimtį, gali terminą sutrumpinti arba pratęsti iki 10 kalendorinių dienų.

18Išplėstinės seniūnaičų sueigos nariai, gavę vertinti projektus, juos vertina, užpildydami vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas) pagal šioje anketoje nurodytus vertinimo kriterijus. Numatytas didžiausias vienam projektui skiriamas balų skaičius yra 12, mažiausias - 0.

19.  Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina projektus, apskaičiuodama kiekvienam projektui išplėstinės seniūnaičių sueigos narių skirtų balų vidurkį, ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka. Lėšos skiriamos tiems projektams, kurie surinko daugiausia balų ir kuriems užteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų.

20.  Jeigu projektai pagal turinį ir prioritetą įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama projektui, kurio Projekto vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidų dalis mažesnė. Jeigu Projekto vykdytojai yra numatę vienodas išlaidas darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, numatoma skirti finansavimą projektui, pagal 34 punkte nustatytą tinkamų finansuoti veiklų eiliškumą.

21.  Jei išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, ji priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos siūlomos finansuoti. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolinio sprendimo gavimo dienos, raštu informuoja pareiškėją apie jam siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos siūlomos finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant numatytus konkurso tikslus, pagal išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

22.  Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkui raštiškai patvirtinta, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, atsižvelgdamas į pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą. Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir (ar) kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtu sprendimu siūlyti skirti dalį projektui įgyvendinti pareiškėjo prašomų lėšų ar jei išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

23.  Gavęs patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, numatytus paraiškoje, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo pareiškėjo patvirtinimo gavimo dienos juos pateikia įvertinti išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams, kurie vertino pirmines paraiškas. Išplėstinė seniūnaičių sueiga patikslintus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko dokumentų pateikimo išplėstinei seniūnaičių sueigai dienos ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria pareiškėjų patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams.

24.  Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo išplėstinė seniūnaičių sueiga pateikia atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo, protokolo pasirašymo dienos.

25.  Pareiškėjui nesudarius Projekto įgyvendinimo sutarties per Savivaldybės tvarkos aprašo 29 punkte numatytą terminą, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Projekto įgyvendinimo sutartį, išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu ir Administracijos direktoriaus sprendimu lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, sąmata ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planas tikslinami Savivaldybės tvarkos aprašo 21-23 punktuose numatyta tvarka. Administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 5 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymo gavimo dienos.

26.  Jei rezerviniame sąraše projektų nėra, Administracija Savivaldybės tvarkos aprašo 25 punkte numatytais atvejais arba Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomai lėšų Priemonei įgyvendinti, lėšas gali paskirstyti, skelbdama naują konkursą Priemonei įgyvendinti.

27Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (‑ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus paraiškos (‑ų), įforminti protokolu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami Administracijai. Administracijos direktorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus projekto (-ų) finansavimo. Administracijos direktorius privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus.

28Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 2 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus projekto (-ų) finansavimo priėmimo viešai paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) Savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei) ir skelbimų lentose.

29Su Projektų vykdytojais, kurių paraiškose nurodytos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius bei interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, Administracijos direktorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo Projekto įgyvendinimo sutartį (-is) (Aprašo 3 priedas).

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS

 

30.  Priemonė įgyvendinama Savivaldybėje, kuri kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Valstybės lėšų naudojimo sutartis). Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos Administracijai pagal joje praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. už Priemonę atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, atliekant papildomas funkcijas, susijusias su Priemonės įgyvendinimu.

31.  Administracija:

31.1. Administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo Savivaldybės taryboje dienos paskirsto lėšas Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, vienai seniūnijai skirdama ne mažiau kaip 500 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, vadovaudamasi Savivaldybės tvarkos aprašo 30 punkte nustatyta tvarka.

31.2. apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, Administracija raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas.

31.3. paskiria atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

31.4. paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstinės seniūnaičių sueigas ir užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, taip pat dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną.

31.5. konsultuoja išplėstinės seniūnaičių sueigas, pareiškėjus ir Projektų vykdytojus su Priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais, renka paraiškas kiekvieną ketvirtį Projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

31.6. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, Projekto įgyvendinimo atskaitų formas;

31.7. kiekvieną ketvirtį perveda Projektų vykdytojams lėšas Projektui (-ams) įgyvendinti;

31.8. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei) ir skelbimų lentose visas paraiškas pateikusias organizacijas, projektą vykdyti atrinktą (-as) organizaciją (-as), kiekvieno projekto vykdytojo planuojamą veiklą ir kiekvienam projektui skiriamą lėšų sumą, išplėstinės seniūnaičių sueigos skirtus balus.

