isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-102

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies  18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių 1 skyriaus 2 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti:

1.1. Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką (pridedama).

1.2. Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. T-220 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“.

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. T-348 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo“ pakeitimo“.

2.3. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-259 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo rinkliavos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. kovo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Saulius Gegieckas


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo principus bei apskaičiavimo tvarką.

2.    Šia Metodika vadovaujasi savivaldybė ar jos įgaliota institucija, nustatydama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) dydį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.    Vietinė rinkliava apskaičiuojama remiantis šiais principais:

3.1. sąnaudų susigrąžinimo principu – visos sąnaudos, susidarančios dėl atliekų tvarkymo arba kitaip susijusios su šia veikla, privalo būti padengtos atliekų turėtojų;

3.2. „teršėjas (arba atliekų turėtojas) moka“ principu – atliekų turėtojas, perduodantis atliekų tvarkytojams atliekas, privalo padengti su atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas;

3.3. nediskriminavimo principu – tos pačios kategorijos atliekų turėtojams taikomos vienodos apmokestinimo sąlygos;

3.4. proporcingumo principu – apmokestinimas už atliekų tvarkymą turi būti proporcingas pas atliekų turėtoją susidarančiam atliekų kiekiui;

3.5. solidarumo principu – visiems atliekų turėtojams, gyvenantiems viename atliekų tvarkymo regione, turi būti nustatyta tokia pati atliekų tvarkymo kaina už tokios pačios kokybės paslaugas.

4.    Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ BEI VIENOS TONOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO KAINOS NUSTATYMAS

 

5.    Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios ir pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtai ilgalaikei infrastruktūrai eksploatuoti, jos atnaujinimui užtikrinti ir komunalinių atliekų turėtojams sudaryti priimtinas sąlygas dalyvauti tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą (toliau – būtinosios sąnaudos).

6.    Būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklos (surinkimas, vežimas, naudojimas, šalinimas, šių veiklų organizavimas, stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra) rūšių ir rinkliavos administravimo, be kurio neįmanoma įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, uždavinių ir konkrečių priemonių, nustatytų regioniniame ir (ar) savivaldybės atliekų tvarkymo plane, bendrųjų sąnaudų suma.

7.   Būtinosios sąnaudos – tai sąnaudos už:

7.1.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą;

7.2.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimą ir tolesnį sutvarkymą;

7.3.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) atliekų, kurių negalima apdoroti mechaniniu biologiniu būdu, ir (arba) po mechaninio biologinio apdorojimo likusių energetinės vertės neturinčių ir perdirbti netinkamų atliekų šalinimą, įskaitant taršos mokestį už sąvartyne šalinamas komunalines atliekas, sąvartynų eksploatavimo sąnaudas, atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

7.4.    į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimą nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitą tvarkymą, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka apmoka gamintojai ir importuotojai;

7.5.    didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimą, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

7.6.    į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir tvarkymą, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

7.7.    biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) tvarkymą;

7.8.    kompostavimo aikštelių eksploatavimą;

7.9.    kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) tvarkymą;

7.10.  netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūrą po uždarymo;

7.11.  komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą;

7.12.  visuomenės švietimą ir informavimą komunalinių atliekų tvarkymo klausimais, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

7.13.  komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimą (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus (toliau – Administratorius) darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro, rinkliavos apskaičiavimo, sąskaitų išrašymo, rinkliavos įmokų surinkimo sąnaudas);

7.14.  rinkliavos administravimą;

7.15.  į būtinąsias sąnaudas įtraukiamos Administratoriaus apskaičiuotos sąnaudos, turėtos organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą regioniniu principu, kai komunalinių atliekų tvarkymas savivaldybėje organizuojamas šiuo būdu.

8.    Būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos kaip visų sąnaudų, susijusių su 6 punkte įvardytomis veiklomis, sumos ir gautų pajamų, kurių šaltinis nėra vietinės rinkliavos lėšos, skirtumas.

9.    Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kurių turėtojas neegzistuoja, tvarkymo sąnaudos negali būti įtraukiamos į būtinąsias sąnaudas.

10.  Atsižvelgiant į tai, kad faktinės būtinosios sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus kalendoriniams metams, o pajamas faktinėms sąnaudoms apmokėti būtina užtikrinti veiklos pradžioje, siekiant laiku užtikrinti būtinųjų sąnaudų apmokėjimą, būtinųjų sąnaudų dydis nustatomas iš anksto iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos kitiems kalendoriniams metams: jeigu apskaičiuojant einamųjų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas tų kalendorinių metų pabaigoje paaiškėja, kad iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas.

11.  Skaičiuojant būtinąsias sąnaudas turi būti atsižvelgiama į:

11.1.  praėjusių kalendorinių metų faktines komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas;

11.2.  komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus;

11.3.  galiojančiose atliekų tvarkymo paslaugų ir (ar) darbų atlikimo sutartyse nustatytas kainas;

11.4.  numatomų įsigyti ar įsigytų paslaugų, darbų atlikimo ar kitose sutartyse nustatytus įkainius ar tarifus;

11.5.  regioniniuose ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatytas įgyvendinti naujas komunalinių atliekų tvarkymo priemones;

11.6.  planuojamą atliekų, pateksiančių į organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kiekį pagal komunalinių atliekų rūšis (mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos, biologiškai skaidžios atliekos, maisto atliekos, pavojingos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, didelių gabaritų atliekos, tekstilės atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir kitos, išskyrus tas, kurių tvarkymo sąnaudas teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai) ir jų tvarkymo sąnaudas;

11.7.  Finansų ministerijos skelbiamas ekonominių rodiklių projekcijas, Statistikos departamento skelbiamus kainų indeksus ir kitus patikimų šaltinių duomenis, projekcijas;

11.8.  mišrių komunalinių ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normas, jeigu jos savivaldybės sprendimu nustatomos vadovaujantis vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2013-07-24 nutarimu Nr. 711 (2016-04-20 nutarimo Nr. 384 redakcija), 20 punktu.

12.  Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

(1)

kur:

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, Eur;

PSp – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos, Eur;

KSp – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos, Eur;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

 

13.  Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir panašiai) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos, kitos sąnaudos).

14.  Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios pastoviosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų pastoviųjų sąnaudų sumai.

15.  Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, kintamosios atitinkamos komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos: kuro ir tepalų įsigijimo sąnaudos, sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, inventorius ir kitos sąnaudos; kintamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos). 

16.  Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios kintamosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų kintamųjų sąnaudų sumai.

17.  Vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina apskaičiuojama būtinąsias sąnaudas padalijus iš pristatytų mišrių komunalinių atliekų kiekio.

(2)

kur:

VK – vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina, Eur/t;

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, Eur;

MKA – mišrių komunalinių atliekų, surinktų iš rinkliavos mokėtojų, metinis kiekis, t.

 

III SKYRIUS

KINTAMŲJŲ IR PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ DALIES NUSTATYMAS

 

18.     Kintamosios ir pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos nustatomos atsižvelgiant į rinkliavą administruojančio subjekto sutartinius įsipareigojimus, o jei jais remiantis sąnaudų kintamumo, pastovumo nustatyti neįmanoma, kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų dalis nustatoma įvertinus atskiroms veikloms vykdyti būtinų sąnaudų elastingumą.

19.     Elastingumas įvertinamas remiantis sąnaudų kitimo priklausomybe nuo mišrių komunalinių atliekų kiekio pokyčio. Būtinųjų sąnaudų elastingumas apskaičiuojamas kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų sąnaudų ir atliekų kiekio procentinio pokyčio santykio suma. Elastingumas parodo kintamųjų sąnaudų dalį visose sąnaudose.

(3)

kur:

KSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių kintamųjų sąnaudų dalis, proc.;

ΔSp – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudų procentinis pokytis, proc.;

ΔMKA – mišrių komunalinių atliekų kiekio, surinkto iš įmokos mokėtojų ir pristatyto į sąvartyno teritoriją (sąvartyną, apdorojimo įrenginius), metinis procentinis pokytis, proc.;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

 

20.     Pastovioji sąnaudų dalis (proc.) apskaičiuojama, kaip visų būtinųjų sąnaudų ir kintamųjų sąnaudų dalies skirtumas.

(4)

kur:

PSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastoviųjų sąnaudų dalis, proc.;

KSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių kintamųjų sąnaudų dalis, proc.

 

21.     Kintamosios ir pastoviosios sąnaudos nustatomos dauginant būtinąsias sąnaudas atitinkamai iš kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų dalies.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ GRUPĖS

 

22.     Mokant savivaldybės nustatytą vietinę rinkliavą, atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas arba kitas asmuo, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje (toliau – įgalioti asmenys).

23.     Nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys suskirstomi į atliekų turėtojų kategorijas pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir (ar) jų paskirtį, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“, (pavyzdžiui, daugiabučio namo gyventojai ir įmonės ūkinei veiklai naudojančios daugiabučių patalpas, sodų bendrijų nariai, besinaudojantys kolektyviniais konteineriais, ir sodų bendrijų nariai, besinaudojantys individualiais konteineriais, ir panašiai).

24.     Nekilnojamojo turto objektai skirstomi į šias atliekų turėtojų kategorijas:

24.1.    gyvenamosios paskirties objektai:

24.1.1. butai daugiabučiuose namuose;

24.1.2. individualūs namai;

24.2.    viešbučių paskirties objektai;

24.3.    administracinės paskirties objektai;

24.4.    prekybos paskirties objektai;

24.5.    paslaugų paskirties objektai;

24.6.    maitinimo paskirties objektai;

24.7.    transporto paskirties objektai;

24.8.    garažų paskirties objektai;

24.9.    gamybos, pramonės paskirties objektai;

24.10.  sandėliavimo paskirties objektai;

24.11.  kultūros paskirties objektai;

24.12.  mokslo paskirties objektai;

24.13.  gydymo paskirties objektai;

24.14.  poilsio paskirties objektai;

24.15.  sporto paskirties objektai;

24.16.  religinės paskirties objektai;

24.17.  specialiosios paskirties objektai;

24.18.  sodų paskirties objektai;

24.19.  kiti objektai.

25.     Rinkliavos dydžiai apskaičiuojami nekilnojamojo turto objektų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims arba objekte registruoti ar faktiškai veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS DEDAMOSIOS

 

26.     Apskaičiuojama rinkliava yra dvinarė, t. y. susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

27.     Pastovioji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

28.     Pastoviąją rinkliavos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys arba obekte registruoti ar faktiškai veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

29.     Pastovioji rinkliavos dalis turi būti nustatoma vienodo dydžio visiems tos pačios kategorijos nekilnojamojo turto objektams.

30.     Kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

31.     Kintamąją rinkliavos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga ir atliekų tvarkymo paslauga, viršijanti nekilnojamojo turto objekto rūšiai nustatytą minimaliąją paslaugos apimtį. Komunalinių atliekų paėmimo paslauga suprantama kaip faktinis mišrių komunalinių atliekų paėmimas iš nekilnojamojo turto objekto savininko.

32.     Atliekų turėtojų grupėms priskirti pastovūs bei kintami rinkliavos administravimo parametrai:

 

1

2

3

4

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų grupė

Apmokestinamieji parametrai

Pastovus administravimo parametras

Kintamas administravimo parametras

1.

Butai daugiabučiuose namuose

Gyventojai

Gyventojai

2.

Individualūs namai

Gyventojai

Konteinerio tūris ir ištuštinimo dažnumas

3.

Viešbučių paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

4.

Administracinės paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

5.

Prekybos paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

6.

Paslaugų paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

7.

Maitinimo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

8.

Transporto paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

9.

Garažų paskirties objektai

Turto vienetas

Turto vienetas

10.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

11.

Sandėliavimo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

12.

Kultūros paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

13.

Mokslo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

14.

Gydymo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

15.

Poilsio paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

16.

Sporto paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

17.

Religinės paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

18.

Specialiosios paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

19.

Sodų paskirties objektai

Turto vienetas

Turto vienetas

20.

Kiti objektai.

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

 

33.     Jei atliekų turėtojų kategorija, kuri naudojasi kolektyviniais konteineriais, neturi įrengtos ir (arba) tik tai atliekų turėtojų kategorijai naudotis priskirtos konteinerių aikštelės ir (arba) ja turi dalytis su kita (kitomis) atliekų turėtojų kategorija (atliekų turėtojų kategorijomis), nustatant kintamąją rinkliavos dedamąją toms atliekų turėtojų kategorijoms turi būti taikomas šios metodikos 32 punkto 4 stulpelyje pateiktas ir konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai priskirtas parametras.

 

VI SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS SKIRTINGOMS ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJOMS

 

34.     Pagal savivaldybėje nustatytas komunalinių atliekų susikaupimo normas kiekvienai atliekų turėtojų kategorijai įvertinamas per metus susikaupiantis atliekų kiekis.

35.     Konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai priskiriamas per metus susikaupiantis atliekų kiekis nustatomas dauginant atliekų susikaupimo normą, kuri yra nustatyta atitinkamai atliekų turėtojų grupei, iš mišrių komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičiaus, priskirto konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai.

(5)

kur:

MKAg – mišrių komunalinių atliekų kiekis, priskiriamas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

Ng – mišrių komunalinių atliekų susidarymo norma, priskiriama konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t/Pg;

Pg – mišrių komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičius, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

36.     Būtinosios sąnaudos, tenkančios konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, apskaičiuojamos dauginant konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai priskirtą susikaupusį atliekų kiekį iš vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos.

(6)

kur:

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

MKAg – mišrių komunalinių atliekų kiekis, priskiriamas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t;

VK – vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina, Eur/t;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

37.     Šios sąnaudos turi būti padengtos atitinkamos kategorijos, kuriai jos yra priskiriamos, atliekų turėtojų.

38.     Būtinosios sąnaudos kiekvienai atliekų turėtojų kategorijai turi būti perskaičiuojamos ir iš naujo įvertinamos šiais atvejais:

38.1.  pakitus atliekų susikaupimo normai;

38.2.  pakitus atliekų susikaupimo normai priskiriamų parametrų sumai;

38.3.  pakitus vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainai.

39.     Pastoviosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, nustatomos būtinąsias sąnaudas, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, dauginant iš būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalies.

(7)

kur:

PBSg – pastoviosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

PSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalis, proc.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

40.     Kintamosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, nustatomos būtinąsias sąnaudas, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, dauginant iš būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių kintamų sąnaudų dalies.

(8)

kur:

KBSg – kintamosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

KSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių kintamų sąnaudų dalis, proc.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ ATSKIROMS ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJOMS NUSTATYMAS

 

41.     Vietinės rinkliavos dedamosios atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms apskaičiuojamos pagal pasirinktus vietinės rinkliavos administravimo parametrus, nurodytus 32 punkte.

42.     Vietinės rinkliavos dedamosios atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms pagal pasirinktus vietinės rinkliavos administravimo parametrus skirstomos į pastoviąją ir kintamąją dedamąsias.

43.     Vietinės rinkliavos atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms pastovioji ir kintamoji dedamosios įvertinamos atskirai.

44.     Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji apskaičiuojama konkrečiai atliekų turėtojų grupei priskirtas pastovias būtinąsias sąnaudas dalijant iš tai atliekų turėtojų kategorijai priskirtų pastoviųjų administravimo parametrų sumos.

(9)

kur:

PRD – pastovioji rinkliavos dedamoji, taikoma konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

PBSg – pastoviosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

PAPg – atliekų turėtojų kategorijai priskirtų pastoviųjų administravimo parametrų suma, m2, gyv. sk., vnt.

 

45.     Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji apskaičiuojama, konkrečiai atliekų turėtojų grupei priskirtas kintamąsias būtinąsias sąnaudas dalijant iš tai atliekų turėtojų kategorijai priskirtų kintamųjų administravimo parametrų sumos.

(10)

kur:

KRD – pastovioji rinkliavos dedamoji, taikoma konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

KBSg – kintamosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

KAPg – atliekų turėtojų kategorijai priskirtų kintamų administravimo parametrų suma, m3, t, vnt.

 

Į didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę ir į atliekų priėmimo punktus pristačius didesnį nei nustatytą leidžiamą pristatyti atliekų kiekį, už viršsvorį apmokama pagal savivaldybės patvirtintą vienos tonos komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surenkamas biologiškai skaidžias atliekas, priėmimo ir apdorojimo įkainį. Pristačius daugiau, nei numatyta, biologiškai skaidžių atliekų, apmokama pagal patvirtintą biologiškai skaidžių atliekų šalinimo įkainį.

________________


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102

 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėtojų registro sudarymą, Vietinės rinkliavos apskaičiavimą, mokėjimą, apskaitą ir išieškojimą.

2. Vietinė rinkliava nustatoma visiems Pakruojo rajono savivaldybės atliekų turėtojams, kuriems atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti (toliau – įgaliotas asmuo).

3. Vietinės rinkliavos nuostatai netaikomi juridiniams asmenims ir juridinių asmenų padaliniams, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įgyvendinti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

4. Nuostatai galioja visoje Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Nuostatuose naudojamos šios sąvokos:

5.1. Apmokestinamasis parametras – parametras, pagal kurį apmokestinami Nekilnojamojo turto objektų savininkai ar Įgalioti asmenys.

5.2. Atliekų turėtojas – sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

5.3. Atliekų tvarkymassąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

5.4. Individualus identifikuotas atliekų surinkimo konteineris – atliekų surinkimo konteineris, kurio duomenys įtraukti į Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę ir priskirtas konkrečiam mokėtojui.

5.5. Komunalinės atliekos – sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

5.6. Kintamoji dedamoji - Vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti konkrečiam atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, patiriamą teikiant atliekų turėtojui komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas.

5.7. Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis – tipinės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, kurių minimali apimtis nustatoma atsižvelgiant į nekilnojamojo turto objektų rūšių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir higienos normų bei kitų teisės aktų reikalavimus komunalinių atliekų tvarkymui.

5.8. Pastovioji dedamoji – Vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, kuri nepriklauso nuo komunalinių atliekų kiekio.

5.9. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  – tai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

5.10. Vietinės rinkliavos administratorius (toliau – Rinkliavos administratorius) – juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti Vietinės rinkliavos surinkimą.

5.11. Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, pagal šiuos Nuostatus turintys pareigą mokėti vietinę rinkliavą.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

6. Vietinė rinkliava nustatoma Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašas ir apmokestinamieji parametrai nurodyti Nuostatų priede, savininkams, jų atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje (toliau – įgalioti asmenys). Vietinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą.

7. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimu, organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

8. Rinkliavos administratorius sudaro ir administruoja savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojų registro (toliau - Registro) duomenų bazę, kuriai sukurti gali naudotis VĮ Registrų centro, savivaldybės administracijos seniūnijų bei kitų subjektų turimais duomenimis.

9. Rinkliavos administratorius Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie Vietinės rinkliavos mokėtojus:

9.1. nekilnojamojo turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

9.2. mokėtojo kodas;

9.3. nekilnojamojo turto aprašymas;

9.4. nekilnojamojo turto unikalus numeris;

9.5. nekilnojamojo turto adresas;

9.6. nekilnojamojo turto pagrindinė naudojimo paskirtis;

9.7. nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

9.8. naudojamų atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

9.9. kiti duomenys, būtini Vietinės rinkliavos mokėtojų registrui administruoti ar neatskiriami nuo kitų tvarkomų duomenų.

9.10. registrui būtini nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų duomenys atnaujinami pagal kiekvieno mėnesio paskutinės dienos būklę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Rinkliavos administratoriui. 

9.11. kiti duomenys, būtini Registrui tvarkyti.

10. Atliekų turėtojas apie pasikeitusius duomenis, nurodytus 9 punkte, privalo informuoti Rinkliavos administratorių raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

11. Atliekų turėtojų prašymus, pretenzijas ir kitus klausimus, susijusius su Registro duomenų tikslinimu, nagrinėja Rinkliavos administratorius.

12. Registras gali būti papildytas duomenimis apie naudojamus Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus nekilnojamojo turto objektus, ne pagal paskirtį naudojamus nekilnojamojo turto objektus ir naudojamus nekilnojamojo turto objektus, kurių paveldėjimo dokumentai nesutvarkyti, vadovaujantis gauta informacija iš seniūnijų seniūnų, sodininkų ir garažų bendrijų pirmininkų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų šaltinių.

13. Registrui būtini nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų duomenys atnaujinami pagal mėnesio paskutinės dienos būklę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją rinkliavos administratoriui.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

14. Vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dedamųjų, kurių dydžiai nurodyti Nuostatų 1 priede.

15. Vietinės rinkliavos dedamųjų dydžiai yra apskaičiuojami pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių nustatymo metodiką.

16. Pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys arba savivaldybės būstų nuomininkai. Už Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių apskaičiavimo metodikoje nurodytų 3-20 nekilnojamojo turto grupių Vietinės rinkliavos mokėjimą atsako objekte registruoti ar faktiškai veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

17. Pastovioji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama patvirtintą Vietinės rinkliavos dydį padauginus iš nekilnojamojo turto objekto rūšiai taikomo parametro. Tais atvejais, kai nekilnojamojo turto objekto rūšiai taikomas gyventojų parametras, mokėtina pastovioji dedamoji apskaičiuojama taikant ne mažesnį parametrą negu 1 gyventojas.

18. Negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų grupių pastovioji dedamoji mažinama 50 proc. tais atvejais, kai pateikiami dokumentai, įrodantys nesinaudojimo nekilnojamu turtu faktą (pvz. pažyma, patvirtinanti, kad per praėjusį, ne trumpesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, elektros energijos suvartojimas objekte buvo mažesnis nei 100 kW, arba kiti Rinkliavos administratoriaus nurodyti dokumentai). Pastovioji dedamoji nemažinama (neatsižvelgiant į Pažymos ar kitų Rinkliavos administratoriaus dokumentų pristatymą) tais atvejais, kai yra faktiškai naudojamos nekilnojamojo turto objektui skirtos identifikuotos atliekų surinkimo priemonės.

19. Kintamąją rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys arba objekte registruoti ar faktiškai veiklą vykdantys juridiniai asmenys iš kurių nekilnojamojo turto objekto paimamos komunalinės atliekos.

20. Kintamoji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama:

20.1. naudojantis individualiais identifikuotais atliekų konteineriais: šių nuostatų priede nustatytą kintamą kainą padauginus iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus;

20.2 naudojantis kolektyviniais konteineriais ir/arba individualiais neidentifikuotais atliekų konteineriais: nustatytą nekilnojamojo turto objektų grupei Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydį padauginus iš atitinkamai nekilnojamojo turto objektų grupei nustatyto parametro.

21. Nekilnojamojo turto objektų grupei taikomi Vietinės rinkliavos dydžiai bei Apmokestinamieji parametrai nurodyti Nuostatų 1 priede.

22. Kai nekilnojamojo turto objektas faktiškai naudojamas pagal kitą paskirtį, nei nurodyta VĮ Registrų centro duomenų bazėje, Vietinės rinkliavos mokėtojų registras tikslinamas vadovaujantis Rinkliavos administratoriaus nustatyta tvarka.

23. Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis, pagal kurią apskaičiuojama kintamoji dedamoji gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektuose atliekų turėtojams naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, ir mokėtina įmoka nustatoma pagal šių Nuostatų 2 priedą.

24. Rinkliavos administratoriui pritarus, esant galimybei (įvertinus aptarnavimo, atliekų šalinimo kontrolės vykdymo galimybes, racionalumą, ekonomiškumą bei kt. aplinkybes), Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimo metodikoje nurodytų 3-20 nekilnojamojo turto grupių Vietinės rinkliavos mokėtojams pagal prašymą gali būti skirti naudotis individualūs identifikuoti atliekų surinkimo konteineriai.

Pagal tokį prašymą individualūs identifikuoti atliekų surinkimo konteineriai gali būti skirti ir bendram naudojimui daugiabučių namų būtų savininkų įgaliotam asmeniui (pvz. daugiabučio namo butų savininkų bendrijai). Tokiu atveju Vietinės rinkliavos mokėtojų teises ir pareigas vykdo daugiabučių namų būtų savininkų įgaliotas asmuo.

Pastovioji dedamoji daugiabučio butų savininkų įgaliotam asmeniui apskaičiuojama pagal visų daugiabučio butų parametrų sumą; kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal 20.1 punkto nuostatas.

25. Nesant galimybės pagal Rinkliavos administratoriaus naudojamų registrų duomenis nustatyti ir/ar Vietinės rinkliavos mokėtojui neteikiant, netikslinant duomenų, pagal kuriuos nustatoma atliekų turėtojo rūšis (fizinis ar juridinis asmuo), komunalinių atliekų susikaupimo norma, nekilnojamojo turto parametrai, savininkų nuosavybės teisių rūšys ir dalys ar kiti parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojama mokėtina Vietinė rinkliava, Rinkliavos administratoriaus sprendimu Vietinės rinkliavos mokėtojui taikomi maksimalūs šiais Nuostatais apmokestinami dydžiai pagal Registre nustatytus apmokestinamuosius parametrus bei toks objektas gali būti priskiriamas atliekų turėtojų grupei, kurios atliekų susikaupimo norma yra didžiausia.

26. Vietinės rinkliavos mokėtojais pagal prašymą gali būti ir asmenys, nesantys nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys arba objekte registruoti ar faktiškai veiklą vykdantys juridiniai asmenys. Tokiais atvejais mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuojama vadovaujantis šiais Nuostatais tais pačiais principais, kaip ji būtų apskaičiuojama nekilnojamojo turto objekto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui arba objekte registruotam ar faktiškai veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui.

27. Mažiausias laikotarpis, už kurį Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti skaičiuojama Vietinė rinkliava – vienas mėnuo.

28. Rinkliavos administratorius, remdamasis gautais duomenimis, atlieka Vietinės rinkliavos perskaičiavimą. Susidarius nepriemokai, Vietinės rinkliavos mokėtojui suformuojamas ir pateikiamas mokėjimo pranešimas. Administratorius, formuodamas kitų metų mokėjimo pranešimą, koreguoja jį pagal einamaisiais metais faktiškai ištuštintą arba minimaliai leidžiamą ištuštinti konteinerių skaičių, tikslindamas mokamą sumą pagal nustatytus tarifus.

Jeigu Vietinės rinkliavos perskaičiavimas atliekamas dėl Vietinės rinkliavos dydžiui turinčių reikšmės duomenų ir/arba parametrų pasikeitimo, Vietinė rinkliava priskaitoma arba perskaičiuojama ne daugiau kaip už vienerius metus. 

29. Jeigu vietinės rinkliavos dydžiui turintys įtakos pasikeitimai įvyko nuo mėnesio 1-os iki 15-os dienos, Vietinė rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1-os dienos, o pasikeitimams įvykus po mėnesio 16-os dienos - perskaičiuojama nuo kito mėnesio 1-os dienos.

30. Bankrutavusioms ir likviduotoms įmonėms, bankrutavusiems fiziniams asmenims, susidarius mirusiųjų skoloms, mokėjimo pranešimai nesiunčiami ir jų susidariusios skolos pripažįstamos beviltiškomis vadovaujantis Rinkliavos administratoriaus nustatyta tvarka.

31. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydžius kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

32. Visą informaciją, susijusią su Vietinės rinkliavos dydžių nustatymu, Savivaldybės administracija ir/arba Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius skelbia savo interneto tinklalapyje.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

33. Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys.    

34. Vietinės rinkliavos surinkimą ir išieškojimą organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

35. Pagal Registro duomenis Rinkliavos administratorius kartą per metus parengia ir pateikia (I metų ketvirtį) Vietinės rinkliavos mokėtojams nekilnojamojo turto objekto adresu arba kitu Vietinės rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu paprastuoju arba elektroniniu paštu nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

36. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

36.1. Vietinės rinkliavos mokėtojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

36.2. Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas;

36.3. Vietinės rinkliavos mokėtojo adresas;

36.4. nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava, adresas;

36.5. nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

36.6. Rinkliavos administratorius (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

36.7. naudojamų mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

36.8. pastovioji dedamoji;

36.9. kintamoji dedamoji;

36.10. mokėtina suma;

36.11. duomenys apie skolą/permoką;

37.Vietinė rinkliava sumokama į vieną iš Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytų banko sąskaitų už pasirinktą laikotarpį:

37.1. už visus einamuosius metus iki tų metų kovo 31 dienos sumokama visa Vietinės rinkliavos suma;

37.2. už pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 dienos ir rugsėjo 30 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi pusei nustatyto Vietinės rinkliavos metinio dydžio;

37.3. už ketvirtį iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos, rugsėjo 30 dienos ir gruodžio 31 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi ketvirtadaliui nustatyto Vietinės rinkliavos metinio dydžio.

38. Vietinė rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus.

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

39. Vietinės rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio nei mokėjimo pranešime nurodytą Vietinę rinkliavą arba jeigu ji neteisingai apskaičiuota, taip pat atlikus perskaičiavimą, permokėta suma užskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba Vietinės rinkliavos mokėtojo raštišku prašymu jam grąžinama per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos. Grąžinama permokėta suma Vietinės rinkliavos mokėtojui pervedama į jo prašyme nurodytą banko sąskaitą.

40. Prašymas dėl Vietinės rinkliavos permokos grąžinimo turi būti pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos įmokos sumokėjimo datos.

41. Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir dėl Vietinės rinkliavos užskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia Rinkliavos administratorius.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

42.Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę:

42.1. susipažinti su duomenimis apie juos, įregistruotais Rinkliavos administratoriaus Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje, bei su visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais;

42.2. prašyti iš Rinkliavos administratoriaus pakeisti ar patikslinti apie juos įregistruotus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

42.3. prašyti perskaičiuoti neteisingai apskaičiuotas Vietinės rinkliavos įmokas.

43. Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo:

43.1. teikti visus duomenis, reikalingus Vietinei rinkliavai apskaičiuoti;

43.2. Kai Vietinės rinkliavos mokėtojas (ne gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objekto savininkas) yra juridinis asmuo, jis privalo teikti Administratoriui duomenis apie darbuotojų pasiskirstymą nekilnojamojo turto objektuose pagal paskirtį.  

43.3. apie pasikeitusius duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojama Vietinė rinkliava, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių atsiradimo informuoti Rinkliavos administratorių;

43.4. sumokėti Vietinę rinkliavą nustatyta tvarka ir terminais;

43.5. kilus neaiškumų dėl Vietinės rinkliavos dydžio ar mokėjimo tvarkos arba negavus mokėjimo pranešimo, nedelsiant kreiptis į Rinkliavos administratorių;

43.6. perleisdami nekilnojamąjį turtą, informuoti naująjį savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujasis savininkas (naudotojas) turi informuoti Rinkliavos administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą.

44. Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis, reikalingus Vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO

 

45. Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Rinkliavos administratoriui deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesniu kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesniu nei vieni metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu arba turėtų būti taikomas mažesnis parametras (mažesnis gyventojų / darbuotojų skaičius) ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos neimamos. Nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruojantys nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys privalo pateikti nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus.

46. Nekilnojamojo turto objektų savininkų ar jų įgaliotų asmenų deklaravimas, kad nekilnojamuoju turtu nebus naudojamasi, patvirtina, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės neperleidžiamos tretiesiems asmenims.

47. Apie nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruoti galima ir ilgesnį nei vieni metai laikotarpį, jeigu asmuo pateikia Rinkliavos administratoriui išvykimą į užsienį ar į kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (ar jų kopijas / skaitmenines kopijas). Jeigu deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys turi pristatyti periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą per apmokestinamuosius metus.

48. Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama (arba koreguojamas apmokestinamasis parametras) deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava:

48.1. atlieka privalomąją karo tarnybą;

48.2. gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;

48.3. yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;

48.4. mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje;

48.5. yra išvykęs.

49. Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama (arba koreguojama apmokestinamasis parametras) deklaravus, kad darbuotojas, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava :

49.1. yra vaiko priežiūros atostogose;

49.2. pagal darbo sutartį darbuotojo darbo vieta yra ne Šiaulių regione;

49.3. dirba transporto įmonėje ir daugiau nei pusę darbo laiko praleidžia išvykęs į užsienį.

50. Aplinkybes įrodančių dokumentų sąrašą ir pateikimo tvarką, suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi, nustato Rinkliavos administratorius.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

51. Vietinės rinkliavos lengvatas atskiru sprendimu nustato Savivaldybės taryba.

52. Suteikiamos lengvatos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

54. Rinkliavos administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Vietinės rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų Vietinės rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, Vietinės rinkliavos išieškojimą.

55. Už Vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi atliekų turėtojai.

 

____________________


 

Pakruojo rajono savivaldybės

vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų surinkimą

ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI

 

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų grupė

Apmokestinamieji parametrai

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Nekilnojamojo turto paskirtis

Pastovus apmokestinamasis parametras

Kintamas apmokestinamasis parametras

Pastovus vietinės rinkliavos dydis, Eur

Kintamas vietinės rinkliavos dydis, Eur

1

Butai daugiabučiuose namuose

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai) kiti panašios paskirties objektai)

Deklaruotų gyventojų skaičius

Deklaruotų gyventojų skaičius*

1,81

Eur/mėn.

21,72

Eur/m.)

0,78

Eur/mėn.

9,31

Eur/m.)

2

Individualūs namai

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai) kiti panašios paskirties objektai)

Deklaruotų gyventojų skaičius

0,12 m3 konteinerio ištuštinimas

 

 

1,81

Eur/mėn.

21,72

Eur/m.)

 

 

9,36

0,24 m3 konteinerio ištuštinimas

18,72

1,1 m3 konteinerio ištuštinimas

84,72

3

Viešbučių paskirties objektai

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

3,77

1,61

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,70

0,30

4

Administracinės paskirties objektai

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

10,5

4,43

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,42

0,18

5

Prekybos paskirties objektai

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

33,50

14,36

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,56

0,24

6

Paslaugų paskirties objektai

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

10,35

4,43

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,35

0,15

7

Maitinimo paskirties objektai

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

33,50

14,36

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,63

0,27

8

Transporto paskirties objektai

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

10,35

4,43

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,28

0,12

9

Garažų paskirties objektai

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus lengvųjų automobilių garažus, esančius namų valdoje) ir priklausantys garažų savininkų bendrijoms arba nepriklausantys, kurių bendrasis plotas lygus arba didesnis nei 50 kv.m.

Turto vienetas

Turto vienetas*

4,20

1,80

10

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

10,35

4,43

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,07

0,03

11

Sandėliavimo paskirties objektai

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

10,35

4,43

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,05

0,02

12

Kultūros paskirties objektai

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

10,35

4,43

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,28

012

13

Mokslo paskirties objektai

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų ir ugdytinių skaičius*

10,97

4,7

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,14

0,06

14

Gydymo paskirties objektai

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

23,51

10,07

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,42

0,18

15

Poilsio paskirties objektai

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

18,55

7,95

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,56

0,24

16

Sporto paskirties objektai

 

 

Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

10,35

4,43

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,03

0,01

17

Religinės paskirties objektai

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

Turto vienetas

Turto vienetas*

93,11

4,45

18

Specialiosios paskirties objektai

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

3,63

1,55

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

0,07

0,03

19

Sodų paskirties objektai

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje

Turto vienetas

Turto vienetas

4,20

1,80

20

Kiti objektai

Naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos), kurių negalima priskirti jokiai kitai objektų grupių sąrašo paskirčiai, ir kuriuose įprastai gali būti vykdoma ūkinė ar komercinė atliekų turėtojų veikla.

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius*

6,08

2,60

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas*

10,35

4,43

21

 

Kapinės

Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas

1,1 m3

konteinerio ištuštinimas

147,84

Eur/ha

7,06

 

Darbuotojų skaičiaus parametras taikomas tuo atveju, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo yra juridinis asmuo.

 

Nekilnojamojo turto objekto bendrojo ploto parametras taikomas tuo atveju, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo yra fizinis asmuo.

 

 

* Vietinės rinkliavos mokėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, kintama vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 6,42 Eur/m³.

 


 

Pakruojo rajono

vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų surinkimą

ir tvarkymą nuostatų  

2 priedas

 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ MOKĖTINŲ ĮMOKŲ LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Konteinerio tūris

Mato vnt.

1 konteinerio ištuštinimo kaina, Eur

Min. ištuštinimų skaičius, kartai/metus

Min. kintamoji dedamoji

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam individualiu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu - 1,81 Eur/mėn. (21,72 Eur/m.)

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji objektui, besinaudojančiam individualiu identifikuotu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu:

1

0,12 m³

1

0,78

12

9,36

2

0,24 m³

1

1,56

12

18,72

3

1,1 m³

1

7,06

12

84,72

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu - 1,81 Eur/mėn. (21,72 Eur/m.)

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu - 0,78 Eur/mėn. (9,31 Eur/m.)

 

___________________