KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KELMĖS RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO SUTARTIES FORMOS

TVIRTINIMO

 

       2017 m. gruodžio       d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kelmės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatų, patvirtintų 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-174 „Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatų, ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ :

1. T v i r t i n u Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo  programos finansinės paramos teikimo sutarties formą (pridedama).

2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                          Irena Sirusienė