32.  Nevyriausybinių organizacijų taryba:

32.1. gali dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas Savivaldybės tvarkos aprašo projektas, ir teikti savo pasiūlymus dėl Savivaldybės tvarkos aprašo projekto tobulinimo;

32.2. gali dalyvauti išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažinti su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais;

32.3. gali organizuoti projektų vertinimą ir atranką, jeigu:

32.3.1.   yra pasibaigusi daugiau kaip pusės tos seniūnijos seniūnaičių kadencija;

32.3.2.   iki daugiau kaip pusės tos seniūnijos seniūnaičių kadencijos pabaigos liko ne daugiau nei du mėnesiai nuo viešo paskelbimo apie konkursą jį organizuojančios Savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse (esant galimybei) bei skelbimų lentose dienos ir jie nespės užbaigti einamųjų metų projektų vertinimo bei atrankos procedūrų.

33.  Galimi pareiškėjai:

33.1.  bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

33.2 kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

33.3religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

34.  Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

34.1.  socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

34.2.  vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

34.3.  kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

34.4.  sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

34.5.  bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

34.6.  bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

35Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

35.1.  projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

35.2bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija;

35.3į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

35.4projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;

35.5į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

36.  Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

36.1projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui skirtų lėšų):

36.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

36.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

36.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

36.1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

36.1.5. patalpų projektui vykdyti nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

36.2projekto įgyvendinimo išlaidos:

36.2.1. Projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

36.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

36.2.3. išlaidos paslaugoms:

36.2.3.1.       teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

36.2.3.2.       maitinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

36.2.3.3.       projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;

36.2.3.4.       transporto paslaugoms (pvz.: kelionės bilietams, nuomai ir kt.);

36.2.3.5.       kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamoms prie Savivaldybės tvarkos aprašo 36.2.3.1 – 36.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių;

36.2.4. reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla, įsigyti;

36.2.5. transportui išlaikyti (pvz., degalams);

36.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

36.2.7. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

36.2.8. ilgalaikiam turtui, kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Savivaldybės tvarkos aprašo 34.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų;

36.3 išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

37.  Projektų vykdytojai valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

37.1.  įsiskolinimams dengti;

37.2.  investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

37.3Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

37.4.  kelionėms į užsienį;

37.5.  veikloms, kurios:

37.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

37.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

37.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

37.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

38.  Visos Projekto vykdytojo įgyvendinamos veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

39.  Valstybės biudžeto lėšos, pervestos Savivaldybės Priemonei įgyvendinti, laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinama atskira šių lėšų apskaita nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, užtikrinamas racionalus jų naudojimas.

40.  Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai.

Projekto vykdytojas turi teisę ne daugiau kaip du kartus nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų.

41Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

42.  Paraiškoje paprastai nurodoma:

42.1.  informacija apie pareiškėją (pareiškėjo teisinė forma, juridinio asmens kodas, narių skaičius, pareiškėjo vadovas, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir projektų vykdymo metus);

42.2.  informacija apie projektą (projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais), projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta, projekto partneriai, jei pareiškėjas juos turi, jų kontaktiniai duomenys);

42.3.  projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms, atitiktis kriterijams, už kuriuos skiriami papildomi balai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

42.4.  projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai);

42.5.  bendra projekto įgyvendinimo sąmata, nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

42.6.  projekto sklaida ir viešinimas;

42.7.  projekto veiklų tęstinumas;

42.8.  pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą bei kiti projekto įgyvendinimą užtikrinsiantys ištekliai;

42.9.  pridedamų dokumentų sąrašas.

43.  Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (ar vertimų, kurie patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimų biuro antspaudu) kopijas:

43.1.  pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties, religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

43.2.  pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;

43.3.  asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

43.4.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

43.5.  jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

43.6jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;

43.7.  kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

44Dokumentus, nurodytus Savivaldybės tvarkos aprašo 43.1 - 43.3 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus Savivaldybės tvarkos aprašo 43.4 - 43.6 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

45Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai Savivaldybėje:

45.1įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;

45.2dalyvaujančių įgyvendinant Priemonę seniūnijų skaičius 10.

__________________