LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1149 „DĖL LIGŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. V-1130

Vilnius

 

 

1.       P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. V-1149 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos darbo reglamentas nedėstomas nauja redakcija):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu:

1. S u d a r a u Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją (toliau – Komisija):

Gita Krukienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė (pirmininkė);

Ieva Greičiūtė-Kuprijanov –  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėja (pirmininko pavaduotoja);

Vida Augustinienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė;

Jolita Badarienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos docentė, mokslų daktarė;

Neringa Čiakienė – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė;

Domantas Diglys – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro gydytojas onkologas chemoterapeutas;

Ramunė Morkūnienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Vaistų chemijos katedros vedėja, Neuromokslų instituto biochemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, profesorė;

Gediminas Raila – Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos narys, medicinos mokslų daktaras;

Evaldas Stropus – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas;

Laimutė Vaidelienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos gydytoja, docentė;

Sonata Varvuolytė – Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos prezidentė, medicinos mokslų daktarė.

2.       T v i r t i n u Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3.   P a v e d u :

3.1.    Komisijos sekretoriaus funkcijas vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus vyriausiajai specialistei Jolitai Volkavičienei, o jos nesant – šio skyriaus vyriausiajai specialistei Simonai Stankevičiūtei;

3.2.    Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos darbo reglamentą:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS“.

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos darbo reglamentas (toliau – šis reglamentas) nustato Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius ir funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę, Komisijos darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo bei jų įforminimo tvarką.“

2.3. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. nagrinėja paraiškas, pateiktas siekiant įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Sąrašus ar Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, nustatyti ar pakeisti nustatytas vaistinių preparatų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas ir (ar) vaistinių preparatų kompensavimo lygį bei su tuo susijusius dokumentus; nagrinėja rekomendacijas dėl vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės kompensavimo tikslingumo;“.

2.4. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. priima sprendimus siūlyti įrašyti ar neįrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Sąrašus, išbraukti juos iš Sąrašų, įrašyti ar siūlyti išbraukti vaistinius preparatus iš Rezervinio vaistų sąrašo, siūlyti įrašyti ar neįrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą ar išbraukti iš jo, nustatyti ar pakeisti nustatytas vaistinių preparatų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas ir (ar) vaistinių preparatų kompensavimo lygį;“.

2.5. Pakeičiu priedą:

2.5.1.   Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS

PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS NARIO ARBA KOMISIJOS POSĖDYJE DALYVAUJANČIO SPECIALISTO, NEPRIKLAUSOMO EKSPERTO AR KITO ASMENS, TEIKIANČIO IŠVADAS AR KITAIP DARANČIO ĮTAKĄ KOMISIJOS SPRENDIMO PRIĖMIMUI

(reikiamą pabraukti)

 

20 ___ M. INTERESŲ DEKLARACIJA“.

 

2.5.2.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Ar per paskutinius vienus metus Jūs ar Jums artimi asmenys turėjo finansinių santykių su gamintoju (gamintojas sumokėjo už Jūsų ar šeimos nario dalyvavimą konferencijoje, kongrese, pasitarime, simpoziume ar kitur, sumokėjo honorarą už pranešimą, raštą, konsultacijas, studijas, dalyvavote vaistų gamintojo atliekamuose klinikiniuose tyrimuose, gavote dovanų, kurių vertė viršija 1 bazinės socialinės išmokos dydį, ir kt.).

TAIP

NE   

Jeigu atsakėte „TAIP“, pateikite išsamesnę informaciją, nurodydami interesų pobūdį, gamintojo pavadinimą ir kt.“

2.5.3.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Ar per paskutinius vienus metus buvote susiję darbo santykiais su kuriuo nors gamintoju?

TAIP

NE   

Jeigu atsakėte „TAIP“, pateikite išsamesnę informaciją, nurodydami interesų pobūdį, gamintojo pavadinimą ir kt.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga