LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
2017 m. lapkričio 28 d. įsakymO Nr. 3-562
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 2 d. Nr. 3-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, Ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.“

3. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.1. viešąją transporto infrastruktūrą valdančios įmonės, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;“.

4. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:

28.1. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, parengtas ir patvirtintas statinio projektas (jeigu privaloma);

28.2. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privaloma);

28.3. jeigu statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas:

28.3.1. pateikti statinio ir (ar) žemės sklypo, kuriame bus vykdoma projekto veikla, naudotojo daiktines teises (nuosavybę, nuomą, panaudą) patvirtinantys dokumentai; jie turi būti įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos;

28.3.2. pateiktas privataus fizinio ar juridinio asmens rašytinis sutikimas (kopija) vykdyti projekto veiklas, jeigu statinys ir (ar) žemės sklypas, kuriame bus vykdoma projekto veikla, priklauso privačiam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

28.3.3. pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas vykdyti projekte numatytas veiklas valstybinėje žemėje, jeigu žemės sklypas, kuriame bus vykdoma projekto veikla, nėra suformuotas;

28.4. jeigu projekto veikloms įgyvendinti statinio projektas nerengiamas, parengtos ir patvirtintos įrangos, įrenginių  ir (arba) statybos darbų techninės specifikacijos.

5. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

6. Pakeičiu 59.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, projekto vykdytojo su partneriu
(-iais) sudarytos sutarties kopiją; sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir partneris (-iai);
po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudaryta sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudarytą sutartį;“.

7. Pakeičiu 59.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.7. finansavimo šaltinius patvirtinantį dokumentą – savivaldybės tarybos sprendimą, kuriame būtų nurodyta, kad pareiškėjas įsipareigoja prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, taip pat finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir projektui įgyvendinti būtinas, bet pagal Aprašą netinkamas finansuoti išlaidas;“.

8. Pakeičiu 59.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.9. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytas pirkimo sutartis, statinio statybos projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, bent 3 rangovų / tiekėjų / gamintojų komercinius pasiūlymus, atitinkančius pagal Aprašo 28.4 papunktį reikalaujamos pateikti įrangos, įrenginių ir (arba) statybos darbų technines specifikacijas, ar kt.);“.

9. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašyti:

73.1. arba kaip popierinis dokumentas;

73.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu).“ 

10. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Reikalavimai dėl turto draudimo gali būti nustatyti finansavimo sutartyje, atsižvelgiant į konkretaus projekto specifiką.“

11. Pripažįstu netekusiu galios 77 punktą.

12. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros

2018 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 2018/2-5536

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. spalio 3 d. raštu Nr. 1D-4910