herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO LIUDUI JONAIČIUI

 

2018 m. birželio 21 d.  Nr. T-149

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-127 (su pakeitimais, padarytais
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-167, 2012 m. sausio
26 d. sprendimu Nr. T-19, 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-202, 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-43, 2018 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T- 132), ir atsižvelgdama į Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus pirmininkės Stefanijos Skirmantienės 2018 m. sausio 11 d. siūlymą „Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo“ ir į Joniškio dekano Eduardo Semaškos 2018 m. sausio 5 d. raštą Nr. 5 „Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Liudui Jonaičiui, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriui, Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariui, aktyviam visuomenininkui, Joniškio ROTARY klubo įkūrėjui, tautinių šokių ansamblio „Jievaras“ prezidentui, dailininkų ir medžio skulptūrų plenerų organizatoriui, Joniškio garbės piliečio vardą už nuopelnus Joniškio kraštui, jo vardo garsinimą, kultūros puoselėjimą, gražias iniciatyvas ir gėrio sklaidą.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis