LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-343 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 3D-559

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.3. VPS administratoriui – turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažesnę negu 2 m. darbo ir (arba) savanoriško darbo patirtį projektų valdymo arba VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje;“.

2. Pakeičiu 28.1.3.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.1.3.2.3. 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (įsipareigojama įgyvendinus projektą gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo. Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (fizinių asmenų privataus žuvininkystės verslo pobūdžio vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną arba vietos projekto įgyvendinimo metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, arba teikiami uždarųjų akcinių bendrovių ar kitą teisinį statusą turinčių juridinių asmenų, kai jų steigėjas yra vienas fizinis asmuo);“.

3. Papildau 28.1.3.2.4 papunkčiu:

28.1.3.2.4. 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu (nauji (iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos dvisektorės VVG teritorijoje neįgyvendinti) gamybos būdai ir (ar) produktai, ir (ar) aplinkosaugos, ir (ar) technologiniai, ir (ar) socialiniai sprendimai) ir visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su vietos projekto veiksmais ir rezultatais. Vietos projekto inovatyvumas vertinamas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“. Fizinių asmenų privataus žuvininkystės verslo pobūdžio vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną arba vietos projekto įgyvendinimo metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, arba teikiami uždarųjų akcinių bendrovių ar kitą teisinį statusą turinčių juridinių asmenų, kai jų steigėjas yra vienas fizinis asmuo, ir kuriuos įgyvendinus įsipareigojama gauti grynųjų pajamų;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Giedrius Surplys