r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30 d.  Nr. T-99

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 132 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.    Pritarti viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2.    Patvirtinti viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros  centro 2018 metų finansinių  ataskaitų rinkinį (pridedama).

      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRITARTA

                                                                                      Akmenės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-99                                                                                   

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS  CENTRO  2018 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I SKYRIUS

VADOVO ŽODIS

 

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Akmenės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais, vadovaudamasi Įstaigos įstatais, patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-215 (nauja redakcija Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-158(E)).

Įstaiga teikia pirminio lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugas Naujosios Akmenės ir Akmenės poliklinikose, Alkiškių, Agluonų, Jučių ir Kivylių medicinos punktuose, Psichikos sveikatos centre bei pacientų namuose pagal šias asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijas: įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 345, 1999 m. gegužės 19 d. išduotą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (patikslinta 2016 m. rugsėjo 28 dieną) ir Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją Nr. 0962, 2007 m. vasario 13 d. išduota Lietuvos Respublikos odontologų rūmų.

Įstaigos dalininkas (savininkas) – Akmenės rajono savivaldybė.

Įstaigos vienasmenis valdymo organas – direktorė Vaida Sungailienė, 2018 m. gruodžio 10 d. antram 5-ių metų laikotarpiui paskirta eiti pareigas po organizuoto viešo konkurso.

 Akmenės rajono savivaldybės mero 2018 m. rugsėjo 18 d. potvarkiu Nr. MP-49 įstaigos vadovo pareigybė pakeista iš vyriausiojo gydytojo į direktoriaus. 

Pagrindinis finansavimo šaltinis –  privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

● Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

● Slaugos paslaugas;

● Sveikatos programų paslaugas;

● Dantų protezavimo paslaugas;

              ● Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Veiklos rezultatas 2018 metų pabaigoje –  1 172,78 Eur perviršis.

Šeimos medicinos paslaugas teikiame visiems nustatyta tvarka prie įstaigos prisirašiusiems asmenims. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems Akmenės rajono gyventojams pagal trišales sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir atitinkamai VšĮ Kruopių ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Papilės ambulatorija, UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“.

              Įstaigoje 2018 m. sausio 1 d. buvo prisirašę 9 418 gyventojų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu. Gruodžio 31 d. – 8 978 gyventojai, per metus bendras prisirašiusiųjų skaičius sumažėjo 440 asmenimis. Metų eigoje prie įstaigos šeimos gydytojų naujai prisirašė 455 asmenys.

              2018 metais Įstaiga gerino teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę šeimos medicinos, odontologijos, psichikos sveikatos, slaugos srityse, telkdami įstaigos žmogiškuosius bei stiprindami materialinius resursus.

Pacientų patogumui  įvedėme išankstinę internetinę registraciją pas gydytojus per elektroninės išankstinės pacientų registracijos tinklalapį www.sergu.lt.

Užtikrindami 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų vykdymą, įstaigoje įdarbinome duomenų apsaugos pareigūną ir įgyvendinome būtinąsias duomenų apsaugos priemones.

Sustiprinome Įstaigos Psichikos sveikatos centro veiklą, įdarbindami du aukštos kvalifikacijos specialistus – gydytoją psichiatrą ir medicinos psichologę. Dabar pacientai turi galimybę gauti visų specialistų  teikiamas psichikos sveikatos paslaugas kiekvieną darbo dieną.

2018 metais toliau gerinome odontologijos paslaugų kokybę ir įgyvendinome priemones, kad būtų sumažintos eilės planinėms odontologinėms paslaugoms – įdarbinome dvi odontologes.

Sustiprinome materialinę įstaigos bazę – Įstaigos ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis odontologinių medicinos prietaisų chirurginėms intervencijoms, endodontiniam gydymui, burnos higienisto paslaugoms atlikti. 2018 metais įsigijome apskaitos programas ir visiškai baigėme kompiuterizuoti buhalterijos darbą ir personalo apskaitą. Pilnai kompiuterizuotos visos gydytojų ir slaugytojų darbo vietos. Įsigijome pacientams skirtų kėdžių laukiamuosiuose, trūkstamų medicininių baldų personalui, įstaiga tapo patrauklesnė pacientams gydytis, o personalui – dirbti tinkamomis sąlygomis.

Pacientų pageidavimu Akmenės poliklinikoje įdarbinome masažuotoją, įrengėme kabinetą ir pradėjome teikti masažo paslaugas.

Siekiant mažinti sergamumą ir ligotumą tuberkuliozės infekcija Akmenės rajone, aktyviai dirbo įstaigos DOTS (kontroliuojamojo tuberkuliozės gydymo)  kabinetas. Prieštuberkulioziniais vaistais aprūpinome 5 pacientus, 3 iš jų gydyti mūsų įstaigoje. Įstaiga parengė ir pateikė paraišką socialinių priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimo finansavimui iš ES struktūrinių fondų.

Psichikos sveikatos centre buvo  vykdoma Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje  keitimo programa, joje dalyvavo 46 asmenys, kuriems suteiktos 240 medicinos psichologo konsultacijų. Programą planuojame vykdyti ir 2019 metais.

2018 metais  įstaigos darbas buvo didelio intensyvumo, be to, įstaiga susidūrė su dideliais iššūkiais, pradėdama taikyti e. sveikatos sprendimus, stiprindama specialistų komandą, įgyvendindama priemones, užtikrinančias gerą psichikos sveikatos, šeimos medicinos bei odontologijos paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

Įstaigos misija – teikti saugias, kokybiškas, prieinamas, nespecializuotas, kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas mūsų Įstaigą pasirinkusiems pacientams, siekiant išvengti ligų atsiradimo bei atstatyti ir išsaugoti Akmenės rajono gyventojų sveikatą.

Įstaigos vizija – moderni pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti patvirtintus reikalavimus, naudojanti pažangias ir mokslu pagrįstas technologijas, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius ir lūkesčius

Įstaigos įstatuose nustatyti šie veiklos tikslai – gerinti Akmenės rajono ir visų Lietuvos gyventojų sveikatą siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, teikiant prieinamas, saugias, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį.

Įstaigos veiklos sritys:

● asmens sveikatos priežiūra;

● kitos įstatymų nedraudžiamos veiklos, susijusios su Įstaigos tikslų įgyvendinimu, vykdymas.

Planavimo dokumentas – parengtas ir patvirtintas Įstaigos strateginis veiklos 2018-2020 m. planas, kuriame patvirtinti šie tikslai, uždaviniai ir nustatyti vertinimo kriterijai:

Įstaigos strateginis tikslas - tenkinti viešąjį interesą vykdant sveikatinimo veiklą.

Programos tikslas - organizuoti ir vykdyti pirminių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą vadovaujantis teisės aktų reikalavimais

Rezultato vertinimo kriterijai:

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas : teigiamas;

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis:  neviršijant steigėjo patvirtinto normatyvo;

Uždavinys 1:   Užtikrinti tinkamą ir efektyvų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

Vertinimo kriterijai: užtikrinti gydytojų skaičių nacionalinio normatyvo ribose;

                Įstaigos sąnaudų medikamentams dalis steigėjo patvirtinto normatyvo ribose.

Uždavinys 2: Efektyviai organizuoti įstaigos administravimą ir ūkinį aptarnavimą;

Vertinimo kriterijai: Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis steigėjo patvirtinto normatyvo ribose; pritraukti ne mažiau 1 papildomo finansavimo šaltinį.

Visi uždaviniai įgyvendinti, rezultatas pasiektas, tikslai įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI, JŲ VERTINIMAS

 

Įstaiga 2018 metais pasiekė šias Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinas reikšmes, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-554:

Eil. Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau – rodiklis)

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios LNSS viešosios įstaigos (išskyrus nurodytas šios lentelės 3–5 skiltyse)****

Pasiektas rodiklis

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

1

2

3

4

I

Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

1.

Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)

Būti nenuostolingai

Veiklos rezultatas 2018 metų pabaigoje – 1172,78 Eur perviršis.

 

2.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis                   

 

Panaudoti darbo užmokesčio fondui didinti gautas tikslines lėšas sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčiui kelti vidutiniškai 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams

Visos TLK numatytos lėšos suplanuotos ir panaudotos medikų darbo užmokesčio (DU) kėlimui,

teikiant prioritetą slaugos personalui. Principai suderinti Stebėtojų tarybos 2018 m. gegužės 30 d. protokolu Nr. 2.

Rodiklio reikšmės skaičiavimas:

Sveikatos priežiūros specialistų vidutinis DU 2018 m. – 1013 Eur.

Sausio –balandžio mėn. periodu: slaugos personalo – 676 Eur,

                                                                    gydytojų– 1614 Eur;

Gegužės – gruodžio mėn. periodu: slaugos personalo – 757 Eur

                                                                    gydytojų – 1674 Eur.

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 10,33 proc.

2018 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 4,84 proc.

 

4.

Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto

Absoliutaus likvidumo rodiklis – nuo 0,5 iki 1

Absoliutaus likvidumo rodiklis 2,13

II

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

1.

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas

Siekiama gauti skaidrios įstaigos vardo statusą

2.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius

Ne mažiau kaip 1

Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius - 2

3.

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)

Ne mažiau kaip 50 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų yra elektroniniai

53 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų buvo elektroniniai

Šaltinis: Šiaulių TLK duomenys, pateikti iš IS SVEIDRA

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PAGRINDINĘ ĮSTAIGOS VEIKLĄ TEIKIANS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

 

Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus per 2018 m. – 65405 kartai, įskaitant apsilankymus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų, gydytojų apsilankymus į namus, mokamas paslaugas ir apsilankymus pas gydytojus odontologus, kuriuos pagal paskirtį aptarnavo sekančiai:

šeimos gydytojai – 20643

vidaus ligų gydytojai – 14613

vaikų ligų gydytojai –11264

gydytojai odontologai – 8867

gydytojas chirurgas – 2344

gydytojai akušeriai-ginekologai – 1512

gydytojai psichiatrai – 5484

gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras – 6

medicinos psichologai – 672

Vidutiniškai vienam prisirašiusiajam asmeniui tenka 7,0 apsilankymai per metus. 2017 metais vienam prisirašiusiam teko 7,2 apsilankymai. Apsilankymų skaičius sumažėjo dėl aktyviai taikomų kompensuojamųjų vaistų išrašymo lėtinėmis ligomis sergantiesiems naujovių, kai vaistai rašomi ilgesniam laikui. Taip mažinamos eilės, gerinamas paslaugų prieinamumas. 

Atlikta 13000 vizitų (2017 metais – 12790, augimas – 2 proc.) į pacientų namus, ypatingą dėmesį skiriant neįgalių ir judėjimo negalią turinčių pacientų aptarnavimui:

              Gydytojų vizitų – 3038

              Slaugytojų vizitų – 9962, kai 2017 metais slaugytojų vizitų į namus skaičius buvo 8694.

             Dėl įvairių susirgimų ilgalaikiam stebėjimui yra dispanserizuoti 4074 asmenys, psichikos centre 1011 asmenys.

 Aktyviai teikėme slaugos paslaugas pacientų namuose:  2018 metais slaugos paslaugų 500 gyventojų namuose  suteikėme 6453 paslaugų, pas psichikos negalią turintiems 280,  kai 2017 metais jų namuose slaugėme 550 pacientus, jiems suteikta 6043 paslaugų.

Per 2018 metus Įstaigoje 1-am prisirašiusiam gyventojui atlikta daugiau prioritetinių skatinamųjų paslaugų – vidut. 1,95 paslauga/asmeniui, iš viso  17905 paslaugos,  kai 2017 m. jų buvo atlikta 1,911 paslauga/asmeniui, iš viso17554.

Įstaigos pacientams buvo teikiamos prevencinių programų paslaugos, finansuojamas pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Šios paslaugos yra priskiriamos prioritetinėms, todėl jų teikimui skyrėme ypatingą dėmesį. Mažėjant prisirašiusiųjų skaičiui, absoliutūs rezultatai proporcingai mažesni. Tai rodo tolygiai planuojamas ir teikiamas paslaugas. Duomenys apie vykdytas prevencines programas trijų metų dinamikoje:

Programa

2016 m.

2017m.

2018 m.

 

Pokytis lyginant 2016/2017 m. (proc.)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa

             gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

   informacijos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimas

 

 

344

 

 

265

 

 

263

 

 

 

=

 

466

422

406

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa 

656

828

765

 ↓

Priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos programa

528

372

336

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

1195

954

958

 

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją

360

305

256

 

 Informacijos šaltinis: Šiaulių TLK duomenys.

Profilaktinių paslaugų teikimas: 2018 metais toliau buvo tobulinamas profilaktinių paslaugų teikimas tiek Naujosios Akmenės profilaktiniame kabinete, tiek šeimos gydytojų kabinetuose. Intensyvintas bendravimas su darbdaviais dėl darbuotojų sveikatos tikrinimų. Sudarytos 19 sutarčių su įstaigomis, patikrinti 387 darbuotojai.

Tuberkulinizacija planuota 94 vaikui: iš jų atlikta 85 vaikams.

Vakcinuoti nuo sezoninio gripo 410 asmenys, iš jų 380 nemokama  vakcina pagal patvirtintas indikacijas, 30 asmenų už  sezoninio gripo vakciną mokėjo patys.

Vidaus medicininio audito veikla:

  Vidaus medicininį auditą įstaigoje vykdo trijų tinkamos kvalifikacijos specialistų komanda, vadovaujama etatinės vadovės. 2018 metų vidaus audito plane patvirtinti 6 auditai: 1 neplaninis ir 5 planiniai. Atlikti 6 planiniai vidaus medicininiai auditai. Vidaus auditų rezultatai, priemonės paslaugų kokybės gerinimui, neatitinkantys bei koregavimo veiksmai nagrinėjami kiekvieną mėnesį vykstančių susirinkimų metu ir priimami nutarimai. Auditų metu rastos neatitiktys registruotos Neatitikčių registre, aptartos ir išanalizuotos darbuotojų susirinkimuose, atlikti koregavimo veiksmai joms pašalinti. Neplaninis vidaus auditas atliktas paciento skundui tirti. Skundas pripažintas nepagrįstu.

  2018 m. balandžio ir lapkričio mėn. pacientų apklausos vykdytos vadovaujantis Pacientų anketinės apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Įstaigos vyriausiojo gydytojo 2013 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. V-63, reikalavimais. Išdalinta 400 anketų (25 proc. daugiau nei 2017 metais). Gauta 368 patvirtintos formos anketų. Įstaigos apklausoje dalyvavo 368 pacientai, iš jų 63,08% moterų ir 36 92% vyrų. Apklausus pacientus, apklausų vertinimo rezultatai parodė, kad apklausoje dalyvavę pacientai registratūros darbą labai gerai ir gerai įvertino 90,19%, tai padėjo pasiekti koreguotas ir pacientų lūkesčiams pritaikytas registratūros darbas, dėl to pagerėjo gydytojų paslaugų prieinamumas, padidėjo pacientų pasitenkinimas, išnyko skundai. Labai gerai vertinama įdiegta išankstinė registracija. Apklausos duomenimis 92,52% apklausoje dalyvavusių rekomenduotų pasirinkti mūsų gydymo įstaigą. 2019 metais toliau planuojama gerinti įstaigos veiklą atsižvelgiant į pacientų poreikius ir lūkesčius.

