RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. M-        -(2.5)

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.         Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 3-ojo posėdžio, kuris įvyks 2019 m. gegužės 30 d. 13 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo.

1.2.  Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

1.3.  Dėl nekilnojamojo turto, kuriam  2019 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.

1.4.  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti nuosavybės teise ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise bei panaudos pagrindais.

1.5.  Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo turto nurašymo.

1.6.  Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

1.7.  Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.

1.8.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.9.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

1.10.   Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo.

1.11.   Dėl  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos  2018 m.  birželio 21 d.  sprendimo Nr. T-933 pripažinimo netekusiu galios.

1.12.   Dėl atstovavimo Radviliškio rajono savivaldybei žydų kultūros paveldo kelio asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

1.13.   Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2019 metų programos patvirtinimo.

1.14.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-595 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo.

1.15.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-446 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.16.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko bei pirmininko pavaduotojo skyrimo.

1.17.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

1.18.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-06 sprendimo Nr. T-7 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ papildymo.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Čepononis