PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-100

Pakruojis

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. siūlymą Nr. V2-150 ir Pakruojo rajono savivaldybės mero 2017 m. kovo 17 d. teikimą Nr. S-918, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

              1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūrą, kurią sudaro:

              1.1. administracijos direktorius;

  1.2. administracijos direktoriaus pavaduotojas;

  1.3. ekologas (vyriausiasis specialistas);

  1.4. civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas;

  1.5. jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas);

  1.6. komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas;

  1.7. savivaldybės gydytojas;

  1.8. Apskaitos skyrius;

  1.9. Centralizuotas vidaus audito skyrius;

  1.10. Finansų skyrius;

  1.11. Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius:

  1.11.1. Informacinių technologijų poskyris;

  1.11.2. Civilinės metrikacijos ir archyvų poskyris;

  1.12. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius;

  1.13. Socialinės rūpybos skyrius:

  1.13.1. Socialinės paramos poskyris;

  1.13.2. Neįgaliųjų ir socialinių paslaugų poskyris;

  1.14. Strateginės plėtros ir statybos skyrius;

  1.14.1. Planavimo ir investicijų poskyris;

  1.14.2. Statybos ir viešųjų pirkimų poskyris;

  1.14.3. Architektūros poskyris;

  1.15. Švietimo skyrius;

  1.16. Vaiko teisių apsaugos skyrius;

  1.17. Turto ir ūkio skyrius:

  1.17.1. Turto valdymo poskyris;

  1.17.2. Ūkio poskyris;                                                                                                                           1.18. Žemės ūkio skyrius.

  1.19. Guostagalio seniūnija;

  1.20. Klovainių seniūnija;

  1.21. Lygumų seniūnija;

  1.22. Linkuvos seniūnija;

  1.23. Pakruojo seniūnija;

  1.24. Pašvitinio seniūnija;

  1.25. Rozalimo seniūnija;

  1.26. Žeimelio seniūnija.

2. Pripažinti  netekusiu  galios  Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. T-256 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Gegieckas