LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. XIII-2569

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo. Paramos gavėjo statusas privalo būti suteiktas, jeigu:

1) šių asmenų įstatuose (nuostatuose) yra numatyta vykdyti šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą visuomenei naudingą veiklą ir

2) nėra šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų aplinkybių, ir

3) asmens vadovas nėra arba nebuvo kito asmens, kuriam ne anksčiau kaip prieš vienus metus buvo panaikintas paramos gavėjo statusas už bent vieną iš šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų pažeidimų arba dėl to, kad jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, vadovu pažeidimo padarymo metu.

2. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Juridinių asmenų registro tvarkytojas arba Kultūros ministerija paramos gavėjo statusą panaikina kontrolės institucijos teikimu arba paties paramos gavėjo prašymu. Į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl juridiniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso arba Kultūros ministeriją dėl fiziniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso panaikinimo kreipiasi institucija, pagal savo kompetenciją nustačiusi, kad:

1) asmuo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka neparengė šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą;

2) asmuo, pažeisdamas šio įstatymo reikalavimus, suteikė, gavo ar panaudojo didesnę kaip 250 bazinių socialinių išmokų dydžio per vienus kalendorinius metus arba didesnę kaip 500 bazinių socialinių išmokų dydžio per 3 kalendorinius metus iš eilės labdaros ar paramos lėšų sumą;

3) asmuo per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą, nesumokėjo mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų bendra suma valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, viršija  10 000 eurų. Jeigu dėl šių mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų mokėjimas yra atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl jų vyksta ginčas ginčus nagrinėjančioje institucijoje, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi;

4) asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja, pažeisdamas šio įstatymo nuostatas dėl paramos paskirties ar kitų įstatymų nuostatas, reglamentuojančias paramos gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos naudojimu, ribojimus;

5) asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų;

6) to paties vadovo vadovaujamam kitam juridiniam asmeniui dėl šio vadovo vadovavimo metu padarytų pažeidimų, bet ne anksčiau negu prieš vienus metus, buvo panaikintas paramos gavėjo statusas.“

3. Pakeisti 13 straipsnio 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kai paramos gavėjas per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, jei įstatymuose nenumatytas kitas terminas, Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo, veiklos ataskaitos arba metinės ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą;“.

4. Pakeisti 13 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Juridinis ar fizinis asmuo, kuriam už šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytą bent vieną pažeidimą arba dėl to, kad jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją arba Kultūros ministeriją ne anksčiau kaip po vienų metų, kurie pradedami skaičiuoti nuo paramos gavėjo statuso panaikinimo dienos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda