LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO NR. I-372 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. XIII-263

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Lietuvos Respublikos patentų registras

1. Lietuvos Respublikos patentų registras yra valstybės registras. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, registro tvarkytojas – Valstybinis patentų biuras. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali skirti papildomą registro tvarkytoją.

2. Lietuvos Respublikos patentų registro objektas yra pagal šį įstatymą išduotas patentas.

3. Lietuvos Respublikos patentų registro objektų registravimo tvarka, registro duomenų tvarkymas reglamentuoti Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatuose.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministras iki 2017 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė