LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO nR. 3D-243 „DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-970

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u   Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos objektas yra Lietuvos Respublikos valstybinė ir privati melioruota žemė ir joje esantys melioracijos statiniai. Apskaita tvarkoma pagal kadastro vietoves, jose išskiriant vienetais tiltus, siurblines, tvenkinių hidrotechnikos statinius.“

1.2. Išdėstau priedą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių

asociacijos 2014-10-14 raštu Nr. (18)-SD-749


 

                                                                            Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos

                                                                                    taisyklių priedas                                          

                                                                             (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

                                                                            2014 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-970 redakcija)

(Atliktų melioracijos ir polderių priežiūros darbų bei šių darbų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis ataskaitos forma)

ATLIKTŲ MELIORACIJOS IR POLDERIŲ REKONSTRAVIMO , REMONTO , PRIEŽIŪROS DARBŲ BEI ŠIŲ DARBŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

201....M. ............................... MĖN. ...... D. ............................................... SAVIVALDYBĖJE

ATASKAITA

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Metinis finansavimo limitas :

Eur

1.1.

investicijoms, iš viso

Eur

1.2.

išlaidoms, iš viso

Eur

2.

Atlikta darbų iš viso:

Eur

2.1.

iš jų

investicijoms skirtomis lėšomis

Eur

2.1.1.

iš jų

melioracija

Eur

2.1.2.

polderiai

Eur

2.2.

išlaidoms skirtomis lėšomis

Eur

2.2.1.

iš jų

melioracija

Eur

2.2.2.

polderiai

Eur

3.

Gauta lėšų :

Eur

3.1.

investicijoms

Eur

3.2.

išlaidoms

Eur

4.

Apmokėta už atliktus darbus:

Eur

4.1.

investicijoms skirtomis lėšomis

Eur

4.2.

išlaidoms skirtomis lėšomis

Eur

5.

Priimta naudoti pajėgumų:

x

x

5.1.

suremontuota sausinimo sistemų

ha

5.2.

rekonstruota sausinimo sistemų

ha

5.3.

suremontuota sausinimo sistemų

Eur

5.4.

rekonstruota sausinimo sistemų

Eur

5.5.

Suremontuota ir rekonstruota:

x

x

5.5.1.

drenažo linijų

km

5.5.2.

reguliatorių

vnt.

5.5.3.

tiltų

vnt.

5.5.4.

pralaidų, greitviečių

vnt.

5.5.4.1.

iš jų

suremontuota

vnt.

5.5.4.2.

rekonstruota

vnt.

5.5.5.

pralaidų, greitviečių

Eur

5.5.5.1.

iš jų

suremontuota

Eur

5.5.5.2.

rekonstruota

Eur

5.5.6.

kitų statinių:

vnt.

5.5.6.1.

iš jų

lieptų

vnt.

5.5.6.2.

kontrolinių šulinių

vnt.

5.5.6.3.

vandens nuleistuvų

vnt.

5.5.6.4.

drenažo žiočių

vnt.

5.5.7.

griovių

km

5.5.8.

pylimų

km

5.5.9.

siurblinių

vnt.

5.5.10.

tvenkinių HTS

vnt.

6.

Griovių priežiūros darbai:

x

x

6.1.

augalijos šalinimas iš griovio vagos

km

6.2.

žiočių sutvarkymas

vnt.

6.3.

krūmų šalinimas

ha

6.4.

šienavimas

"

7.

Tvenkinių HTS šienavimas

ha

8.

Prašymų skaičius savivaldybėje * :

x

x

8.1.

valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui

vnt.

8.1.1.

iš jų patenkintų

vnt.

*-nepatenkinti prašymai einamųjų metų pradžioje pridedami prie naujai gautų.

................................................savivaldybės administracijos

(pareigos,vardas,pavardė)