LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-555 „DĖL reikalavimų MOKYTOJŲ KOMPIUTERINIO raštingumo programoms patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 25 d. Nr. V-598

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOMS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, 10 punktu:

1. T v i r t i n u Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u  aukštosioms mokykloms, rengiančioms studijų programas, kurias baigus teikiama pedagogo kvalifikacija,  atsižvelgti į Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 2 d.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598

redakcija)

 

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ skaitmeninio RAŠTINGUMO PROGRAMOMS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše (toliau – aprašas) nustatomi reikalavimai skaitmeninio raštingumo programų turiniui, jų įgyvendinimui ir mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos pripažinimui.

 

2. Aprašas parengtas remiantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Skaitmeninės kompetencijos metmenimis piliečiams su aštuoniais gebėjimų lygiais ir taikymo pavyzdžiais (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use), Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenimis (DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu).

 

3. Aprašo paskirtis – nustatyti vienodus reikalavimus ir rekomendacijas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeniniam raštingumui:

 

3.1. pedagogų rengimo studijų programoms rengti ir įgyvendinti;

 

3.2. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programoms rengti ir įgyvendinti;

 

3.3. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI skaitmeninio raštingumo PROGRAMų TURINIUI IR ORGANIZAVIMUI

 

4. Rengiant ir organizuojant skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programas būtina užtikrinti, kad mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas įgytų žinių ir supratimo, išsiugdytų gebėjimus ir nuostatas šiose skaitmeninio raštingumo kompetencijos srityse:

 

4.1. informacijos valdymas;

 

4.2. komunikavimas;

 

4.3. skaitmeninio turinio kūrimas;

 

4.4. saugumas;

 

4.5. skaitmeninis mokymas ir mokymasis;

 

4.6. skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.

 

5. Detalesnis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos ugdymo sričių turinys ir gebėjimai pateikti aprašo 1 priede.

 

6. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti nustatoma ne trumpesnė kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų) mokymų apimties programa (30 proc. kontaktinių valandų ir 70 proc. savarankiško mokymosi valandų).

 

7. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programas rengti ir jas vykdyti gali švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

 

8. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programos lektoriais gali būti mokytojai, mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus lektoriams:

 

8.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

 

8.2. turėti ne mažesnę kaip 5-erių metų informacinių technologijų mokymo pagal bendrojo ugdymo programas patirtį arba turėti mokymų (seminarų, konsultacijų ir kt.) patirties: per paskutinius 5-erius metus turi būti vedęs (-usi) arba buvęs (-usi) lektoriumi (-e) ne mažiau kaip trejuose mokymuose;

 

8.3. įrodymai e. portfelyje apie gebėjimus vykdyti mokymus ir (ar) organizuoti dalyvių skaitmeninio raštingumo kompetencijų vertinimą laikomi privalumu;

 

8.4. kitų kompetencijų įrodymai (vadovėlių, skaitmeninių priemonių, metodinių priemonių, informacinių komunikacijos priemonių naudojimas ugdyme, dalyvavimas ir (ar) vadovavimas projektams, susijusiems su informacinių komunikacijos priemonių naudojimu ugdyme, pranešimų skaitymas nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose) laikomi privalumu.

 

9. Lektorius pasirenka švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų tobulinimą, remdamiesi 8 punkto reikalavimais lektoriams.

 

10. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programas rengiantys ir mokymus organizuojantys švietimo teikėjai teikia mokymų dalyviams skaitmeninės kompetencijos pripažinimo pažymėjimą, kuriame nurodomos skaitmeninio raštingumo kompetencijos pagal sritis ir kriterijus, nurodytus aprašo 2 priede.

 

 

III SKYRIUS

SKAITMENINIO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJOS VERTINIMAS

 

11. Rekomenduojami šie mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos vertinimo būdai:

 

11.1. žinioms ir supratimui įvertinti naudotini mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programas atitinkantys testai;

 

11.2. gebėjimams ir nuostatoms įvertinti naudotinos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų parengtos skaitmeninės mokymo priemonės (pvz., pamokos pateiktis, užduočių rinkinys, skaitmeninis mokymosi objektas, jo taikymo pamokoje pavyzdžiai, pamokos / veiklos scenarijai ir pan.).

 

12. Pedagogų rengimo studijų programose skaitmeninio raštingumo kompetencijos vertinimo būdus numato šias programas rengiančios ir įgyvendinančios aukštosios mokyklos.

 

13. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos vertinimo kriterijai pateikiami aprašo 2 priede.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Aprašas atnaujinamas įvykus kokybiniams ir kiekybiniams skaitmeninių technologijų raidos pokyčiams ar iš esmės pasikeitus mokyklų kompiuterizavimo lygiui bei nuostatoms.

 

15. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, įgiję nustatytas kompetencijas savišvietos, savivaldžio mokymosi ar kitais būdais, gali jas įteisinti institucijos, vykdančios mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programas, nustatyta tvarka. Po vertinimo išduodamas 10 punkte numatytas pažymėjimas.

 

16. Skaitmeninio raštingumo kompetencija, kaip ir kitos bendrosios kompetencijos, turi būti nuolat tobulinama ir plėtojama aukštesniu lygiu, todėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programas vykdančios kompetencijų tobulinimo institucijos privalo vykdyti pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų ir jų lygmens stebėseną, domėtis kompetencijos tobulinimo poreikiais ir organizuoti skirtingo lygio, skirtingų skaitmeninio raštingumo sričių mokymus.

 

17. Kilus abejonėms dėl mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto skaitmeninio raštingumo kompetencijos mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas turi pagrįsti savo kompetenciją pagal 2 priedo kriterijus. Jei kompetencija yra nepakankama, mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali pasirinkti atskiras tobulintinas skaitmeninio raštingumo kompetencijos sritis ir mokytis tikslingai, gaudamas finansavimą iš kompetencijoms tobulinti skirtų lėšų.

 

 

 

________________________

 

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo

1 priedas

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo

kompetencijos ugdymo sričių turinys ir gebėjimai

 

Sritis

Turinys

Gebėjimai

1. Informacijos valdymas

1.1. Naršymas, informacijos paieška ir atranka

Naršyti internete ir ieškoti informacijos, aiškiai apibrėžti informacijos poreikius, rasti reikiamą informaciją, tikslingai pasirinkti patikimus šaltinius, pereiti iš vieno interneto šaltinio į kitą, kurti savas informacijos paieškos strategijas

1.2. Informacijos vertinimas

Kritiškai vertinti informacijos šaltinių patikimumą. Rinkti informaciją, ją apdoroti, analizuoti, kritiškai įvertinti ir atrinkti

1.3. Informacijos įrašymas ir prieinamumas

Valdyti ir saugoti turinį bei informaciją taip, kad ją būtų lengva pasiimti, taip pat sisteminti informaciją ir duomenis

2. Komunikavimas

2.1. Bendravimas pasitelkus skaitmenines technologijas

Bendrauti su mokiniais, mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais pasitelkus įvairius skaitmeninius įrenginius ir taikomąsias programas. Žinoti, kaip kuriami, siunčiami ir saugomi skaitmeniniai pranešimai (žinutės ir elektroninio pašto laiškai). Naudoti tinkamus bendravimo skaitmeninėmis priemonėmis būdus (pvz., Skype, el. paštą, Moodle ir t. t.), taikyti įvairias komunikavimo formas (pvz., paskaita, dialogas, diskusija, darbas grupėje ir t. t.). Bendravimo strategijas taikyti atsižvelgiant į kontekstą ir auditoriją

2.2. Informacijos ir turinio bendrinimas

Dalytis su kitais rastos informacijos vieta ir turiniu, įvairaus formato rinkmenomis (pvz., išsiunčiant el. laišką su priedu, įkeliant į virtualią erdvę nuotraukas ir pan.), taip pat skleisti patikimą informaciją socialiniuose tinkluose

2.3. Pilietiškumas internete

Pasitelkus skaitmenines technologijas dalyvauti visuomenės gyvenime, įsitraukti į interneto bendruomenes. Naudoti skaitmeninių technologijų galimybes pilietiškumui išreikšti.

Naudotis keliomis skirtingomis internetu teikiamomis paslaugomis (pvz., elektroninės valdžios, valstybės įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, banko paslaugomis ir pan.)

2.4. Bendradarbiavimas internete

Bendradarbiaujant (pvz., kuriant dokumentą, minčių žemėlapį, projektą) naudotis aplinkų, skirtų bendrauti nuotoliniu būdu, galimybėmis (pvz., skelbimų lentų, vikio technologijų, debesų technologijų)

 

 

2.5. Tinklo etiketas

Išmanyti elgesio normas, taikomas bendraujant internete (virtualioje erdvėje); žinoti skirtingų kultūrų bendravimo ypatumus. Taikyti veiksmingas netinkamo elgesio atpažinimo strategijas, numatyti savo elgesį elektroninių patyčių atveju

2.6. Skaitmeninės tapatybės valdymas

Sukurti vieną ar kelias skaitmenines tapatybes ir jas tikslingai pritaikyti savo veikloje.

Gebėti valdyti ir apsaugoti savo skaitmenines tapatybes

3. Skaitmeninio turinio kūrimas

3.1. Įvairių formatų turinio kūrimas pasitelkus skaitmeninę daugialypę terpę ir technologijas

Kurti įvairių formatų, įskaitant daugialypę terpę, turinį. Pasitelkus skaitmeninę daugialypę terpę ir technologijas keisti ir tobulinti savo arba kitų sukurtą turinį. Novatoriškai (inovatyviai) taikyti skaitmenines technologijas, noriai bendradarbiauti kuriant skaitmeninį turinį (tekstus, iliustracijas, garso, vaizdo įrašus ir kita). Išreikšti save kūrybiškai naudojant skaitmenines technologijas

3.2. Autorių teisės ir licencijos

Žinoti, kad skaitmeninis turinys ir programinė įranga saugomi autorių teisių ir jiems taikomos skirtingos licencijos. Teisėtai naudotis interneto ištekliais, programine įranga, kitų autorių intelektine nuosavybe. Savo sukurtam turiniui taikyti skirtingas licencijas

4. Saugumas

4.1. Programinės ir aparatinės įrangos apsauga

Suprasti, kokia rizika ir kokios grėsmės kyla internete. Apsaugoti savo įrenginius nuo kenkėjiškų programų (šnipinėjimo, virusų ir pan.). Imtis veiksmų, padedančių mažinti riziką ir grėsmes, kylančias internete (apsaugos programų diegimas, atnaujinimas, slaptažodžių naudojimas, atsarginių kopijų darymas ir pan.)

4.2. Asmens duomenų apsauga

Laikytis asmens duomenų teikimo kitiems taisyklių. Apsaugoti save ir kitus nuo galimų įvairių elektroninių patyčių formų (pvz., įžeidinėjimo, šmeižimo, persekiojimo internete, apsimetimo kitu asmeniu, asmeninės informacijos ar duomenų neteisėto viešinimo ir pan.)

4.3. Sveikatos ir aplinkos saugojimas

Naudojant skaitmenines technologijas laikytis saugaus darbo taisyklių, nusakyti mankštos svarbą sveikatai. Tinkamai susikurti darbo vietą.

Įvardyti sveikatai kenksmingus darbo kompiuteriu veiksnius ir paaiškinti, kaip galima sumažinti jų neigiamą poveikį.

Žinoti, koks yra skaitmeninių technologijų poveikis aplinkai

5. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis

5.1. Skaitmeninių išteklių naudojimas

Pasirinkti, kurti naujus, keisti esamus, tinkamai naudoti ugdymui, apsaugoti ir dalytis skaitmeniniais ištekliais

5.2. Inovatyvus ir kūrybiškas skaitmeninių technologijų naudojimas

Kūrybiškai naudoti skaitmenines technologijas mokymo procese: planuoti išteklius ir veiklas, organizuoti procesą, pasirinkti tinkamus metodus, konsultuoti mokinius nuotoliniu būdu

5.3. Mokinių skaitmeninės kompetencijos plėtojimas

Ugdant mokinių skaitmeninę kompetenciją tinkamai parinkti mokymosi veiklas, užduotis, vertinimą užtikrinant fizinę, psichologinę ir socialinę mokinių gerovę bei saugų ir atsakingą skaitmeninių technologijų naudojimą.

Plėtoti mokinių gebėjimus ieškoti informacijos, kritiškai įvertinti informacijos ir jos šaltinių tinkamumą ir patikimumą, tvarkyti ir interpretuoti informaciją. Skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą skaitmeninėje erdvėje

5.4. Mokinių skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas

Mokyti mokinius atpažinti ir spręsti technines problemas; pritaikyti skaitmenines aplinkas pagal savo poreikius; turimas technologines žinias kritiškai ir kūrybingai taikyti problemoms spręsti; įsivertinti skaitmeninio raštingumo poreikius ir savarankiškai tobulinti skaitmeninę kompetenciją

5.5. Vertinimas

Naudoti skaitmenines vertinimo priemones mokinių pasiekimų stebėsenai, pažangos vertinimui ir įsivertinimui

 

6. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas

6.1. Techninių problemų sprendimas

Identifikuoti kilusias technines problemas ir jas spręsti, prireikus kreiptis kvalifikuotos pagalbos

6.2. Poreikių ir technologinių sprendimų nustatymas

Identifikuoti savo poreikius ir juos susieti su galimais sprendimais. Kritiškai įvertinti galimus poreikių sprendimus ir skaitmenines priemones

6.3. Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Įvertinti, kokias savo žinias ir kokius gebėjimus reikia tobulinti. Tobulinti savo skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir padėti kitiems ją tobulinti

6.4. Profesinis tobulėjimas

Profesiniam tobulėjimui naudoti interneto mokymo priemones

 

 

 

________________

 

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo

2 priedas

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos
vertinimo kriterijai

 

Sritis

Kriterijai

 

1. Informacijos valdymas

 

1.1. Geba atlikti tikslingą informacijos internete paiešką naudodamas pasirinktas paieškos sistemas. Ieškodamas informacijos naršo internete

 

1.2. Kritiškai vertina, analizuoja ir atrenka rastą informaciją, geba patikrinti ir įvertinti jos tikrumą bei patikimumą

 

1.3. Geba išsaugoti, įrašyti į atmintines ar pažymėti rinkmenas, turinį ir informaciją (pvz., tekstus, paveikslus, garso, vaizdo įrašus, interneto svetaines). Taiko sau tinkamą informacijos įrašymo į atmintines strategiją

 

2. Komunikavimas

 

2.1. Naudojasi keliomis skirtingomis bendravimo internete priemonėmis (pvz., mobiliojo ryšio telefonu, interneto telefonijos, pokalbių svetainių paslaugomis, SMS, tikralaikėmis žinutėmis, elektroniniu paštu, tinklaraščiais, socialiniais tinklais)

 

2.2. Tinklo etiketo principus taiko skirtingose skaitmeninėse erdvėse ir įvairiuose kontekstuose. Atpažįsta netinkamą turinį ir elgesį

 

2.3. Tikslingai pritaiko bendravimo su auditorija formatą ir būdus, valdo įvairių rūšių gaunamus pranešimus

 

2.4. Interneto bendruomenėse, tinkluose ir bendradarbiavimo platformose aktyviai dalijasi informacija

 

2.5. Naudojasi keliomis skirtingomis interneto paslaugomis

 

2.6. Geba sukurti ir naudoti kelias skaitmenines tapatybes atsižvelgdamas į kontekstą ir turinį. Seka savo skaitmeninę veiklą ir turinį, kurį sukūrė bendraudamas internete

 

2.7. Žino, kaip apsaugoti savo skaitmeninę tapatybę

 

3. Skaitmeninio turinio kūrimas

 

3.1. Geba parengti įvairių formatų skaitmeninį turinį (pvz., tekstus, lenteles, vaizdus, nuotraukas, garso įrašus ir pan.). Redaguoja paties ar kitų parengtą skaitmeninį turinį. Kurdamas naują turinį geba sujungti esamo turinio elementus. Kurdamas originalius daugialypės terpės produktus naudojasi įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir aplinkomis (platformomis)

 

3.2. Domisi informacinių technologijų naujovėmis ir kūrybiškai jas taiko savo veikloje. Bendradarbiauja su kitais žmonėmis kuriant inovatyvų skaitmeninį turinį

 

3.3. Žino autorių teisių reikalavimus, įvairių licencijų taikymo tvarką. Savo sukurtam turiniui nurodo autorių teisių apribojimus

 

3.4. Geba pritaikyti kelis programinės įrangos ir taikomųjų programų pakeitimus (sudėtingesnius nustatymus, atlikti bazinius programos pakeitimus)

 

4. Saugumas

 

4.1. Geba apsaugoti savo skaitmeninę įrangą (pvz., naudodamas apsaugos nuo virusų programas, slaptažodžius ir pan.)

 

4.2. Geba apsaugoti savo ir kitų asmenų privatumą internete. Žino, kaip renkami ir naudojami asmeniniai duomenys

 

4.3. Žino, kaip išvengti galimų įvairių elektroninių patyčių formų

 

4.4. Žino skaitmeninių technologijų naudojimo riziką sveikatai ir tai, kaip teisingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kad jos nepakenktų sveikatai

 

4.5. Supranta ir stengiasi sumažinti neigiamą naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis poveikį aplinkai

 

5. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis

 

5.1. Randa, vertina, pasirenka ir (ar) kuria mokymui ir mokymuisi reikalingus skaitmeninius išteklius atsižvelgdamas į mokymosi tikslą, kontekstą, metodą bei mokinių grupę.

 

Geba apsaugoti slaptą skaitmeninį turinį ir konfidencialią informaciją.

 

Teisėtai, atsižvelgdamas į autorių teises ir licencijų sąlygas, dalijasi skaitmeniniais ištekliais su mokiniais, tėvais ir pedagogais. Savo profesinėje veikloje pirmenybę teikia atviriesiems švietimo ištekliams

 

5.2. Integruoja prieinamas skaitmenines technologijas į mokymą ir mokymąsi siekdamas padidinti mokymo ir mokymosi efektyvumą.

 

Organizuoja mokymosi veiklą, kad pagerintų mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą ir patenkintų mokinių skirtingus mokymosi poreikius.

 

Skatina savivaldį mokymąsi, prireikus konsultuoja mokinius nuotoliniu būdu

 

5.3. Tinkamai organizuoja mokymosi veiklas, užduotis, vertinimą, kurie užtikrina fizinę, psichologinę ir socialinę mokinių gerovę ir ugdo saugų ir atsakingą skaitmeninių technologijų naudojimą.

 

Ugdo mokinių gebėjimus ieškoti informacijos, kritiškai vertinti informaciją ir jos šaltinių tinkamumą ir patikimumą, tvarkyti ir interpretuoti informaciją. Ugdo mokinių efektyvų ir atsakingą bendravimą ir bendradarbiavimą skaitmeninėje erdvėje

 

5.4. Organizuoja mokymosi veiklas siekdamas, kad mokiniai atpažintų ir spręstų technines problemas, kylančias naudojant aparatinę ir programinę įrangą; gebėtų pritaikyti skaitmenines aplinkas pagal savo poreikius; turimas technologines žinias kritiškai ir kūrybingai taikytų problemoms spręsti; gebėtų įsivertinti skaitmeninio raštingumo poreikius ir tobulinti savo skaitmeninę kompetenciją

 

5.5. Naudoja skaitmenines vertinimo priemones mokinių pasiekimų stebėsenai ir pažangos vertinimui: formuojamajam ugdomajam, diagnostiniam ir apibendrinamajam sumuojamajam. Moko mokinius įsivertinti pasitelkus informacinės komunikacijos technologijų įrankius

 

6. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas

 

6.1. Geba nustatyti ir spręsti skaitmeninių įrenginių ir jų programinės įrangos problemas (sutrikimus). Prireikus kreipiasi kvalifikuotos pagalbos

 

6.2. Atsižvelgdamas į tikslą geba pasirinkti tinkamą priemonę, įrenginį, taikomąją programą, programinę įrangą ar paslaugą įprastiems veiksmams atlikti, geba įvertinti pasirinktos priemonės veiksmingumą

 

6.3. Nustato savo gebėjimų naudotis skaitmeninėmis technologijomis spragas, išsikelia tikslus ir numato būdus, kaip tobulinti savo skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Noriai dalijasi savo žiniomis ir patirtimi

 

6.4. Randa tam tikros srities skaitmeninius išteklius ir naudoja juos profesiniam tobulėjimui, pvz., mokosi interneto kursuose, dalyvauja vaizdo seminaruose, konferencijose, skaito skaitmeninę mokymo medžiagą ir žiūri mokomąją vaizdo medžiagą.

 

Dalyvauja interneto profesinėse bendruomenėse ir gautas žinias naudoja profesiniam tobulėjimui

 

 

 

_____________________