herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ 2016 M. finansavimo

 

2016 m. balandžio 12 d. Nr. A-333

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-256), 16 punktu ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų vertinimo komisijos rekomendaciją (2016 m. balandžio

6 d. protokolas Nr. KPT-3):

1. S k i r i u Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektams

800 Eur:

1.1. Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijos projektui „Prisiminimų takais bevaikštant“ – 50,0 Eur;

1.2. Joniškio kultūros centro projektui „Saulės mūšio pergalės 780 m. sukakties minėjimas Jauniūnuose“ – 300,0 Eur;

1.3. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus projektui „Saulės mūšio interpretacija šiuolaikinėmis meno išraiškos priemonėmis“ – 350,0 Eur;

1.4. asociacijos Žiemių prado „Simkala“ projektui „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ – 100,0 Eur.

2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas