LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 m. GRUODŽIO 23 d. įsakymO Nr. ĮV-757 „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 16 d. Nr. ĮV-687

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (bibliotekos dienoraščio forma nauja redakcija nedėstoma):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIBLIOTEKOS FONDO BENDROSIOS APSKAITOS KNYGOS, BIBLIOTEKOS FONDO INVENTORIAUS KNYGŲ IR BIBLIOTEKOS DIENORAŠČIO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4 straipsnio 4 punktu:

1. T v i r t i n u šių dokumentų formas (pridedama):

1.1. Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga;

1.2. Bibliotekos fondo inventoriaus knyga (spausdintiniai dokumentai ir dokumentai fizinėse laikmenose);

1.3. Bibliotekos fondo inventoriaus knyga (bibliotekos valdomi elektroniniai dokumentai);

1.4. Bibliotekos dienoraštis.

2. P a v e d u:

2.1. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (toliau – Nacionalinė biblioteka) ir apskričių viešosioms bibliotekoms konsultuoti bibliotekas ir teikti joms metodinę pagalbą dėl šių formų naudojimo;

2.2. Nacionalinei bibliotekai parengti spaudai ir atspausdinti pagal poreikį reikiamu tiražu 1.11.3 papunkčiuose nurodytas dokumentų formas bei Nacionalinės bibliotekos nustatyta tvarka ir sąlygomis aprūpinti jomis bibliotekas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                             Simonas Kairys