Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1415
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi ir 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus:

1.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:                                                                                              

2.1. Šengeno vizos                                                                                60 eurų

2.2. nacionalinės vizos (D)                                                                    60 eurų

2.3. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą                                                5 eurai“.

 

1.2.2. Pakeisti 9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

9.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)                                                                                                   30 eurų“.

1.2.3. Papildyti 9.9 papunkčiu:

 

9.9. dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą                                                             10 eurų“.

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šio nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                  Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1415
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato konsulinio mokesčio už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje nustatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau – konsuliniai veiksmai) mokėjimo, konsulinio mokesčio tarifų perskaičiavimo į užsienio valiutą ir konsulinio mokesčio grąžinimo tvarką.

2. Konsulinis mokestis mokamas eurais arba užsienio valiuta. Valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis konsulinėje įstaigoje, sąrašas tvirtinamas konsulinės įstaigos vadovo įsakymu.

3. Eurais nustatyti konsulinio mokesčio tarifai perskaičiuojami į užsienio valiutą pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį ar Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį tais atvejais, kai Europos centrinis bankas neskelbia užsienio valiutos ir euro santykio.

4. Konsulinės įstaigos gali nustatyti fiksuotą euro ir užsienio valiutos santykį, pagal kurį perskaičiuojami konsulinio mokesčio tarifai eurais į užsienio valiutą. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis nustatomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir tvirtinamas konsulinės įstaigos vadovo įsakymu. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis nustatomas vadovaujantis Europos centrinio banko paskelbtu orientaciniu euro ir užsienio valiutos santykiu paskutinę darbo dieną prieš konsulinės įstaigos vadovo įsakymo išleidimą. Jeigu Europos centrinis bankas neskelbia užsienio valiutos ir euro santykio, fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis nustatomas vadovaujantis paskutiniu Lietuvos banko paskelbtu orientaciniu euro ir užsienio valiutos santykiu.

5. Konsulinis mokestis sumokamas grynaisiais pinigais, banko čekiu arba mokėjimo pavedimu į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus.

6. Konsulinės įstaigos, pasibaigus mėnesiui, praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija) per mėnesį sumokėto konsulinio mokesčio sumą, o ministerija iki kito mėnesio 27 dienos kreipiasi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją su prašymu įskaityti konsulinį mokestį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir tokia pat suma padidinti atitinkamoms Užsienio reikalų ministerijos vykdomoms programoms skirtą finansavimą.

7. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) konsulinis mokestis mokamas eurais į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą, laikantis valstybės rinkliavos mokėjimo tvarkos.

8. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

9. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, jeigu prašymas ją grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.

10. Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

11. Konsulinio mokesčio permoka, sumokėta už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille), grąžinama, kai mokėtojas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikia prašymą ją grąžinti ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvadą dėl mokesčio permokos grąžinimo.

 

 

 

––––––––––––––––––––