Sudarytas vidaus medicininio audito darbo planas 2019 metams. Numatoma tęsti reguliarius darbuotojų mokymus neatitikčių prevencijos klausimais susirinkimuose. Pagrindiniu tikslu ir toliau bus laikomas kokybiškas, savalaikis medicininių paslaugų suteikimas.

 

V SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

Įstaigos finansai.

Metinė finansinė atskaitomybė pateikta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Informacija apie pajamas.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį gauta  1054169,45 Eur pagrindinės veiklos pajamų.

Finansavimo pajamos 52177,12 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto 391,44 Eur (lėšos darbo užmokesčiui –  391,44 Eur, kitoms išlaidoms –   0,00  Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimui –   0,00  Eur, vakcinai –   0,00  Eur);

 iš Savivaldybės biudžeto 21560,00 Eur ( Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo speciali programa „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas Akmenės poliklinikoje“ – 2800,00 Eur ; Naujų gydytojų įsikūrimo programa - 15000,00 Eur; Priklausomybių, smurto, savižudybių prevencijos akmenės rajone 2018 m. programa – 3760,00 Eur );

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 736,08 Eur (ilgalaikio materialas turto nusidėvėjimas);

iš kitų finansavimo šaltinių  29489,60 Eur (gyventojų pajamų mokesčio dalis 2%  – 405,82   Eur,  darbo užmokestis –  1370,04  Eur, vakcina – 26933,36  Eur,  parama – 780,36 Eur).

Kitos pagrindinės veiklos pajamos   1001992,33    Eur, iš jų:

už suteiktas medicinines paslaugas, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa  -  936004,54  Eur  (tai sudaro    93  % visų pajamų);

už suteiktas kitas mokamas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys  65987,79   Eur.

Įsigyta ilgalaikio turto per finansinius metus už  6060,34 Eur -  materialiojo turto už   3766,66 Eur, nematerialiojo turto už 2293,68  Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1052996,67  Eur, iš jų:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos   861227,18  Eur;

nusidėvėjimo ir amortizacijos   3981,51  Eur;

komunalinių paslaugų ir ryšių   25185,61  Eur;

komandiruočių  175,60  Eur;

transporto  4710,46     Eur;

kvalifikacijos kėlimo  2561,42    Eur;

paprastojo remonto ir eksploatavimo   1216,40 Eur;

sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina  70711,41   Eur;

kitų paslaugų  83226,88    Eur;

kitos   0,00  Eur.

Darbo užmokesčio normatyvas.

Išlaidų normatyvas darbo užmokesčiui (proc., be SODROS) iki 67 % nuo įstaigos pajamų nustatytas 2018 m. balandžio 25 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-83. 2018 m. darbo užmokesčio sąnaudos – 658242,09 Eur, tai sudaro 62,5 % nuo pagrindinės veiklos pajamų.

Duomenys apie vadovą ir įstaigos valdymą.

Vienasmenis įstaigos valdymo organas – Įstaigos vadovas – direktorė Vaida Sungailienė. Vadovavimo įstaigai pradžia – 2013 m. gruodžio 2 d. - terminuota darbo sutartis penkeriems metams. 2018 m. gruodžio 7 d. sudaryta kita terminuota darbo sutartis penkerių metų terminui, kuris pradėtas skaičiuoti nuo 2018 m. gruodžio 10 d. Profesinė kvalifikacija – gydytoja sveikatos apsaugos administratorė. Lietuvos sveikatos apsaugos valdybos draugijos tikroji narė nuo 2000 m. Nuo 2013 m. Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narė.

Kvalifikacijos kėlimas 2018 m.:

 „Sveikatos duomenų tvarkymas ir apsauga”, 6 akademinės valandos, 2018-03-08., MB „Teisės ir verslo akademija”, pažymėjimo Nr. TIVA-2018-56;

„Interesų konfliktų valdymas”, 8 akademinės valandos, 2018-06-13, VšĮ ,,Praeventi”,  sertifikato Nr. 3887;

„Mokymai korupcijos prevencijos klausimais”, 4 akademinės valandos, „Viešų ir privačių interesų konfliktų situacijos“, 4 akademinės valandos, 2018-06-14, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija, pažymos Nr. (1.1.21.60) 10-4649;

„Dirbame komandoje vadovaudamiesi etikos principais: kaip palaikyti į dialogą orientuotą bendravimą ir sukurti bendradarbiavimo atmosferą“, 8 akademinės valandos, UAB „Apertum“, pažymėjimo Nr. PRT-13342;

„Sveikatos priežiūros vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“, 6 valandos, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas, pažymėjimo Nr. SvMF-KS-90-499.

Įstaigos vadovė aktyviai dalyvauja Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos veikloje, nuolat bendrauja su Šiaulių teritorinės ligonių kasos vadovais ir specialistais, Valstybinio psichikos sveikatos centro vadove, krašto vyriausiuoju specialistu – šeimos gydytoju, Respublikinės Šiaulių ligoninės administracija, Akmenės rajono savivaldybės vadovais ir specialistais, Sveikatos apsaugos ministerijos specialistais, Visuomenės sveikatos centro, Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistais, kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, dalyvauja organizuojamuose seminaruose, pasitarimuose, konsultacijose.

Įstaigoje įsteigta direktoriaus pavaduotojo pareigybė (0,5 etato darbo krūvis), ją užima gydytoja Jadvyga Daukantaitė. Aktyviai įstaigos valdyme dalyvauja įstaigos administracija.

Įstaigoje veikia kolegialūs valdymo organai:

● Stebėtojų taryba  - 2018 m. posėdžiavo 3 kartus.

● Medicinos etikos komisija – nuolat veikianti.

● Gydymo taryba 2018 metais sprendė paslaugų prieinamumo gerinimo klausimus.

● Slaugos taryba aktyviai sprendė slaugytojų kvalifikacijos kėlimo, darbo organizavimo klausimus.

● Darbo taryba dalyvavo informavimo, konsultavimo procedūrose planuojant darbuotojų darbo ir poilsio laiką (kasmetines atostogas), vadovaujantis Darbo kodekso, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties, Valstybinės darbo inspekcijos išaiškinimų nuostatomis.

Įstaigoje kiekvieną mėnesį vyksta planiniai darbuotojų pasitarimai – po vieną Naujosios Akmenės poliklinikoje, Akmenės poliklinikoje, psichikos sveikatos centre. Jų metu kviečiami išorės specialistai, kolegos, kad bendrų pasitarimų metu būtų pakelta medicinos darbuotojų kvalifikacija. Pagal poreikį ir kiekvieną penktadienį planiškai vyksta administracijos pasitarimai. Esant reikalui, organizuojamos darbo grupės, neplaniniai pasitarimai aktualiems klausimams spręsti ir užduotims vykdyti.

Duomenys apie kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą* 2019 metais:

                                                                                                           Eur, ct

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Bazinis atlyginimas

Priemokos

Priedai

Premijos

Kitos išmokos**

Iš viso

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

1.

Direktorius

15359,42

0

0

980

1296,44

17635,86

2.

Direktoriaus pavaduotojas

5576,15

0

0

0

0

5576,15

* Neatskaičius mokesčių.

**  - išmokėta vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija 2018 m. gruodžio 3 d. atleidžiant iš vyriausiojo gydytojo pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 69 straipsnio 1 dalį.

 

Personalo politika

Personalo politika - viena iš prioritetinių vadovo veiklos sričių.

2018 m. sausio 1 dieną įstaigoje dirbo 62 darbuotojai, gruodžio 31 d. – 64 darbuotojai.

2018 metų eigoje medikų kolektyvas buvo atnaujintas:

Psichikos sveikatos centre po įdėtų didelių aktyvių pastangų specialisto paieškai, darbo santykius netikėtai nutraukus dirbusiam gydytojui psichiatrui, naudojantis Savivaldybės specialistų pritraukimo į rajoną programa, pakviestas ir pilnu darbo krūviu dirbti įdarbintas gydytojas psichiatras Marijus Lopaitis. Teikiamų psichikos sveikatos paslaugų kokybei pagerinti įdarbinta medicinos psichologė Sandra Mikuževičienė. Šiuo metu Psichikos sveikatos centras pilnai aprūpintas reikiamais specialistais visomis savaitės darbo dienomis.

Įstaigoje darbo santykius nutraukė jau kuris laikas senatvės pensinio amžiaus sulaukusi gydytoja odontologė Janina Vaicekauskienė.  Siekiant išlaikyti puikiai suorganizuotą odontologijos paslaugų teikimą, nedelsiant sudaryta terminuota darbo sutartis su gydytoja odontologe Kazimiera Navikiene, vėliau įstaigos vadovo pastangomis pakviesta ir įdarbinta įstaigoje gydytoja odontologė Audronė Daukšienė.

Nepaisant įstaigos administracijos atkalbinėjimų, siūlymų pailsėti ne pagal grafiką suteikiant kasmetines atostogas ar išvykti pastiprinti sveikatą, įstaigoje darbo santykius savo sprendimu nutraukė nepriekaištingai ilgą laiką Akmenės poliklinikoje dirbusi šeimos gydytoja Angelė Mickuvienė. Tikslu užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą pacientams šioje poliklinikoje, į Akmenės polikliniką pervesta dirbti ilgametę darbo patirtį ir autoritetą pacientų tarpe turinti šeimos gydytoja Vida Pužienė.

Siekiant pagerinti įstaigos patrauklumą, teikiamų paslaugų kokybę ir sudaryti galimybę pacientams rinktis daugiau paslaugų, įstaigoje pradėtos teikti masažavimo paslaugos, įdarbintas masažo specialistas – masažuotojas.

2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, siekiant kokybiškai užtikrinti darbuotojų ir gyventojų (pacientų) duomenų apsaugą, įstaigoje įdarbintas duomenų apsaugos pareigūnas.

2018 m. gruodžio 3 d. suėjus darbo sutarties terminui, pasibaigė su įstaigos vadove – vyriausiąja gydytoja Vaida Sungailiene sudaryta darbo sutartis. 2018 m. gruodžio 10 d. sėkmingai laimėjusi konkursą Įstaigos vadovo pareigoms užimti Vaida Sungailienė įdarbinta direktorės pareigoms, sudarant terminuotą darbo sutartį penkeriems metams.

2018 metais gegužės 1 d. įstaigos darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis, padidėjus paslaugų bazinėms kainoms, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl lėšų skyrimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2018 metais“. Asmens sveikatos paslaugų tiesiogiai pacientui neteikiantiems darbuotojams darbo užmokestis buvo padidintas iš įstaigos resursų.

Skatinome neformalų įstaigos darbuotojų bendravimą – organizavome Medicinos darbuotojų dienos šventinį renginį ir ekskursiją į Biržų rajoną, pagerbėme ilgamečius nepriekaištingai dirbančius darbuotojus, metų pabaigoje surengėme besibaigiančių kalendorinių metų darbo rezultatų aptarimą šventinėje aplinkoje.

2019 metais planuojama ir toliau vykdyti aktyvią personalo politiką, surandant ir įdarbinant šeimos gydytoją, skatinant dirbantį personalą nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

 

Investicijų planavimas, papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas, įgyvendinti projektai

Įstaiga nuolat ieško galimybių pritraukti papildomus finansavimo šaltinius, siekdamas plėtoti įstaigos veiklą, teikti kokybiškesnes bei prieinamesnes paslaugas rajono gyventojams.

Įstaigoje veiklą sėkmingai tęsia įsteigtas Savivaldybės DOTS (kontroliuojamojo tuberkuliozės gydymo) kabinetas. Įstaiga parengė ir pateikė paraišką socialinių priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimo finansavimui iš ES struktūrinių fondų. Taip siekiama suvaldyti ir mažinti tuberkuliozės infekcijos plitimą rajone.

Padalinyje Psichikos sveikatos centre sėkmingai vykdėme tęstinę Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programą, finansuotą Priklausomybių, smurto, savižudybių prevencijos Akmenės rajone 2018 metų programos lėšomis.  

Įstaiga 2018 metais įgyvendino  tęstinį projektą „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre“, dalinai finansuotą Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis (2,8 tūkst. Eur.). Prioritetas, į kurį orientuota paraiška – Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas.

 

Reikšmingi sandoriai

2019 metais reikšmingų sandorių nesudaryta.

 

Įvairios problemos

Tos pačios problemos išlieka jau keli metai, iš jų svarbiausia – Įstaigos Naujosios Akmenės poliklinikos iškėlimo į Naujosios Akmenės ligoninės patalpas klausimas. Šiuo metu Naujosios Akmenės poliklinika ir administracija veiklą vykdo panaudos sutartimi perduotuose pastatuose Žemaitijos g. 6, Naujojoje Akmenėje, kurie nuosavybės teise priklauso Akmenės rajono savivaldybei. Šių patalpų plotas – 1370 kv. m., įstaigos reikmėms šios patalpos per didelės, trečdalis jų nenaudojama; reikalingos didelės išlaidos kiauro stogo kasmetiniam remontui, šiuo metu jis tokios blogos būklės, kad lyjant viršutiniame aukšte vanduo bėga per langus ir lubas visuose kabinetuose,  užliejamo rūsio tvarkymui, dideliems mokesčiams už komunalines paslaugas apmokėti, čia nėra įrengto lifto – tai apsunkina paslaugų prieinamumą judėjimo negalią turintiems pacientams. Būtina spartinti numatytųjų patalpų Naujosios Akmenės ligoninėje sutvarkymo darbus ir dėti visas pastangas, kad kuo greičiau galėtume į jas perkelti Naujosios Akmenės polikliniką.   

Akmenės poliklinikoje pusė visų langų yra seni, mediniai ir nesandarūs. Dėl neskirto finansavimo nepertvarkytas įėjimas į pastatą, įskaitant naujas sandarias lauko duris. Būtina išspręsti šias problemas, pagerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą Akmenės poliklinikos pacientams.

Svarbi ir labai didelė problema – kvalifikuoto medicinos personalo nenoras dirbti ir gyventi nuo centrų nutolusiame rajone, todėl esant skubiam specialisto poreikiui neturime kuo pakeisti ir užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą.

 

Veiklos planai 2019 m.

2019 metais Įstaiga, įgyvendindamas įstaigos misiją ir veiklos tikslus, tęs įstaigos licencijoje numatytą veiklą, didžiausią dėmesį skirdamas teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui. 2019 metais planuojame:

Patvirtinti naują darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo apmokėjimo nuostatais;

Sustiprinti medicininio audito veiklą ir pasirengti įstaigos akreditavimui 2019 metų IV ketvirtį;

Įgyvendinti priemones, reikalingas Sveikatos apsaugos ministro nustatytiems kokybės rodikliams pasiekti;

Stiprinti įstaigos materialinę bazę ir teikiamų paslaugų kokybę įsigyjant naują lengvąjį tarnybinį automobilį vietoj turimų 2-ų senų ir įsigyjant naują įrangą gydytojo odontologo darbo vietai Akmenės poliklinikoje atnaujinti;

Aktyviai vykdyti personalo politiką – pritraukti šeimos gydytoją, atsiradus poreikiui, ir kitus  kvalifikuotus specialistus, ypatingą dėmesį skirti darbuotojų (įskaitant vadovą) kvalifikacijos kėlimui ir nuolatiniam tobulinimuisi, toliau diegti universalumo įstaigoje kompetencijų modelį, palaikyti draugišką, gerą, darbingą, pacientui ir darbuotojui palankią atmosferą įstaigoje;

Dalyvauti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose projektuose, VSRSP finansuojamose priemonėse;

Tobulinti organizacine priemones, siekiant mažinti eiles pas sveikatos priežiūros specialistus, gerinant  paslaugų kokybę bei prieinamumą ir didinant pacientų pasitenkinimą;

Aktyviai vykdyti prevencinių programų, skatinamųjų, Savivaldybės DOTS kabineto paslaugų teikimą;

Plėsti ir tobulinti e-sveikatos paslauga pilna apimtimi;

Vykdyti antikorupcines priemones, siekiant ir išlaikant Skaidrios įstaigos statusą.

 

 

_____________________

 

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos                                                                  Vaida Sungailienė

 priežiūros centro direktorė     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 30 d. sprendimu 
Nr. T-99

 

 

 


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

I SKYRIUS

                                                    BENDROJI DALIS

 

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Akmenės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 153084039. Įregistruota 1997 m. lapkričio 11 dieną.

Banko rekvizitai: atsiskaitomosios sąskaitos LT294010043300090792, LT524010043300060793 Luminor Bank AS,  banko kodas 40100. Vidutinis sąrašinis 2018 metais dirbančiųjų skaičius 64 darbuotojų, iš jų – gydytojų 20, viduriniojo medicininio personalo 31, aptarnaujančio personalo ir ūkio dalies darbuotojų 13.

Pagrindinis Įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą  pirminio lygmens asmens  sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga 2018 metais dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas “ – gauta lėšų 2800 Eur., „Priklausomybių, smurto, savižudžių prevencijos  2018 m. programa“ gauta 3760 Eur, Šiaulių teritorinė darbo birža gavo 391,44 Eur, iš  užimtumo tarybos gavo 1370,04 Eur ir „gydytojų pritraukimo programa“ gauta 15000 Eur.

Įstaiga 2018 metų pabaigoje turėjo šiuos padalinius:

·         Naujosios Akmenės polikliniką;

·         Akmenės polikliniką;

·         Agluonų medicinos punktą;

·         Psichikos sveikatos centrą.

               Nuo 2010 m. sausio 1 d., remiantis 2007 m. birželio 26d.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, įstaiga finansinę apskaitą pradėjo tvarkyti vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Įstaigos finansinės ataskaitos per ataskaitinį laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. pateikiamos eurais ir centais.

Įstaigos finansiniai metai nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Reikšmingų įvykių, kurie galėtų turėti įtakos tolesnei įstaigos veiklai nėra.

 

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

 

Įstaiga 2018 m. finansinę apskaitą tvarkė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP), Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS).

Remiantis aukščiau minėtais aktais yra parengta vyriausiojo gydytojo 2009 metų gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-84 patvirtinta apskaitos politika.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama naudojant Excel programą. Darbo užmokesčio apskaita vedama naudojant „Alga2000 SOL“ programą. 2016 m. gruodžio mėn. naujai įsigyta Ilgalaikio turto valdymo ir apskaitos programa, 2017 m. materialinių vertybių apskaitos programa, o 2018 m pabaigoje finansinių procesų valdymas ir apskaita ir personalo procesų valdymas ir apskaita programos.

2018 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, taikant veiklos tęstinumo principą, panašioms ūkinėms operacijoms ir įvykiams registruoti laikomi vienodi metodai. Sudarant šias ataskaitas reikšmingumo suma buvo laikoma iki 0,05 procentų įstaigos pajamų.

 

                                                          Ilgalaikis materialusis turtas

 

Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Vadovaujantis 2014m .gruodžio 31d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-95 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė yra ne mažesnė kaip 500 Eur. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti 2014 m. gruodžio 31 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-97, vadovaudamasi LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Ilgalaikio materialaus turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

1.    Mašinos ir įrenginiai:

1.1 Medicinos įranga 9 metai;

1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 24 metai;

1.3 Gamybos mašinos ir įrenginiai 24 metai.

2.    Transporto priemonės:

2.1 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 9 metai;

2.2 Specialūs automobiliai 6 metai;

2.3 Kitos transporto priemonės 14 metų.

3.    Baldai ir biuro įranga:

3.1 Baldai ir biuro įranga 11 metų;

3.2 Kompiuteriai ir jų įranga 6 metai;

3.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 metai;

3.4 Kita biuro įranga 9 metai.

4.    Kitas ilgalaikis materialus turtas:

4.1 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6 metai;

4.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 metai.

 

Nematerialusis turtas

 

Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS nuostatomis, „Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o finansinėse ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti 2014 m. gruodžio 31 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-97, vadovaudamasi LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Nematerialaus turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

·         Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 4 metai;

·         Įsigytos kitos teisės 9 metai;

·         Kitas nematerialus turtas 9 metai.

Atsargos

 

Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis ir BAP. Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargoms priskiriamos: medžiagos, vaistai, medikamentai ir medicinos priemonės, trumpalaikis turtas ir kitos atsargos. Registruojant atsargas apskaitoje, jos yra įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o pateikiant finansinėse ataskaitose įvertinama įsigijimo savikaina arba grynąją realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Į atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę. Išdavus naudoti trumpalaikį turtą, visa šio turto įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, o kiekinė apskaita vedama žiniaraščiuose pagal atsakingus asmenis nebalansinėje sąskaitoje. Informacija apie jo įsigijimo savikainą saugoma apskaitos registre, kol turtas visiškai nurašomas.

 

Gautinos sumos

 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimo nuostolius.

                                                                     Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitomi, remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

 

Nuoma

Nuomos sutartims laikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus  laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.  

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio; tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta

 

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Įstaigos pajamas sudaro: finansavimo pajamos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

                                                                            Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

 

Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS „finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose pateikiamos atskirai. Tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti tarpusavyje sudengti, pateikiant tik grynąjį rezultatą.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Visa įstaigos veikla priskirta segmentui „Sveikatos apsauga“.

 

III SKYRIUS

 AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

 

Nematerialusis turtas

Informacija apie Nematerialųjį turtą (toliau NT) balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta  priede Nr. 1. Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto. Nematerialusis turtas, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina:

1.      Programinė įranga ir jos licencijos - 4566,63Eur,

2.      Kitas nematerialusis turtas               - 11188,60 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių nebuvo nustatyta.

 

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie Ilgalaikį materialinį turtą (toliau IMT) balansinės vertės pagal Ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.  Įstaiga neturi turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje. Įstaiga neturi įkeisto turto. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas materialusis turtas įsigijimo savikaina:

3.      Transportas – 43.196,82 Eur,

4.      Mašinos ir įrengimai – 71253,61 Eur,

5.      Baldai ir biuro įranga – 36.836,80 Eur,

6.      Kitas ilgalaikis turtas  - 10.687,94 Eur.

 

Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai, pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaiga pateikia informaciją per vienus metus apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede, priedas Nr. 4. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6 –o standarto 6 priede, priedas Nr. 3. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: draudimas ir spauda.

 Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8  priede nurodytą formą, priedas Nr. 5.

                                                                           Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr. 7. Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

 

Finansavimo sumos

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr. 8 ir Nr. 9.

 

Finansiniai įsipareigojimai

Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Trumpalaikiai įsipareigojimai“. Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos. Ši informacija pateikiama pagal 17-o standarto 12 priede pateiktą formą, priedas Nr.6. Ilgalaikių įsipareigojimų informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede pateiktą formą, priedas Nr. 12.

 

                                                          Pagal panaudos sutartis valdomas turtas

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

·  Akmenės rajono savivaldybė 46.414,94 Eur, Akmenės rajono savivaldybės 327.077,12 Eur, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 8.563,22 Eur  sekančiai:

-    Pastatai, statiniai 327.077,12 Eur (Akmenės rajono savivaldybės);

-    Transporto priemonės 18.543,44 Eur ( Akmenės rajono savivaldybė);

-    Medicininė įranga 36.434,72 Eur ( (Akmenės rajono savivaldybė 27.871,50 Eur;

-    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 8.563,22 Eur).

Įstaigos turimos panaudos sutartys paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

-          Panaudos sutartis su Akmenės rajono savivaldybe iki 2028 02 27 dienos;

-          Panaudos sutartis su Akmenės rajono savivaldybe sudaryta iki 2026 06 27 dienos;

-      Panaudos sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos sudaryta iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Dalininko kapitalas

Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 43.118,92 Eur.

 

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1001992,33 Eur, tame skaičiuje:

·    939028,10 Eur už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinės ligonių kasa;

·    62964,23 Eur už suteiktas kitas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys.

Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą, priedas Nr. 10.

Segmentai

Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr. 11.

Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai  priskiriami prie segmento „Sveikatos apsauga“.

 

Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas: darbo užmokesčio, garantinio ir socialinio draudimo sąnaudos darbuotojams sudarė 861227,18 Eur (82% nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų).

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.

Darbo santykių rūšis

Darbo užmokesčio sąnaudos

Socialinio draudimo sąnaudos

Darbuotojų skaičius (vnt.)

Ataskaitinis

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1

Etatų sąraše nurodyti darbuotojai

658242,09

580855,79

202985,09

178749,21

64

62

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

658242,09

580855,79

202985,09

178749,21

64

62

 

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika. Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

 

 Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo sandorių užsienio valiuta.

 

Poataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie galėjo daryti įtaką finansinių ataskaitų informacijai, įstaigos veikloje nebuvo.

 

__________________________

 

Direktorė                                                                                                     Vaida Sungailienė

         

Vyriausioji buhalterė                                                                                   Drąsutė Lakavičienė