LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO  NR. V-383 „DĖL SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 20 d. Nr. V-468

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pacientui, kuriam įtariama COVID-19 liga, atliekamas molekulinis SARS-CoV-2 viruso tyrimas.“

2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Jeigu molekulinis SARS-CoV-2 viruso tyrimas atliekamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje SPĮ (kai nebuvo atliktas kitur), pacientas izoliuojamas SPĮ izoliavimo palatoje, kurioje turi būti atskiras sanitarinis mazgas. Prieš palatą gali būti priešboksis. Jeigu yra galimybė, palatoje gali būti neigiamas slėgis. Pacientui uždedama medicininė kaukė. Pacientas izoliavimo palatoje turi būti vienas.“

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jeigu, atsižvelgiant į sveikatos būklę, pacientas gali laukti molekulinio SARS-CoV-2 viruso tyrimo rezultatų namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje arba pacientui laboratoriniais metodais nenustatomas COVID-19 ligos ar kitos ligos sukėlėjas, pacientas gali būti išleidžiamas iš SPĮ. Tokiu atveju jis privalo izoliuotis, vadovaudamasis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklės). Šiam asmeniui izoliavimas taikomas 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga dienos arba paskutinės keliavimo ar buvimo užsienio šalyje dienos.  Pacientui į izoliacijos vietą vykti visuomeniniu transportu draudžiama.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Aurelijus Veryga