r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-181

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 6 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalį, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. T-235(E) „Dėl viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir viešųjų konkursų organizavimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 

Patvirtinta

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimu Nr. T-181

 

 

VIEŠŲ KONKURSŲ Į AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešų Konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – Įstaigos) vadovų pareigas organizavimo tvarką.

2. Sprendimą organizuoti konkursą priima Įstaigos steigėjas.

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams į Įstaigos vadovo pareigas nustatomi vadovo pareigybės aprašyme. Reikalavimai turi atitikti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamus kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“. Pretendentai turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

4. Priėmimo į pareigas viešo Konkurso būdu (toliau – Konkursas) procedūra apima:

4.1. viešo Konkurso paskelbimą;

4.2. dokumentų,  kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti konkurse (toliau – dokumentai) pateikimą ir priėmimą;

4.3. Konkurso komisijos (toliau – Komisija) sudarymą;

4.4. asmenų, pretenduojančių į pareigas (toliau – Pretendentai/as), atranką.

 

II SKYRIUS

VIEŠO KONKURSO PASKELBIMAS

 

5. Akmenės rajono savivaldybės meras (toliau – Savivaldybės meras) priima potvarkį dėl Konkurso paskelbimo.

6. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

7. Konkursas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą skelbiamas Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje. Sutrumpinta informacija apie Konkursą taip pat gali būti skelbiama ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis. Sutrumpinta viešo konkurso informacija: viešo konkurso pavadinimas, iki kada priimami Pretendentų dokumentai, dokumentų pateikimo būdas, kur galima rasti išsamesnę informaciją apie Konkursą, telefonas pasiteirauti.

8. Konkurso skelbime nurodoma:

8.1. juridinio asmens, kuris skelbia Konkursą, pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;

8.2. trumpas pareigybės, kuriai skelbiamas Konkursas, aprašymas;

8.3. kvalifikaciniai reikalavimai Pretendentams;

8.4. būtinų pateikti dokumentų sąrašas, jų pateikimo tvarka ir terminas;

8.5. informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą Konkursą;

8.6. informacija apie tai, kad Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, neįskaitant viešo konkurso paskelbimo dienos ir  kad kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu Pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

8.7. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

9. Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

9.1. prašymą leisti dalyvauti Konkurse (Aprašo 1 priedas);

9.2. asmens tapatybę  ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

9.3. gyvenimo aprašymą: nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

9.4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

9.5. privačių interesų deklaraciją;

9.6. užpildytą Pretendento anketą (Aprašo 2 priedas);

9.7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

9.8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo strateginės veiklos gaires;

9.9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

10. Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

11. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus Pretendentų dokumentų priėmimo terminui, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymima, ar Pretendentas atitinka Konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal Pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

12.     Kilus abejonių dėl Pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo, Nuostatų 8.6 papunkčio nustatyta tvarka ir terminais galima paprašyti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą papildomai pateikti prašomos informacijos, dokumento (-ų) kopiją (-as).

13.     Pretendentas atsako už pateiktų dokumentų, duomenų tikrumą ir teisingumą.

14. Pretendentui, kuris atitinka Konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į Pretendento anketos (Aprašo 2 priedas) 4–10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo Konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodoma jos data, vieta ir laikas, informacija, kad Pretendento atitikimas Aprašo 28 punkte nurodytoms savybėms gali būti vertinamas vadovaujantis Aprašo 6 priede nurodytų teisės aktų nuostatomis). Pranešime taip pat nurodoma, kad Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš Pretendento anketos (Aprašo 2 priedas) 4–10 klausimų, per 22 kalendorines dienas nuo  Konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas motyvuotas pranešimas ir nurodoma, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

15. Jeigu bent vienam Pretendentui išsiunčiamas šio Aprašo 14 punkte nurodytas pranešimas apie dalyvavimą atrankoje,  mero potvarkiu sudaroma Komisija Pretendentų atrankai vykdyti.

16. Savivaldybės meras sudaro Konkurso komisiją, potvarkyje nurodo komisijos pirmininką, pavaduotoją ir kitus Komisijos narius bei Komisijos sekretorių, kuris nėra Komisijos narys. Kaip Komisijos nariai  gali būti kviečiami asmenys, kurių veiklos (darbo) sritis susijusi su pareigomis, dėl kurių vykdomas Konkursas, taip pat ekspertai, gebantys įvertinti pretendentų vadybines ir lyderystės kompetencijas. Kiekvienai atrankai gali būti sudaroma vis kita Komisija. Komisijos nariai privalo užpildyti pasižadėjimą (Aprašo 4 priedas).

17. Komisija sudaroma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos. Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Komisijos sudarymo turi įvykti Pretendentų atranka. 

18. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. 

19. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra Pretendentų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat Pretendentų sutuoktinių, sugyventinių vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai. Komisijos nariais taip pat negali būti asmenys, dėl kurių nešališkumo kelia abejonių ir kitos su Pretendentais susijusios aplinkybės.

20.  Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai Komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, Komisija yra teisėta, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Kai Komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas, o jo nesant – Komisijos narių bendru protokoliniu sprendimu paskirtas kitas Komisijos narys.

21.  Komisijos sudėtis gali būti keičiama atrankos dieną iki nustatyto atrankos posėdžio pradžios laiko, jei paaiškėja aplinkybių, dėl kurių Konkursas gali būti pripažintas neteisėtu (nesant kvorumo) ar neskaidriu.

22.  Jei kuris nors Komisijos narys ar Pretendentas nesilaiko Konkurso tvarkos, trukdo Komisijai dirbti ir vykdyti Konkursą, Komisijos pirmininko sprendimu šis asmuo gali būti pašalintas iš Konkurso (apie tai pažymima Komisijos protokole).

 

V SKYRIUS

PASIRUOŠIMAS KONKURSUI IR KONKURSO VYKDYMAS, PRETENDENTŲ ATRANKA

 

23.  Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki atrankos, Komisijos pirmininkui, nariams pateikiami Pretendentų duomenys, gyvenimo aprašymai ir kiti Pretendentų dokumentų priėmimo metu pateikti duomenys.

24.  Pretendentai, atvykę į atranką, privalo pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

25Atranka pradedama Pretendentams praneštu laiku. Komisijos pirmininkas Pretendentams pristato Komisijos narius, Komisijos sekretorius suteikia informaciją apie atrankos eigą, formą.

26. Atranka vykdoma testo žodžiu (pokalbio) būdu. Testas žodžiu susideda iš atskirai vertinamų trijų dalių: pateiktos strateginės veiklos gairių pristatymas, teorinių klausimų, kurie gali būti susiję su teisės aktais, nurodytais Teisės aktų sąraše (Aprašo  6 priedas), bei praktinės užduoties, skirtos  įvertinti Pretendento vadovavimo gebėjimus. Praktinės užduoties  metu Pretendentas apibūdina savo elgesį realiose darbo situacijose. Pateikti klausimai, praktinė užduotis ir atsakymai į juos neviešinami.

27. Testui žodžiu (pokalbiui) klausimus Komisijos nariai rengia savarankiškai.

28. Atrankos metu, atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus, vertinami Pretendento įgūdžiai ir patirtis, pretendento profesinė, darbo patirtis, dalykinės savybės, vadovavimo gebėjimai (gebėjimas planuoti, organizuoti ir koordinuoti darbus, numatyti užduotis, veiklos žingsnius, kontroliuoti darbų procesus ir pan.), jo, kaip galimo Įstaigos vadovo, pateiktos strateginės veiklos gairės.

29. Testui žodžiu (pokalbiui) pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę ir Pretendentų atranka vykdoma individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Komisijos nariai išklauso Pretendento pateiktos strateginės veiklos gairių pristatymą (ne ilgiau kaip 15 min.), po kurio Komisijos nariai gali užduoti su pristatymu susijusius klausimus. Strateginės veiklos gairių pristatymo metu pretendentai gali naudotis kompiuterine įranga pateikdami skaidres ar pan. Vėliau Komisijos nariai pateikia klausimus bei praktinę užduotį Pretendentams. Pokalbio metu kiekvienas Komisijos narys pateikia vienodus klausimus bei praktinę užduotį visiems Pretendentams, Pretendentams taip pat gali būti pateikiami tikslinamieji klausimai.

30. Atrankos metu daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie  Konkurso protokolo ir saugomas laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų Akmenės rajono savivaldybės administracijoje  nustatyta tvarka. Pretendentas su savo testo žodžiu (pokalbiu) atrankoje įrašu ir Konkurso protokolu gali susipažinti Konkursui (atrankai) pasibaigus.

31. Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai individualiai vertina atrankoje dalyvaujančius Pretendentus nuo 1 iki 10 balų už testą žodžiu. Blogiausias vertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno Pretendento atsakymus, komisijos nariai pildo testo žodžiu, susidedančio iš strateginės veiklos gairių pristatymo, pretendentų atsakymų į Komisijos narių pateiktus klausimus, praktinės užduoties vertinimo, lenteles. Komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas Pretendentų Individualaus vertinimo lenteles (Aprašo 3 priedas) perduoda Komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius surašo į Konkurso protokolą kiekvieno Pretendento atrankos bendrą vertinimo lentelę (Aprašo 5 priedas).

32Kiekvienam Pretendentui atrankos metu Komisijos narių skirti balai susumuojami ir dalijami iš Komisijos narių skaičiaus.

33Nustatoma kiekvieno Pretendento Konkurse užimta vieta. Konkurso vieta nustatoma pagal didžiausią surinktų balų skaičių.

34. Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, atrankoje surinkęs Pretendentas.

35Pretendentams paskelbiami Konkurso rezultatai ir Pretendentų eilės tvarka po atrankos. Pretendentui, nedalyvavusiam skelbiant Konkurso rezultatus, apie jo rezultatą ir eilės numerį po atrankos pranešama per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

36.  Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių, bet ne mažiau nei 6 balus, atrankoje surinko keli Pretendentai, vertinamos papildomos tos įstaigos, į kurias vyksta Konkursas, vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytos kompetencijos. Vertinama kiekviena nurodyta papildoma kompetencija atskirai. Už kiekvieną papildomą kompetenciją Pretendentui skiriamas balas.

37.  Pretendento papildomomis kompetencijomis laikoma:

37.1.  vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

37.2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

37.3.  darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

37.4.  Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, 6 p.).

38.  Jei po papildomų kompetencijų vertinimo dviejų ar daugiau Pretendentų surinktas balų skaičius yra vienodas, vertinami šių Pretendentų privalumai, nurodyti jų pateiktuose gyvenimo aprašymuose. Jeigu įvertinus Pretendentų papildomą kompetenciją Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

39.  Atrankos rezultatai įforminami Konkurso protokolu.

40.  Konkurso protokole pasirašo visi Komisijos darbe dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius.

41.Konkursą laimėjęs Pretendentas priimamas į pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Jeigu  Konkurse dalyvauja keli Pretendentai, o konkursą laimėjęs Pretendentas nepasirašo darbo sutarties, atsisako užimti Įstaigos vadovo pareigas arba Savivaldybės meras, remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie konkursą laimėjusį Pretendentą, priima sprendimą nepriimti Pretendento į konkurso būdu laimėtas Įstaigos vadovo pareigas, eiti pareigas siūloma antrajam pagal Konkurso rezultatus daugiausia balų, bet ne mažiau nei 6 balus, atrankoje surinkusiam Pretendentui, o jam atsisakius – atitinkamai kitam iš eilės einančiam ir ne mažiau kaip 6 balus atrankoje surinkusiam Pretendentui.

43. Jeigu Konkurse dalyvauja tik vienas Pretendentas, kuris laimi konkursą, tačiau nepasirašo darbo sutarties, atsisako užimti Įstaigos vadovo pareigas arba Savivaldybės meras, remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie konkursą laimėjusį Pretendentą, priima sprendimą nepriimti jo į konkurso būdu laimėtas Įstaigos vadovo pareigas, organizuojamas naujas konkursas užimti toms pačioms pareigoms.

44. Savivaldybės meras Konkursą gali atšaukti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki atrankos pradžios. Apie Konkurso atšaukimą nedelsiant per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pranešama Pretendentams, norintiems dalyvauti Konkurse ir pateikusiems dokumentus į Konkursą. Apie Konkurso atšaukimą paskelbiama Valstybės tarnybos departamento ir Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėse nurodant atšaukimo priežastį.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu:

45.1. paskelbus  Konkursą,  nė vienas Pretendentas nepateikė Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų;

45.2. Aprašo 14 punkte nurodytas pranešimas apie atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams neišsiųstas nė vienam Pretendentui;

45.3. nė vienas Pretendentas neatvyksta į atranką;

45.4. nė vienas Pretendentas atrankos metu nesurinko daugiau kaip 6 balų;

45.5. Savivaldybės meras nustatyta tvarka atšaukia Konkursą.

46.  Dalyvavęs Pretendentų atrankoje, bet nelaimėjęs Konkurso, Pretendentas gali apskųsti Konkurso rezultatus ir Komisijos sprendimą teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

47.  Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Konkurso laimėjimo privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti Įstaigos vadovo pareigas, pateikimo.

48Aprašo 42 punkte nurodytu atveju gavus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informaciją apie asmenį, siekiantį eiti įstaigos vadovo pareigas, ir šios informacijos pagrindu Savivaldybės merui priėmus sprendimą nepriimti jo į šias pareigas arba Konkursą laimėjusiam asmeniui per nustatytą terminą neatvykus sudaryti darbo sutarties arba atsisakius eiti pareigas, į šias pareigas gali būti priimamas kitas iš eilės pagal Konkurso rezultatus Pretendentas.

49. Savivaldybės merui Aprašo 42 punkte nurodytais atvejais kreipusis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie antrąjį pagal Konkurso rezultatus Pretendentą pateikimo ir šios informacijos pagrindu priėmus sprendimą nepriimti jo į įstaigos vadovo pareigas arba jam atsisakius eiti šias pareigas, į šias pareigas gali būti priimamas kitas iš eilės pagal Konkurso rezultatus Pretendentas. Dėl informacijos apie antrąjį ar kitą iš eilės pagal Konkurso rezultatus Pretendentą gavimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą kreipiamasi, jeigu šis Pretendentas sutinka eiti įstaigos vadovo pareigas.

50Konkursą laimėjęs asmuo skiriamas į pareigas arba priimamas sprendimas nepriimti jo į pareigas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigos vadovo pareigas, gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu.

51Konkurso organizavimo ir vykdymo metu konfidencialumas užtikrinamas laikantis šiuos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

__________________________

 

Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

PRAŠYMAS LEISTI DALYVAUTI KONKURSE

 

Aš, pretendentas

_____________________________________________________________

 

(vardas, pavardė)

 

prašau leisti dalyvauti konkurse ____________________________________________________________________

 

(Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kuriai pateikiamas prašymas)

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

(Viešoji ar biudžetinė įstaiga ir pareigos įstaigoje, į kurias pretenduojama)

 

 

Informaciją apie konkurso eigą prašau siųsti el. paštu:

 

 

(el. pašto adresas didžiosiomis raidėmis)

 

Sutinku, kad visi konkursui pateikti mano asmens duomenys būtų tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.

 

 

Pretendentas

 

 

 

(Parašas)

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

(Data)

 

 

––––––––––––––––––––

 

Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Anketos forma)

 

PRETENDENTO ANKETA

 

__________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

1. Pretendentas ___________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

2. Viešosios ar biudžetinės įstaigos (toliau – įstaiga) savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kuriai pateikiama anketa __________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

3.  Įstaigos pavadinimas ir pareigybė įstaigoje, į kurią pretenduojama

 

___________________________________________________________________________

 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? ____________

 

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

 

5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3 punkte?   

 

6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? _________________________________

 

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

 

7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? _______________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

 

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys? _____________________________________

 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai?__________

 

______________________________________________________________________________

 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?___

 

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik pretendentas į įstaigos vadovo pareigybę)?_______________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įstaiga, nurodyta šios anketos 3 punkte)

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytą pareigybę tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.

 

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti atleistas iš jų.

 

 

 

Pretendentas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

_________________________

 

Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Lentelės forma)

 

INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Eil.

Nr.

Pretendento

vardas, pavardė

Strateginės veiklos gairių pristatymo įvertinimo balas

 

Atsakymų į klausimus įvertinimo balas

Praktinės užduoties įvertinimo balas

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys

__________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Pasižadėjimo forma)

 

PASIŽADĖJIMAS

 

__________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Aš, _____________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė)

p a s i ž a d u neatskleisti pretendentų asmens duomenų.

 

_____________________                                                  ____________________________

(parašas)                                                                                                (vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

PRETENDENTŲ Į

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

VADOVO pareigAs Konkurso KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

___________ Nr.

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Pretendentų į _____________________________________________________  vadovo

(Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas)

pareigas konkurso komisijos, sudarytos Akmenės rajono savivaldybės mero

___________________________________________________________________________ ,

(potvarkis, kuriuo sudaryta komisija, data ir numeris)

posėdis įvyko _______________________________________________________________ ,

(data)

posėdžio pradžia _________________, posėdžio pabaiga ____________________________ .

(laikas)                                                                     (laikas)

 

Komisijos pirmininkas ____________________________________________________

Komisijos sekretorius _____________________________________________________

Komisijos nariai: _________________________________________________________

Pareigų, kurias eiti skelbiamas konkursas, pavadinimas:

___________________________________________________________________________

 

Pretendentai:

___________________________________________________________________________

 

PRETENDENTŲ TESTO ŽODŽIU (POKALBIO) VERTINIMO LENTELĖ

 

Pretendento

vardas, pavardė

Testo žodžiu (pokalbio)įvertinimas

(balų vidurkis)

Bendra

balų suma

Konkurse užimta vieta

Strateginės veiklos gairių pristatymo įvertinimas

(balų vidurkis)

Atsakymų įklausimus įvertinimas

(balų vidurkis)

Praktinės užduoties įvertinimas

(balų vidurkis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETENDENTŲ TESTO ŽODŽIU (POKALBIO) IR PAPILDOMOS KOMPETENCIJOS VERTINIMO SUVESTINĖ LENTELĖ

 

Pretendento vardas ir pavardė

Papildomos kompetencijos, nurodytos Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo papunkčiuose, įvertinimas

Komisijos narių balsai (pildoma gavus vienodą papildomos kompetencijos įvertinimą)

Konkurse užimta vieta

37.1 pa-punktyje

37.2 pa-punktyje

37.3 pa-punktyje

37.4 pa-punktyje

Balų suma

Balsų suma

 

 

 

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti konkurse, nes:

- nepateikė asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

________________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo ___________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Nariai

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Sutinku eiti konkurse laimėtas pareigas

(Konkurso laimėtojo parašas)

(Konkurso laimėtojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

Su konkurso rezultatais susipažinome:

(Pretendentų parašai)

(Vardai ir pavardės)

(Data)

 

 

 

Viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

3. Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

9. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

11. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas.