LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-884 „DĖL Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. sausio 6 d. Nr. V-29

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro  2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ ir ją išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 54:2017 „MAISTO PRODUKTAI. DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS TERŠALŲ IR PESTICIDŲ LIKUČIŲ KONCENTRACIJOS“ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir įgyvendindamas 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyvą 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (OL 2006 L 339, p. 16) ir 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvą 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičiančią Direktyvą 1999/21/EB (OL 2006 L 401, p. 1):

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 54:2017 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.“

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro įsakymuose   nuoroda  į  Lietuvos higienos normą HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ reiškia nuorodą į Lietuvos higienos normą HN 54:2017 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-884

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V- 29

redakcija)

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 54:2017

„MAISTO PRODUKTAI. DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS TERŠALŲ IR PESTICIDŲ LIKUČIŲ KONCENTRACIJOS“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos pateiktos 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 239/2016 (OL 2016 L 45, p. 3).

2. Didžiausios leidžiamos pesticidų likučių koncentracijos pateiktos 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1902/2016 (OL 2016 L 298, p. 1).

3. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005.

 

II SKYRIUS

DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS PESTICIDŲ LIKUČIŲ KONCENTRACIJOS SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTUOSE

 

4. Pradiniuose mišiniuose kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste atskirų pesticidų likučių koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,01 mg/kg, išskyrus tuos pesticidus, kuriems yra nustatytos didžiausios leidžiamos koncentracijos, nurodytos lentelėje. Nurodytos koncentracijos taikomos tiesiogiai vartojamiems produktams arba paruošiamiems pagal gamintojo nurodymus. Pesticidų koncentracijai nustatyti taikomi įteisinti tyrimo metodai.

Lentelė. Specialioji didžiausia leidžiama pesticidų likučių arba jų metabolitų koncentracija pradiniuose mišiniuose kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste

 

 

Pesticido pavadinimas

DLK
(mg/kg)

Direktyva, kurioje nustatyta DLK

1

2

3

1. Kadusafosas

0,006

2006/125/EB,

2006/141/EB

2. Demeton-s-metilas, demeton-s-metilo sulfonas ir oksidemeton-metilas (kiekvienas atskirai arba jų suma, išreikšta kaip demeton-s-metilas)

0,006

2006/125/EB,

2006/141/EB

3. Etoprofosas

0,008

2006/125/EB,

2006/141/EB

4. Fipronilas (fipronilo ir fipronildesulfinilo suma, išreikšta kaip fipronilas)

0,004

2006/125/EB,

2006/141/EB

5. Propinebas/propilentiokarbamidas (propinebo ir propilentiokarbamido suma)

0,006

2006/125/EB,

2006/141/EB

 

5. Draudžiama žemės ūkio produktų, skirtų pradiniuose mišiniuose kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniuose, perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir kūdikių bei mažų vaikų maistui, gamyboje naudoti šiuos pesticidus:

5.1. disulfotoną (disulfotono, disulfotono sulfoksido ir disulfotono sulfono suma, išreikšta kaip disulfotonas);

5.2. fensulfotioną (fensulfotiono, jo oksiduotojo analogo ir jų sulfonų suma, išreikšta kaip fensulfotionas);

5.3. fentiną, išreikštą kaip trifeniltino katijoną;

5.4. haloksifopą (haloksifopo, jo druskų ir esterių, įskaitant jų junginius, suma, išreikšta kaip haloksifopas);

5.5. heptachlorą ir trans-heptachloro epoksidą, išreikštus kaip heptachloras;

5.6. heksachlorbenzeną;

5.7. nitrofeną;

5.8. ometoatą;

5.9. terbufosą (terbufoso, jo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip terbufosas);

5.10. aldriną ir dieldriną, išreikštus kaip dieldrinas;

5.11. endriną.

6. Jei higienos normos 5 punkte išvardytų pesticidų likučių koncentracija neviršija 0,003 mg/kg, laikoma, kad jie nebuvo naudojami. Nurodytos koncentracijos taikomos tiesiogiai vartojamiems produktams arba paruošiamiems pagal gamintojo nurodymus. Higienos normos 5.1–5.9 papunkčiuose išvardytų pesticidų likučių koncentracija yra tyrimo metodų nustatymo riba ir turi būti peržiūrima atsižvelgiant į technikos pažangą. Pesticidų, išvardytų šios higienos normos 5.10 ir 5.11 papunkčiuose, likučių koncentracija peržiūrima atsižvelgiant į aplinkos užterštumą.

 

_____________________