ragai1

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REMIAMOS IR SKATINAMOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. 1-144

Širvintos

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,

Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios 2013 m. spalio 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-204 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2014 m. gruodžio 18 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-251 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1-204 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                           Živilė Pinskuvienė


 

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-144

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REMIAMOS IR SKATINAMOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja ūkininkų, smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, asociacijų, daugiabučių namų bendrijų, profesinių sąjungų įsisteigimo (toliau – Paramos gavėjų), veikiančių Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje, finansavimo bendrąsias nuostatas, finansuotinas veiklas ir sritis, reikalavimus Paramos gavėjams, skyrimo sąlygas ir tvarką, formas ir dydžius, paramos panaudojimo kontrolę.

2Remiamos ir skatinamos veiklos tikslai:

2.1. paremti žemės ūkio verslą, skatinti jo plėtrą, specializaciją ir profesinį mokymą;

2.2. skatinti verslo vystymąsi, jo konkurencingumą, vietos gyventojų bei įmonių verslumą, gerų Širvintų rajono savivaldybės verslo pavyzdžių sklaidą;

2.3. skatinti asociacijų, daugiabučių namų bendrijų, profesinių sąjungų steigimąsi, jų aktyvų dalyvavimą sprendžiant aktualias visuomenės problemas.

3Lėšas, skirtas rėmimui ir skatinimui, vadovaudamasi šiuo Aprašu, skirsto Širvintų rajono savivaldybės mero (toliau — Savivaldybės meras) potvarkiu sudaryta komisija (toliau - Komisija). Komisijos darbo reglamentą potvarkiu tvirtina Savivaldybės meras.

4Savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos lėšas sudaro Savivaldybės biudžeto lėšos.

5Lėšos, skirtos rėmimui ir skatinimui, gali būti naudojamos šioms veikloms:

5.1. ūkininkams – draudimo įmokų kompensavimui, privalomų mokymų kompensavimui, traktorinių purkštuvų techninei apžiūrai patirtų išlaidų kompensavimui;

5.2. smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui;

5.3. asociacijų, daugiabučių namų bendrijų, profesinių sąjungų įsisteigimo rėmimui.

6Paraiškos lėšoms gauti teikiamos raštu iki balandžio 15 dienos, kai prašoma išlaidų, kompensavimo. Patirtos išlaidos kompensuojamos nuo praėjusių metų balandžio 16 d. iki einamųjų metų balandžio 15 d. Pagal Aprašo 26 punktą pareiškėjų prašymai nagrinėjami per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

7Pareiškėjai, siekdami gauti rėmimo lėšas, turi pateikti šiuos dokumentus:

7.1.      užpildytą nustatytos formos paraišką, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

7.2. patvirtintą juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą, kopiją;

7.3. patiriamas išlaidas patvirtinančių dokumentų arba patirtų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas. Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu;

7.4. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę atstovauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui, teikiančiam prašymą rėmimo lėšoms gauti, kopiją;

7.5.      kitus papildomus dokumentus.

8Parama teikiama kompensavimo principu, tai yra kompensuojamos patirtos išlaidos pagal prie paraiškos pridėtus išlaidas bei jų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus.

9Parama skirstoma atsižvelgiant į einamaisiais metais skirtas lėšas.

10Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikęs asmuo. Kartu su paraiška pateiktų dokumentų ir duomenų kopijų tikrumą tvirtina paramos prašytojas.

11Paraiškas skirti paramą vertina Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija. Komisija vertina paraiškas ir teikia pasiūlymus Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) dėl remiamų lėšų skyrimo. Savivaldybės administracijos direktorius paramą skiria (neskiria) atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą. Rėmimo lėšų gavėjų sąrašas ir skiriamos rėmimo lėšų sumos tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

II. FINANSINĖS PARAMOS FORMOS IR SĄLYGOS ŪKININKAMS

 

DRAUDIMO ĮMOKOMS KOMPENSUOTI

 

12Finansinė parama teikiama ūkininkams, apdraudusiems nuosavybės teise jiems priklausančius gyvulius nuo stichinių draudžiamųjų įvykių savanoriškuoju draudimu.

13Ūkininkai turi pateikti paraišką (1 priedas), kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, banko pavadinimą, kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį bei šiuos dokumentus ir jų kopijas:

13.1draudimo sutartį (liudijimą);

13.2ūkininko įregistravimo pažymėjimą;

13.3dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į turtą;

13.4mokėjimo dokumentus, patvirtinančius draudimo įmokų sumokėjimą.

14Finansavimo sąlygos:

 

Finansinės paramos formos

Finansavimo sąlygos

Ūkininkams — draudimo įmokoms kompensuoti

·   Nepaisant, ar įvyko draudiminis įvykis, kompensuojama iki 50 procentų draudimo įmokų sumos.

·   Parama neteikiama, jei patirtos išlaidos kompensuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

PRIVALOMIEMS MOKYMAMS KOMPENSUOTI

 

15Ūkininkams, tvarkantiems buhalterinę apskaitą, kompensuojama 80 procentų patirtų išlaidų, susijusių su mokymais, kurie būtini tolesnei ūkinei veiklai vykdyti ir kurie nėra finansuojami pagal kitas programas iš Nacionalinio ar ES biudžeto lėšų. Ūkininkas užpildo nustatytos formos paraišką (2 priedas) bei pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas:

15.1prašymą paramai gauti;

15.2ūkininko įregistravimo pažymėjimą;

15.3atitinkamos institucijos, vykdžiusios mokymus, išduoto pažymėjimo kopiją;

15.4mokėjimo dokumentą, įrodantį patirtų iš laidų apmokėjimą.

16Finansavimo sąlygos:

 

Finansinės paramos formos

Finansavimo sąlygos

Ūkininkams – privalomiems mokymams kompensuoti

·   Kompensuojama iki 80 procentų patirtų išlaidų sumos.

·   Parama neteikiama, jei patirtos išlaidos kompensuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

·   Privalomų mokymų išlaidos kompensuojamos tiems ūkininkų ūkiams, kurie įregistruoti Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

 

TRAKTORINIŲ PURKŠTUVŲ TECHNINEI APŽIŪRAI PATIRTOMS IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI

 

17Ūkininkams, tvarkantiems buhalterinę apskaitą, kompensuojama 80 procentų patirtų išlaidų, atlikus traktorinių purkštuvų techninę apžiūrą. Ūkininkas užpildo nustatytos formos paraišką (3 priedas) bei pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas:

17.1prašymą paramai gauti;

17.2ūkininko įregistravimo pažymėjimą;

17.3atitinkamos institucijos, vykdžiusios purkštuvų techninę apžiūrą išduotą pažymėjimą;

17.4mokėjimo dokumentą, įrodantį patirtų išlaidų apmokėjimą.

18Finansavimo sąlygos:

Finansinės paramos formos

Finansavimo sąlygos

Ūkininkams – traktorinių purkštuvų techninei apžiūrai patirtoms išlaidoms kompensuoti

·   Kompensuojama iki 80 procentų patirtų išlaidų sumos.

·   Parama teikiama vienam žemės ūkio subjektui vieną kartą per metus iki 60 Eur.

·   Parama neteikiama, jei patirtos išlaidos kompensuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

·   Traktorių purkštuvų techninės apžiūros išlaidos kompensuojamos tiems ūkininkų ūkiams, kurie įregistruoti Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

 

IIIFINANSINĖS PARAMOS FORMOS IR SĄLYGOS SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI REMTI

 

19Finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams: labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas ir šių nuostatų reikalavimus bei įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Paraiškos forma – 4 priedas.

20Parama teikiama SVV subjektams ir verslininkams, kurie:

21yra įregistruoti ir verslą vykdo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje;

22nėra įsiskolinę Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės ir Savivaldybės biudžetams.

23Finansinė parama neteikiama ūkio subjektams, kurie yra:

24valstybės ir Savivaldybės įmonės;

25įmonės ar bendrovės, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip 1/2 įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių.

26Finansavimo sąlygos:

Finansinės paramos formos

Finansavimo sąlygos

Naujos įmonės steigimas

·    Finansuojamos naujos įmonės steigimosi išlaidos.

·    Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui yra iki 150 Eur, bet ne daugiau kaip 80 proc. dokumentais pagrįstų pradinių steigimosi išlaidų.

·    Pradines steigimosi išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima; atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas dokumentų rengimo paslaugas, įmonės antspaudo gamybos išlaidos; įmonės veiklai būtinų licencijų pirkimo išlaidos.

·    Įmonė turi būti įregistruota Širvintų rajono savivaldybėje ne anksčiau kaip prieš metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos.

·    Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtai įmonei.

SVV subjekto dalyvavimas verslo parodose

·    Finansuojama parodoje dalyvavusio ir savo produkciją (teikiamas paslaugas) pristačiusio SVV subjekto išlaidų dalis.

·    Finansavimo dydis – iki 50 procentų SVV subjekto pateiktos paraiškos finansuotinų išlaidų dydžio, bet ne daugiau kaip 145 Eur dalyvavimo parodoje išlaidų.

·    Finansavimas tam pačiam pareiškėjui per vienerius metus gali būti teikiamas ne daugiau kaip vienos parodos išlaidoms kompensuoti.

·    Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai, papildomai stendų įrangai ir paslaugoms, reklamos paslaugoms (reklaminiams spaudiniams, įrašui kataloge), muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams, parodos eksponatų draudimui, apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms.

Renginių, skirtų verslumui skatinti, organizavimas

·    Finansavimas skiriamas renginių, skirtų verslumui skatinti (seminarų, diskusijų, konferencijų ir kt.), organizavimo išlaidoms padengti.

·    Finansavimo dydis - iki 50 procentų SVV subjekto pateiktos paraiškos finansuotinų išlaidų dydžio, bet ne daugiau kaip 145 Eur renginiui organizuoti faktiškai patirtų išlaidų.

·    Finansavimas tam pačiam pareiškėjui per vienerius metus gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieno renginio išlaidoms kompensuoti.

Verslui skirtos reklamos paslaugoms – reklaminiams spaudiniams

·    Finansuojamos verslui skirtos reklamos paslaugos –  reklaminių spaudinių gamyba (lankstinukų, skrajučių ir kt.).

·    Finansavimo dydis - ne daugiau kaip 145 Eur per metus.

·    Finansavimas tam pačiam pareiškėjui gali būti skiriamas ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

 

27Komisijos sprendimu galimas finansavimas kitais Aprašo 25 punkte nenumatytais atvejais pateikus motyvuotą prašymą.

 

IVFINANSINĖS PARAMOS FORMOS IR SĄLYGOS ASOCIACIJŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTEIGIMUI REMTI

 

28Finansinė parama teikiama asociacijų, daugiabučių namų savininkų bendrijų, profesinių sąjungų įsteigimo rėmimui. Pareiškėjas užpildo nustatytos formos paraišką (5 priedas) bei pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas:

28.1paraiškos teikėjo registracijos pažymėjimo (arba juridinių asmenų registro išrašo) kopiją;

28.2išlaidas įrodančių dokumentų kopijas;

28.3juridinio asmens steigėjų sąrašo kopiją.

29Finansavimo sąlygos:

Asociacijų, daugiabučių namų savininkų bendrijų, profesinių sąjungų įsteigimo išlaidoms kompensuoti

 

·    Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui yra iki 145 Eur, bet ne daugiau kaip 80 proc. dokumentais pagrįstų pradinių įsteigimo išlaidų.

·    Pradines įsteigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima; atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas dokumentų rengimo paslaugas, antspaudo gamybos išlaidos.

·    Asociacija, daugiabučių namų savininkų bendrija, profesinė sąjunga turi būti įregistruota Širvintų rajono savivaldybėje ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos.

·    Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienam tų pačių steigėjų einamaisiais metais įsteigtam juridiniam asmeniui.

 

 

V.   KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

 

30Išaiškėjus aplinkybėms, kad paramos gavėjas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus ar duomenis, jis privalo grąžinti lėšas į Širvintų rajono savivaldybės biudžetą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos, to nepadarius, lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

31Rėmimo ir skatinimo lėšų apskaitą organizuoja Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyris.

32Komisijos veiklą ir rėmimo lėšų panaudojimą kontroliuoja Širvintų rajono savivaldybės kontrolierius ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

_________________


 

Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo

1 priedas

 

PARAIŠKA ŪKININKAMS – DRAUDIMO ĮMOKOMS KOMPENSUOTI

____________

(data)

 

Širvintos

 

1.  PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Ūkininko vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Gyvenamosios vietovės/ būstinės adresas (su pašto indeksu)

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris (banko pavadinimas, kodas)

 

 

2.  PRAŠOMA SUMA

EUR

%

Bendra priemonės išlaidų suma

 

100

Iš jų:

iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto prašoma suma

 

 

 

3.  TRUMPAS PRAŠOMOS FINANSUOTI VEIKLOS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

4.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

 

1.

Ūkininko įregistravimo pažymėjimo kopija

 

 

2.

Išlaidas įrodančių dokumentų kopijos (draudimo sutartis)

 

 

3.

Dokumentai, patvirtinantys nuosavybes teisę i turtą

 

 

4.

Kiti dokumentai

 

 

 

5.  PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš patvirtinu, kad:

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

iš Savivaldybės biudžeto prašomos padengti draudimo išlaidos nebuvo finansuotos iš kitų nacionalinių programų, ES fondų.

 

____________________                         _________________                        __________________  

(pareigos)                                            (parašas)                                       (vardas, pavardė) 


 

Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKA ŪKININKAMS – PRIVALOMIEMS MOKYMAMS KOMPENSUOTI

____________

(data)

 

Širvintos

 

1.  PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Ūkininko vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Gyvenamosios vietovės/ būstinės adresas (su pašto indeksu)

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris (banko pavadinimas, kodas)

 

 

2.  PRAŠOMA SUMA

EUR

%

Bendra priemonės išlaidų suma

 

100

Iš jų:

iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto prašoma suma

 

 

 

3.  TRUMPAS PRAŠOMOS FINANSUOTI VEIKLOS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

4.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

 

1.

Ūkininko įregistravimo pažymėjimo kopija

 

 

2.

Atitinkamos institucijos, vykdžiusios mokymus, išduoto pažymėjimo kopija

 

 

3.

Mokėjimo dokumentas, įrodantis patirtų išlaidų apmokėjimą

 

 

4.

Kiti dokumentai

 

 

 

5.  PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš patvirtinu, kad:

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

iš Savivaldybės biudžeto prašomos padengti draudimo išlaidos nebuvo finansuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

____________________                         _________________                        __________________  

(pareigos)                                            (parašas)                                       (vardas, pavardė) 


 

Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKA ŪKININKAMS – TRAKTORINIŲ PURKŠTUVŲ TECHNINEI APŽIŪRAI PATIRTOMS IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI

____________

(data)

 

Širvintos

 

1.  PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Ūkininko vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Gyvenamosios vietovės/ būstinės adresas (su pašto indeksu)

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris (banko pavadinimas, kodas)

 

 

2.  PRAŠOMA SUMA

EUR

%

Bendra priemonės išlaidų suma

 

100

Iš jų:

iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto prašoma suma

 

80

 

3.  TRUMPAS PRAŠOMOS FINANSUOTI VEIKLOS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

4.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

 

1.

Žemės ūkio veiklos subjekto įregistravimo pažymėjimo kopija

 

 

2.

Atitinkamos institucijos, vykdžiusios purkštuvų techninę apžiūrą, išduota pažymėjimo kopija

 

 

3.

Išlaidas įrodančių dokumentų kopijos

 

 

4.

Kiti dokumentai

 

 

 

5.  PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš patvirtinu, kad:

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

iš Savivaldybės biudžeto prašomos padengti draudimo išlaidos nebuvo finansuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

____________________                         _________________                        __________________  

(pareigos)                                            (parašas)                                       (vardas, pavardė) 


 

Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo

4 priedas

 

PARAIŠKA GAUTI PARAMĄ SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMUI

____________

(data)

 

Širvintos

1.  PAREIŠKĖJO PAVADINIMAS

 

 

2.  PAREIŠKĖJO VYKDOMA VEIKLA

 

 

3.  PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas (su pašto indeksu)

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris (banko pavadinimas, kodas)

 

Vadovas (vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas)

 

 

4.  PRAŠOMA SUMA

EUR

%

Bendra priemonės išlaidų suma

 

100

Iš jų:

iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto prašoma suma

 

 

 

5.  PRIEMONĖS PAVADINIMAS

Pažymėkite (X)

Naujos įmonės steigimas

 

SVV subjekto dalyvavimas verslo parodose

 

Renginių, skirtų verslumui skatinti, organizavimas

 

Verslui skirtos reklamos paslaugoms – reklaminiams spaudiniams

 

 

6.  TRUMPAS PRAŠOMOS FINANSUOTI VEIKLOS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

7.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

 

1.

Paraiškos teikėjo registracijos pažymėjimo (arba juridinių asmenų registro išrašo) kopija

 

 

2.

Išlaidas įrodančių dokumentų kopijos

 

 

3.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma apie įsiskolinimų nebuvimą (nereikalaujama, kai teikiama paraiška kompensuoti įmonės steigimo išlaidas).

 

 

4.

Valstybines mokesčių inspekcijos pažyma apie įsiskolinimų nebuvimą (nereikalaujama, kai teikiama paraiška kompensuoti įmonės steigimo išlaidas).

 

 

5.

Pažyma apie tai, kad per paskutinius metus asmuo nepadarė ekonominio pobūdžio nusikaltimų ar pažeidimų, fiksuotų valstybės institucijose.

 

 

6.

Priemonės įgyvendinimą įrodančių dokumentų kopijos (pvz., dalyvio parodoje pažymėjimas, reklaminių spaudinių pavyzdžiai, nuotraukos ir kt., kai paraiška teikiama jau įgyvendintai priemonei finansuoti).

 

 

 

8.  PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš patvirtinu, kad:

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

 

man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas;

 

sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką būtų skelbiama paramą administruojančių institucijų interneto svetainėse;

 

esu smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas ar verslininkas kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

 

iš Savivaldybės biudžeto prašomos padengti išlaidos nebuvo finansuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

____________________                         _________________                        __________________  

(pareigos)                                            (parašas)                                       (vardas, pavardė) 


 

Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo

5 priedas

 

PARAIŠKA GAUTI PARAMĄ ASOCIACIJŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTEIGIMUI REMTI

____________

(data)

 

Širvintos

 

1.  PAREIŠKĖJO PAVADINIMAS

 

 

2.  PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas (su pašto indeksu)

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris (banko pavadinimas, kodas)

 

Vadovas (vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas)

 

 

3.  PRAŠOMA SUMA

EUR

%

Bendra priemonės išlaidų suma

 

100

Iš jų:

iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto prašoma suma

 

 

 

4.  TRUMPAS PRAŠOMOS FINANSUOTI VEIKLOS APRAŠYMAS

 

 

5.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

 

1.

Paraiškos teikėjo registracijos pažymėjimo (arba juridinių asmenų registro išrašo) kopija

 

 

2.

Išlaidas įrodančių dokumentų kopijos

 

 

3.

Juridinio asmens steigėjų sąrašo kopija

 

 

 

6.  PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš patvirtinu, kad:

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas;

sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką būtų skelbiama paramą administruojančių institucijų interneto svetainėse;

iš Savivaldybės biudžeto prašomos padengti išlaidos nebuvo finansuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

____________________                         _________________                        __________________  

(pareigos)                                            (parašas)                                       (vardas, pavardė)