r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T-103

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 4 prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo didinimas“ 4.1.2 uždavinį „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-103

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITA

 

 

2017 m. Akmenės rajono savivaldybės veikla buvo organizuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-16 (E) patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP). Vadovaujantis SVP įgyvendinimo stebėsenos ir savivaldybės biudžeto vykdymo per 2017 m. duomenimis, SVP buvo patikslintas.

2017-2019 m. strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo buvo siekta vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).

Asignavimai programose patvirtintoms priemonėms įgyvendinti 2017 m. buvo planuojami iš įvairių finansavimo šaltinių: Savivaldybės biudžeto lėšų kitoms reikmėms atlikti, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, apyvartos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, Europos Sąjungos lėšų, skolintų lėšų, VIPA dotacijos lėšų bei kitų šaltinių.

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Informacija apie kiekvienos SVP programos įvykdymą pateikiama SVP prieduose (pridedama).


 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMŲ 2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

 


 

01 STRATEGINIS TIKSLAS. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai.

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

01

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa. (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)

02

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa. (Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)

 

Planas

Faktas

Efekto kriterijai:

Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus, (proc.)

98-95-96

98,6/87,8/84

Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų, (proc.);

36

30

Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų, (proc.)

4

5,3

Socialinėms paslaugoms / socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Akmenės rajono gyventojui, (Eur).

425

398

02 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą.

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

04

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa. (Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)

 

Planas

Faktas

Efekto kriterijai:

Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.).

100

100

03 STRATEGINIS TIKSLAS. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

03

Investicijų programa. (Investicijų programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)

05

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa. (Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)

06

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa. (Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)

 

Planas

Faktas

Efekto kriterijai:

Materialinių investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, (Eur).

129,27

1620

Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (mln. Eur).

40,5

39