4Įsakymai ir potvarkiai

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KREIPIMOSI DĖL TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO, TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 23 d. Nr. A1-39

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro

2019 m. sausio 23  d. įsakymu Nr. A1-39

 

 

KREIPIMOSI DĖL TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO, TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kreipimosi dėl Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme nustatytų slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų (toliau kartu – tikslinės kompensacijos) skyrimo ir mokėjimo, paskirtų tikslinių kompensacijų mokėjimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tikslinių kompensacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR PASKIRTŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO

 

3. Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų paskirta ir išmokėta tikslinė kompensacija, savivaldybės, kurioje jis gyvena ir turi teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracijai pateikia socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą skirti tikslinę kompensaciją ir šiuos dokumentus:

3.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.2. jeigu tikslinę kompensaciją prašo skirti Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, – dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją;

3.3. jeigu kreipiasi užsienietis, – Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

3.4. jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, – jo gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;

3.5. jeigu užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją;

3.6. pažymą apie asmens, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją;

3.7. jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, – dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;

3.8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą arba jos kopiją.

4. Jei kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, kartu su prašymu paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą ar prokurorą, ar globos ir rūpybos instituciją dėl pilnamečio asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo (toliau – slaugantis asmuo), būtina pateikti:

4.1. teismo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad slaugančio asmens ar prokuroro, ar globos ir rūpybos institucijos prašymu teisme iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo;

4.2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, pateikęs prašymą mokėti slaugomam asmeniui paskirtą tikslinę kompensaciją, yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis ar sutuoktinis, arba jis yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).

5. Jei Tvarkos aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytuose dokumentuose esantys duomenys yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose arba tikslines kompensacijas mokanti įstaiga šiuos duomenis gauna pagal duomenų teikimo sutartis, savivaldybės administracija informuoja asmenį, kad kartu su prašymu skirti tikslinę kompensaciją minėtų dokumentų pateikti nereikia.

6. Savivaldybės administracija prašymą skirti tikslinę kompensaciją arba paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugančiam asmeniui jo gavimo dieną registruoja ir įteikia informacinį lapelį, kuriame nurodo jo gavimo datą. Jei prašymas skirti tikslinę kompensaciją siunčiamas paštu, prašymo gavimo savivaldybės administracijoje diena laikoma vietos pašto spaude pažymėta dokumentų išsiuntimo diena, o informacinis lapelis apie prašymo skirti tikslinę kompensaciją registraciją išsiunčiamas paštu.

7. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Tokiu atveju pranešimas, kad prašymas gautas ir kad jis vykdomas, prašymo gavimo dieną pateikiamas elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

8. Jei su prašymu nepateikiami Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai, asmeniui, pateikusiam prašymą, išsiunčiamas ar įteikiamas informacinis lapelis, kuriame nurodoma, kokius trūkstamus dokumentus jis turi pateikti per 60 dienų nuo dienos, kurią buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis.

9. Jeigu per Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytą terminą informaciniame lapelyje nurodyti dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti ir per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo nagrinėti prašymą priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopiją ir grąžina jo pateiktus dokumentus.

10. Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Asmenų pateiktus dokumentų originalus priėmę savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai padaro jų kopijas (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento), patvirtina kopijų tikrumą ir originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.

 

III SKYRIUS

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

11. Savivaldybės administracija sprendimą skirti tikslinę kompensaciją ar paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugančiam asmeniui, ar atnaujinti (pratęsti) tikslinės kompensacijos mokėjimą, ar atsisakyti skirti tikslinę kompensaciją priima per Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą terminą.

12. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytam asmeniui, per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos patikrina slaugomo asmens gyvenimo sąlygas ir surašo laisvos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Šiame akte nurodoma slaugomo asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, būste kartu gyvenantys ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys (vardai ir pavardės, giminystės ryšiai, kita svarbi informacija, patvirtinanti, kad jie gyvena kartu ir tvarko bendrą ūkį).

13. Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša asmeniui raštu. Atsisakius skirti tikslinę kompensaciją, kartu su pranešimu asmeniui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo skirti tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija, asmeniui grąžinami jo pateikti dokumentai. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, priimtą sprendimą jo priėmimo dieną pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

14. Tikslinė kompensacija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

15. Tikslinė kompensacija pradedama mokėti nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį priimtas sprendimas mokėti paskirtą tikslinę kompensaciją, pirmos dienos, kartu išmokant už praėjusius laikotarpius, kai asmuo turėjo teisę gauti tikslinę kompensaciją, asmeniui apskaičiuotas, bet neišmokėtas tikslinės kompensacijos sumas.

16. Tikslinės kompensacijos perskaičiuojamos kiekvieną kartą, patvirtinus naują tikslinių kompensacijų bazės dydį.

17. Tikslinė kompensacija pervedama į asmens, kuriam mokama tikslinė kompensacija, asmeninę sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją. Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantiems asmenims tikslinės kompensacijos gali būti išmokamos savivaldybių administracijų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose (jų padaliniuose) arba šių įstaigų (padalinių) pristatomos į namus pagal deklaruotą ar gyvenamąją vietą, kurioje jie faktiškai gyvena Lietuvos Respublikoje. Tikslinė kompensacija gali būti mokama savivaldybės administracijos kasoje. Tikslinės kompensacijos dalis, kurią asmuo, gyvenantis socialinės globos įstaigoje, turi sumokėti už jam teikiamas socialines paslaugas, jeigu yra asmens, kuriam mokama tikslinė kompensacija, rašytinis sutikimas, pervedama į socialinės globos įstaigos sąskaitą banke.

18. Asmens, kuriam paskirta tikslinė kompensacija, pakeitusio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba asmens, kuriam paskirta tikslinė kompensacija, naujos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos prašymu per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos tikslinės kompensacijos gavėjo byla registruotu paštu išsiunčiama naujos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai. Prieš persiųsdama bylą, tikslinę kompensaciją mokanti savivaldybės administracija sudaro tikslinės kompensacijos gavėjo bylos vidaus apyrašą (2 egzemplioriai). Vienas bylos vidaus apyrašo egzempliorius siunčiamas kartu su byla, o antrasis saugomas savivaldybės administracijos kartu su pašto kvitu, patvirtinančiu, kad tikslinės kompensacijos gavėjo byla išsiųsta. Kartu su byla ir šios bylos vidaus apyrašu siunčiamas lydraštis, kuriame nurodoma, iki kada išmokėta tikslinė kompensacija.

19. Naujos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija, gavusi tikslinės kompensacijos gavėjo bylą, tikslinės kompensacijos mokėjimą tęsia nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį ji buvo išmokėta ankstesnės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos, pirmos dienos.

20. Mirus asmeniui, apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos vadovaujantis Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 11 dalimi.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Savivaldybės administracija, asmenims skirdama ir mokėdama tikslines kompensacijas, turi užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 ir 6 straipsnių bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

––––––––––––––––––––

part_4c6ff73918424b548f0d4cfc55e4c809_end