LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. XII-2082

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 30 punktu:

30) informacija, susijusi su prašymo suteikti prieglobstį pateikimu ir nagrinėjimu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė