r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-97 „dėl AKMENės rajono DAUGIABUČIŲ GYvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo PASLAUGŲ tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 29 d. Nr. T-256

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“, 8.1 papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Sistela“ 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas „Dėl daugiabučių namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Pakeisti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T-97 „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas):

1.1.  Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Sprendimo 1.1. papunkčiu, išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2.  Sprendimo 1.2. papunktį išdėstyti taip:

„1.2. Skaičiuojamąjį bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifą 0,058 Eur be PVM/m2.“

2.   Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas


  

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.T-97

(nauja redakcija 2021 m. lapkričio 29 d.

sprendimu Nr. T- 256)

 

AKMENĖS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.        Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarką, kai bendrojo naudojimo objektai administruojami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį.

2.        Šiuo Aprašu privalo vadovautis asmenys, pretenduojantys teikti Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai (toliau – administratoriai).

3.        Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4.        Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir atsižvelgiant į UAB ,,Sistela“ rekomendacijas ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų“ pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas (toliau – Rekomendacijos).

 

II SKYRIUS

 PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5.        Apraše vartojamos sąvokos:

5.1.       Daugiabutis (skaičiuojamasis) namas – daugiabutis su centriniu šildymu namas, kurio techninės charakteristikos:

bendras plotas 2 001 – 3 000 m2;

bendrasis naudingasis plotas – 1 800 m2;

pastato amžius 20–35 metai.

5.2.       Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas – daugiabučio skaičiuojamojo namo administravimo išlaidų mėnesinio mokesčio dydis be PVM už vieną kvadratinį metrą naudingojo ploto. Skaičiuojamasis administravimo tarifas apskaičiuojamas atsižvelgiant į administratoriaus funkcijas, nustatytas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) ir lokalinių sąmatų pagrindu, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais ir aktualiomis rekomendacijomis.

5.3.       Namo maksimalus administravimo tarifas – šiame apraše nustatyta tvarka apskaičiuotas konkretaus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo mėnesinio mokesčio tarifo dydis be PVM už vieną kvadratinį metrą naudingojo ploto.

5.4.       Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Nuostatuose.

 

III SKYRIUS

 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

6.        Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais privalomaisiais gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimais, Rekomendacijomis.

7.        Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose patvirtintoms administratorių funkcijoms vykdyti atliekamų darbų (veiklos) sąrašas patikslintas pagal Rekomendacijas pateikiamas šio Aprašo 1 priede.

8.        Sąnaudos nenumatytiems darbams (veiklai) apskaičiuotos 10 proc. dydžio nuo atliekamų darbų (veiklos) sąrašo, pateikto Aprašo 1 priede. Šios sąnaudos jau įtrauktos į Rekomendacijose apskaičiuotą skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą.

9.        Vadovaujantis Rekomendacijomis daugiabučio (skaičiuojamojo) namo skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimas pateiktas Aprašo 2 priede.

10.    Administratoriaus darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina prilyginta 4,0 kvalifikacinės kategorijos darbo užmokesčio valandiniam atlygiui (2020 m. spalio mėn. kainomis – 9,18 Eur).

11.    Skaičiuojamojo administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimas pateikiamas Aprašo 2 priede.

12.    Konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo paslaugų tarifas apskaičiuojamas, taikant skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą, kuris turi būti koreguojamas, atsižvelgiant į pastato: eksploatavimo laiką, buitinių patogumų lygį, pastato bendrąjį plotą, taikant pataisos koeficientus pagal formulę:

 

Tmax = Tsk x K1 x K2 x K3

 

Tmax – konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo paslaugų tarifas (Eur/m2 naudingojo ploto/mėn.) be PVM;

Tsk – skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas – 0,058 (Eur/m2 naudingojo ploto/mėn.) be PVM;

K1 – koeficientas, įvertinantis pastatų eksploatavimo laiką nuo eksploatacijos pradžios (Aprašo 3 priedas);

K2 – koeficientas, įvertinantis buitinių patogumų lygį (Aprašo 4 priedas);

K3 – koeficientas, įvertinantis pastato bendrąjį plotą (Aprašo 5 priedas).

 

IV SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.    Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarka keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

_________________________

 


 

Maksimalaus bendrojo naudojimo

objektų administravimo paslaugų tarifo

apskaičiavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATUOSE PATVIRTINTOMS ADMINISTRATORIŲ FUNKCIJOMS VYKDYTI ATLIEKAMŲ DARBŲ (VEIKLOS) SĄRAŠAS

 

(2 001 – 3 000 m² bendrojo ploto gyvenamajam namui)

 

Eil. Nr.

Darbo (veiklos) pavadinimas (administratorius atlieka šias funkcijas):

Skaičiuojamosios darbo laiko sąnaudos žm./val. per metus

1.

Sudaro ir tvarko namų butų ir kitų patalpų (toliau – patalpos) ir patalpų savininkų (naudotojų) sąrašą pagal VĮ Registrų centro ir patalpų savininkų pateiktus duomenis, sudaro ir tvarko namo bendrojo naudojimo objektų aprašą.

Nuostatų II skyrius 4.1 ir 4.2 punktai.

3,00

2.

Organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo priežiūrą.

Nuostatų II skyrius 4.3 punktas.

6,00

3.

Rengia ir tvirtina ilgalaikį namo bendrojo naudojamo objektų atnaujinimo planą, apskaičiuoja mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą ir teikia juos patalpų savininkams tvirtinti.

Nuostatų II skyrius 4.4 punktas.

4,00

4.

Rengia namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą (toliau - ūkinis planas), kuriame nurodo planuojamas einamųjų namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, namo techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto, bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo priežiūros, kitas su administruojamu namu susijusias paslaugas, jų tarifus ir išlaidas, teikia derinti patalpų savininkams. Ūkinį planą tikslina pagal patalpų savininkų motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, tvirtina, skelbia ir kopijas teikia patalpų savininkams.

Nuostatų II skyrius 4.5 punktas.

7,00

5.

Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojamo objektų atnaujinimo darbų pirkimus.

Nuostatų II skyrius 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 punktai.

16,00

6.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja name vykdytų statybos darbų užbaigimo procedūrose.

Nuostatų II skyrius 4.7 punktas.

6,00

7.

Teisės aktų nustatytais atvejais rengia, teikia patalpų savininkams pasiūlymus dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo ir šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo). Nuostatų II skyrius 4.8 punktas.

2,00

8.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, namo šildymo būdo keitimo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo pasirinkimo ir dalyvauja įgyvendinant patalpų savininkų priimtus sprendimus. Atlieka namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirengimo šildymo sezonui kontrolę. Nuostatų II skyrius 4.9 punktas.

6,00

9.

Apskaičiuoja mokėjimus, įmokas, tvarko jų surinkimo ir naudojimo apskaitą. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia sąskaitas faktūras už savo suteiktas paslaugas, mėnesinius mokėjimų pranešimus už kitas suteiktas paslaugas ir teikia patalpų savininkams (naudotojams) ar jų įgaliotiems asmenims.

Nuostatų II skyrius 4.10 punktas.

36,00

10.

Šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja balsavimą raštu.

Nuostatų II skyrius 4.11 punktas.

3,00

11.

Rengia metinę savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą, skelbia ją ir teikia patalpų savininkams.

Nuostatų II skyrius 4.12 punktas.

3,00

12.

Skelbia informaciją apie savo veiklą, užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą ir atlieka kitas funkcijas, susijusias su patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimu.

Nuostatų II skyrius 4.13, 4.14 punktai.

4,00

13.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) patalpų savininkų sprendimu, priimtu Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, administratoriui už suderintą atlygį gali būti pavesta atlikti ir kitas, Nuostatų 4 punkte nenurodytas funkcijas, susijusias su patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimu.

Nuostatų II skyrius 5 punktas.

Kiti nenumatyti darbai, Rekomendacijose 10 procentų nuo atliekamų darbų apskaičiuotos kainos

 


 

Maksimalaus bendrojo naudojimo

objektų administravimo paslaugų tarifo

apskaičiavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

DAUGIABUČIO (SKAIČIUOJAMOJO) NAMO SKAIČIUOJAMASIS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Skaičiuojamoji paslaugų (darbų) kaina Eur per metus be PVM

Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas 1 m² naudingo ploto, Eur per mėnesį be PVM (Tsk)

1.

Administravimo darbai (viso)

1 253,26

0,058

1.1.

Administratoriaus darbai (pagal Rekomendacijose nurodytas laiko sąnaudas)

1 139,33

 

1.2.

Kiti nenumatyti darbai (pagal Rekomendacijose nurodytas laiko sąnaudas)

113,93

 

 


 

Maksimalaus bendrojo naudojimo

objektų administravimo paslaugų tarifo

apskaičiavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

KOEFICIENTAS, ĮVERTINANTIS PASTATŲ EKSPLOATAVIMO LAIKĄ NUO EKSPLOATACIJOS PRADŽIOS

 

Eksploatavimo laikas

Koeficientai (K1)

Iki 10 metų

0,80

10–20 metų

0,90

20–35 metai

1,00

Daugiau kaip 35 metai

1,10

 


 

Maksimalaus bendrojo naudojimo

objektų administravimo paslaugų tarifo

apskaičiavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

KOEFICIENTAS, ĮVERTINANTIS BUITINIŲ PATOGUMŲ LYGĮ

 

Buitinių patogumų lygis

Koeficientai (K2)

Namai be centrinio šildymo

0,80

Namai su centriniu šildymu

1,00

 


 

Maksimalaus bendrojo naudojimo

objektų administravimo paslaugų tarifo

apskaičiavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

KOEFICIENTAS, ĮVERTINANTIS PASTATO BENDRĄJĮ PLOTĄ

 

Pastatų bendrasis plotas, m²

Koeficientai (K3)

Iki 1 000

1,45

1 001 – 2 000

1,25

2 001 – 3 000

1,00

3 001 – 4 000

0,95

4 001 – 5 000

0,90