LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIŲ DALYVAUJANČIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOSE APSKAITOS

 

2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-946

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Valstybės kontrolės atlikto vastybinio audito "Kaip organizuojamas neformalus mokinių švietimas" rekomendacijas (2015 m. vasario 4 d. Nr. VA-P-50-3-1) ir siekdama efektyviai ir tinkamai panaudoti biudžeto lėšas skiriamas neformaliam vaikų švietimui:

1. N u s t a t a u, kad nuo 2015/16 mokslo metų vaikai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose, finansuojamose iš savivaldybių ar valstybės biudžeto lėšų, turi būti registruojami Mokinių registre, o vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos registruojamos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.

2. Į p a r e i g o j u Švietimo informacinių technologijų centrą (direktorius Vaino Brazdeikis) iki 2015/16 mokslo metų pradžios atnaujinti Mokinių ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrų bei Švietimo valdymo informacinės sistemos programinę įrangą, užtikrinant neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių apskaitą.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė