LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1288 „DĖL ATVEJŲ IR SĄLYGŲ, KURIOMS ESANT UŽSIENIEČIAMS, KURIE TURI TEISĘ GAUTI LAIKINĄJĄ APSAUGĄ, IR UŽSIENIEČIAMS, KURIEMS SUTEIKTA LAIKINOJI APSAUGA, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMI RECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI IR RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO UŽSIENIEČIAMS, KURIE TURI TEISĘ GAUTI LAIKINĄJĄ APSAUGĄ, IR UŽSIENIEČIAMS, KURIEMS SUTEIKTA LAIKINOJI APSAUGA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-1454

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-1288 „Dėl atvejų ir sąlygų, kurioms esant užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVEJŲ IR SĄLYGŲ, KURIOMS ESANT UŽSIENIEČIAMS, KURIE TURI TEISĘ GAUTI LAIKINĄJĄ APSAUGĄ, IR UŽSIENIEČIAMS, KURIEMS SUTEIKTA LAIKINOJI APSAUGA, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMI RECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI IR RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO UŽSIENIEČIAMS, KURIE TURI TEISĘ GAUTI LAIKINĄJĄ APSAUGĄ, IR UŽSIENIEČIAMS, KURIEMS SUTEIKTA LAIKINOJI APSAUGA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 94 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 3 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai organizuoti užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą (iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu), ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga (toliau kartu – užsieniečiai), šiuo įsakymu patvirtintame Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos apraše (toliau – aprašas) nustatyta tvarka išrašytų ir išduotų receptinių vaistinių preparatų išdavimo išlaidų (toliau – išlaidos vaistams) kompensavimą vaistinėms valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis šia tvarka:

2.1.1. Sveikatos apsaugos ministerija lėšų išlaidoms vaistams kompensuoti valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis poreikį, kuris apskaičiuojamas sudėjus per ataskaitinį mėnesį užsieniečiams pagal elektroninius receptus išduotų receptinių vaistinių preparatų faktinių kainų sumą (pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenis) ir juridinių asmenų, turinčių vaistinės veiklos licenciją, iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 dienos pateiktose sąskaitose nurodytą pagal popierinius receptus, nurodytus apraše, išduotų receptinių vaistinių preparatų faktinių kainų sumą, teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitai institucijai, turinčiai tikslines lėšas;

2.1.2. Sveikatos apsaugos ministerija juridiniams asmenims, turintiems vaistinės veiklos licenciją, lėšas perveda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo valstybės biudžeto ar kitų lėšų gavimo dienos;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad receptiniai vaistiniai preparatai valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis apmokami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 2.14 papunktyje nurodytais atvejais.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašą ir 9 punktą išdėstau taip:

9. Išduodant receptinius vaistinius preparatus užsieniečiui, kasos aparatu turi būti atskirai registruojamas kiekvieno receptinio vaistinio preparato išdavimas, nurodant, kokia suma kompensuotina valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis. Receptinio vaistinio preparato išdavimas kasos aparatu registruojamas atskirai nuo vaistinių preparatų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys