KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl viešosios įstaigos ŠAUKĖNŲ AMBULATORIJOS 2016 METŲ VEIKLOS, DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ, 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-111

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-111

 

 

Viešosios įstaigos ŠAUKĖNŲ AMBULATORIJOS, TEIKIANČIOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, 2016 METŲ veiklos ataskaita

 

1.      BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ.

Įstaigos adresas Mokyklos g. 4, Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas.

Telefono Nr. (8 427) 55203, (8 427) 55471.

El. pašto adresas: saukenuamb@gmail.com.

Interneto svetainė: www.saukenuambulatorija.lt

Įstaigos direktorė - Dalė Leliukienė, išsilavinimas aukštasis universitetinis, įstaigai vadovauja nuo 2001 metų.

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija (toliau Ambulatorija) – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausantis pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.  

Ambulatorija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įstatais, nauja redakcija įregistruoti 2013 m. vasario 26 d.

Ambulatorijos steigėjas – Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. liepos 02 d.

Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 343 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos stebėtojų tarybą“ bei vėlesniais pakeitimais ambulatorijoje sudaryta stebėtojų taryba.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija yra paramos gavėja.

Ambulatorijai priklausantys medicinos punktai:

1.      Vidsodžio medicinos punktas, Mokyklos g. 2, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

2.      Lykšilio medicinos punktas, Mokyklos g. 3, Lykšilio k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. (šiuo metu med. punkte paslaugos neteikiamos).

Ambulatorija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

2.      ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI. 

Greitos, savalaikės ir kokybiškos diagnostinės, gydymo bei profilaktinės medicininės paslaugos, atitinkančios Europos Sąjungos standartus.

Maksimaliai tenkinti visų socialinių ir amžiaus grupių pacientų poreikius ir lūkesčius patekti pas gydytoją, gauti kokybišką sveikatos priežiūrą, vykdyti prevencines programas, teikti pagalbą pacientams namuose.

3.      ĮSTAIGOJE VYKDOMA VEIKLA.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas, teikia šias paslaugas: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros:

šeimos medicinos - šeimos gydytojo praktikos;

bendruomenės slaugos ir bendrosios praktikos slaugos;

akušerio – akušerio praktikos;

odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas;

ambulatorinės slaugos namuose paslaugas.

 

4.      ĮSTAIGOS STRUKTŪRA.

Įstaigoje patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius 14,25. Užimta 9,41 etato.

 

5.      ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI.

5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

 

Rodikliai

2015

2016

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla

2440

X

2358

X

-82

3,36

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius

Iš jų:

2368

X

2240

X

-128

5,4

 

miesto gyventojai

9

0,4

15

0,7

+6

66,7

kaimo gyventojai

2359

99,6

2225

99,3

-134

5,7

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:

X

X

X

X

X

X

 

vaikai iki 1 m.

20

0,8

10

0,4

-10

50,0

1 – 4 m.

78

3,3

72

3,2

-6

7,7

5 – 6 m.

41

1,7

42

1,9

+1

2,4

7 – 17 m.

314

13,3

277

12,4

-37

11,8

18 – 49 m.

906

38,3

854

38,1

-52

5,7

50 – 65 m.

519

21,9

512

22,9

-7

1,3

virš 65 m.

490

20,7

473

21,1

-17

3,5

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius

204

8,6

185

8,3

-19

9,3

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius

17

X

10

X

-7

41,2

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius

35

X

48

X

+13

37,1

Apsilankymų pas gydytojus skaičius

Iš jų:

12924

X

12237

X

-687

5,3

 

pas šeimos gydytojus

11575

89,6

11231

91,8

-344

3,0

pas vidaus ligų gydytojus

 

-

-

-

 

 

pas vaikų ligų gydytojus

-

-

-

-

-

-

pas gydytojus akušerius - ginekologus

-

-

-

-

-

-

pas gydytojus chirurgus

-

-

-

-

-

-

pas gydytojus psichiatrus

-

-

-

-

-

-

pas odontologus

1349

10,4

1006

8,2

-343

25,4

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius

Iš jų:

1095

X

1018

X

-77

7,0

 

šeimos gydytojų

1095

100

1018

100

-77

7,0

vidaus ligų gydytojų

-

-

 

-

 

 

vaikų ligų gydytojų

-

-

-

-

 

 

kitų gydytojų

-

-

-

-

 

 

Profilaktinių patikrinimų skaičius

3313

X

3591

X

+278

8,4

Mokamų apsilankymų skaičius

498

X

474

X

-24

4,8

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius 2016 m. sumažėjo 128 asmenimis (5,4 proc.). Gyventojų skaičiaus sumažėjimą įtakojo: didelis mirtingumas, bei bendras gyventojų skaičiaus sumažėjimas seniūnijoje dėl emigracijos į užsienį ir gyvenamosios vietos pakeitimo (dėl studijų).

Nedraustų pacientų skaičius prisirašiusių įstaigoje sumažėjo 19 asmenų. Laiku nesusimoka sveikatos draudimo įmokų, išbraukiami iš registracijos darbo biržoje.

Apsilankymų pas gydytojus skaičius sumažėjo 687 apsilankymais, dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus seniūnijoje, dėl mažesnio sergamumo kvėpavimo takų infekcijomis.

Gydytojų apsilankymų skaičius į namus sumažėjo dėl mažesnio sergamumo ūmiomis kvėpavimo takų ligomis, dėl ligonių pageidavimo atlikti įvairesnius tyrimus gydymo įstaigoje.

Mokamų apsilankymų (mokami profilaktiniai patikrinimai, paslaugų teikimas nedraustiems asmenims)  skaičius sumažėjo, nes sumažėjo nedraustų asmenų skaičius, mažėja prisirašiusiųjų skaičius.

5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

 

Programos pavadinimas

Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius 2015/2016 m

Informuotų, dalyvavusių pacientų skaičius

Aptarnautų vaikų skaičius

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Asm. sk. (proc.*)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

133/125

X

X

X

X

85

(63,9)

70

(56,0)

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

147/141

115

(78,2)

99

(70,2)

X

X

X

X

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa

124/122

41

(33,1)

58

(47,5)

X

X

X

X

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

392/379

211

(53,8)

219

(57,8)

X

X

X

X

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

187/170

95

(50,8)

 

148

(70,5)

 

51

(25,5)

59

(34,7)

X

X

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

298/290

176

(59,1)

 

218

(75,2)

X

X

X

X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų, kuri atliekama kas trys metai.

Krūties piktybinių navikų prevencijos programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų, atliekama kas du metai.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Pagal šią programą kartą per dvejus metus atliekamas kraujo tyrimas.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų. Iš PSDF biudžeto apmokamos programos paslaugos taikomos vieną kartą per metus.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50–74 metų amžiaus asmenims. Programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti storosios žarnos vėžį. Atliekama kas du metai.

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai.  Padengtų silantais dantų kontrolė atliekama po 3 mėnesių, vėliau – kiekvieno profilaktinio tikrinimosi metu. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama.

Prevencinių programų vykdymo procentas 2016 m. padidėjo krūties vėžio, storosios žarnos vėžio diagnostikos, nes aktyviau sekėsi įtraukti pacientus. Pacientai tapo sąmoningesni, manoma, kad tą įtakojo televizija, žiniasklaida ir ambulatorijos darbuotojų aktyvumas. Kitų programų įgyvendinimas nežymiai sumažėjo, nes pacientai nebepatenka į amžiaus grupes, programos kartojamos kas keli metai.

6.      ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Ambulatorijos dalininkas yra Kelmės rajono savivaldybės taryba, turtinis įnašas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 3666,52 Eur.   

7.      INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS.   

 

Eil. Nr.

Gautų lėšų šaltiniai

Suma, Eur

Pokytis (+/-)

2015

2016

Eurais

Procentais

Iš viso gauta lėšų:

170027

173316

+3289

1,9

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

161765

162610

+845

0,5

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

126792

123236

-3556

2,8

1.2.

Skatinamąsias paslaugas

16699

18658

+1959

11,7

1.3.

Prevencinių programų vykdymą

7109

7650

+541

7,6

1.4.

Gerus darbo rezultatus

11063

12988

+1925

17,4

1.5.

Už išduotus KVP

102

78

-24

23,5

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

4810

5645

+835

17,4

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

2975

3807

+832

28,0

2.2.

Odontologines paslaugas

668

704

+36

5,4

2.3.

Kitas medicinines paslaugas

1167

1134

-33

2,8

3.

Kitos gautos lėšos

Iš jų už:

1509

5061

+3552

 

3.1.

Parama (2 proc. GPM)

305

488

+183

60,0

3.2.

Šiaulių teritorinė darbo birža

896

0,00

-896

100,00

3.3.

Nemokamai gautos atsargos

308

3334

+3026

 

4.

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

5.

VIP lėšos

 

 

 

 

6.

ES ir valstybės biudžeto lėšos

1429

1029

-400

28,00

7.

Kitos pajamos

514

210

-304

59,1

 

 

 

 

 

 

 

            Finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2016 m. padidėjo labai nežymiai 845 Eur (0,5 proc). Buvo gauta papildomai lėšų darbuotojų atlyginimų didinimui 4278 Eur. Nuo 2016 m. liepos 1 d. buvo padidintos 5,5 proc. asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos.

Iš PSDF biudžeto pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti gauta mažiau 3556 Eur lėšų dėl ženkliai mažėjančio prisirašiusiųjų socialiai apdraustų gyventojų skaičiaus.

Skatinamųjų ir prevencinių paslaugų ir už gerus darbo rezultatus gauta daugiau lėšų 4425 Eur dėl medicinos darbuotojų aktyvaus darbo, dėl pacientų sąmoningesnio požiūrio į savo sveikatą.

Padidėjo gautos lėšos už suteiktas profilaktinių tikrinimų paslaugas, nes kreipėsi daugiau asmenų, norinčių pasitikrinti sveikatą dėl vairuotojo pažymėjimų, dėl leidimų ginklui ir kt.

Už odontologines paslaugas gautos lėšos padidėjo dėl to, kad būna daugiau plombuojamų dantų negu gydomų ir reikia susimokėti už plombines medžiagas.

2        proc. parama yra gaunama anonimiškai ir teikiama savanoriškai.

Nemokamai gautos atsargos: gripo vakcina, Rhesonativ inj. tirpalas nėščiosioms, privalomų skiepų vakcinos vaikams. Nemokamai gautų atsargų skaičius padidėjo dėl naujai įvestos atsargų priėmimo – perdavimo tvarkos.

8.       ĮSTAIGOS SĄNAUDOS.

 

Eil. Nr.

Patirtų išlaidų pavadinimas

2015

2016

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Iš viso išlaidų:

169174

X

172215

X

+3041

1,8

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

107389

63,4

108731

63,1

+1342

1,2

2.

Socialinio draudimo įmokoms

33269

19,7

33668

19,6

+399

1,2

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

4858

2,9

6573

3,8

+1715

35,3

4.

Draudimui

159

0,1

130

0,1

-29

18,2

5.

Transportui

2297

1,4

1866

1,1

-431

18,8

6.

Komandiruotėms

144

0,1

0

0

-144

100

7.

Kvalifikacijos kėlimui

314

0,2

189

0,1

-125

39,8

8.

Medikamentams

1133

0,7

4118

2,4

+2985

263,5

9.

Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei

3101

1,8

3965

2,3

+864

27,9

10.

Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose

6141

3,6

4700

2,7

-1441

23,5

11.

Įv. kitos išlaidos

10369

6,1

8275

4,8

-2094

20,2

Veiklos rezultatas

853

 

1101

X

+248

29,1

 

Įstaigos išlaidų padidėjimas nėra reikšmingas, tai 1,8 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos padidėjo, nes buvo didintas darbuotojų darbo užmokestis vidutiniškai 8,4 proc. , padidėjo nepanaudotų atostogų rezervas (dalis darbuotojų turėjo nedarbingumo lapelius dėl ko nebuvo galimybės kitiems darbuotojams pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis).

Komunalinės išlaidos padidėjo 1715 Eur, nes pirktas kuras atitinkantis aukštesnę kaitrumo grupę (efektyvesnis šildymas, rečiau užkraunamas katilas).

Medikamentų grupės išlaidos patvirtintų steigėjo normatyvų (steigėjui pavedus tvirtina pati įstaiga) neviršija.

Įv. kitas išlaidas sudaro paslaugos, kurias ambulatorijai teikia kitos įstaigos pagal pasirašytas sutartis: VšĮ Kelmės ligoninė, VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras, VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Tauragės ligoninė ( med. atliekų tvarkymas), UAB „Limeta“ (med. technikos priežiūra), blankų, kanc. prekių panaudojimas ir kt.

 

 

 

 

 

9.       ĮSTAIGOS ĮSISKOLINIMAI.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma, Eur

2015

2016

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

15558

17473

1.1.

Tiekėjams už elektrą, ryšius degalus, kt. paslaugas

X

593

1.2.

Tiekėjams už laborat. tyrimus, kt. med. paslaugas

X

552

1.3.

Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas)

X

16328

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

15763

7284

2.1.

Šiaulių teritorinė ligonių kasa

X

7284

2.2.

 

X

 

 

 

X

 

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

 

Ilgalaikio kreditorinio įsiskolinimo nėra. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinį įsiskolinimą sudaro skolos tiekėjams, sukauptas atostogų rezervas. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nėra. 

Debitorinį įsiskolinimą sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį. Už gruodžio mėn. suteiktas medicinines paslaugas buvo gautas avansinis mokėjimas.  Ilgalaikių įsiskolinimų nėra.

10.  INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

10.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015**

2016

Suma, Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

Mob. telefono aparatas

X

1

769,00

769,00

2.

 

X

 

 

 

3.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

0

 

 

769,00

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

10.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015 m.**

2016 m.

Suma, Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

Nurašyta: Vejapjovė J55S

X

1

412,42

412,42

2.

Nurašyta: Kompiuteris D750 128 40,9 CD

X

1

839,90

839,90

3.

Nurašyta: Monitorius MAG 17

X

1

434,43

434,43

4.

Nurašyta: Lazerinis spausdintuvas HP 6L

X

1

412,71

412,71

5.

Nurašyta: Kopijavimo aparatas 1360

X

1

1144,00

1144,00

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

0

 

3243,46

3243,46

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

 Nurašytas ilgalaikis turtas buvo visiškai nusidėvėjęs, įstaigoje naudotas 15 m., todėl remontuoti jau nebuvo galima – nebėra tinkamų detalių.    

11.   KITOS ĮSTAIGOS PATIRTOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS.

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015

2016

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

16031

9,5

16224

9,4

+193

1,2

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

10953

6,5

11240

6,5

+287

2,6

3.

Įstaigos valdymo išlaidos*

35792

21,2

37299

21,7

+1507

4,2

4.

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

-

 

-

 

 

 

5.

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

-

 

-

 

 

 

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

            Įstaigos vadovo darbo užmokestis 2016 m. lyginant su 2015 m. padidėjo 193 Eur, nes 2015 m. kintamoji dalis 1-4 mėn. buvo 35 proc. 2015 m. 5-12 mėn. ir 2016 m. buvo 40 proc.

            Kitos išmokos įstaigos vadovui yra atlyginimas už šeimos gydytojo darbą 0,5 etato krūviu. 2016 m. šios išmokos padidėjo nes nuo 2016 m. liepos 1 d. buvo didinama darbo užmokesčio pastovioji dalis.

            Valdymo išlaidos didėjo, nes nuo 2016 m. liepos 1 d. didėjo atlyginimai vidutiniškai 8,4 proc. tuo pačiu ir socialinio draudimo įmokos.

Su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, ambulatorija išlaidų išmokoms neturėjo.

12.  INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.   

 

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių metų

sausio 1 d.

Ataskaitinių metų

gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2015 metais

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius  2016 metais

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

2

1,75

2

1,75

2

1,75

2

1,75

Gydytojai

Iš jų:

3

1,75

3

1,75

3

1,75

3

1,75

Šeimos gydytojai

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

0,9

Gydytojai odontologai

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

Akušeris ginekologas

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

Slaugos personalas

Iš jų:

5

3,91

6

4,16

5

3,91

6

4,16

Bendrosios praktikos slaugytojai

1

0,75

1

0,75

1

0,75

1

0,75

Bendruomenės slaugytojai

2

2,0

3

2,25

2

2,0

3

2,25

Klinikos laborantas

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Gydytojo odontologo padėjėjas

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

0,5

Akušeris

1

0,16

1

0,16

1

0,16

1

0,16

Kitas personalas

3

1,75

3

1,75

3

1,75

3

1,75

Iš viso:

13

9,16

14

9,41

13

9,16

14

9,41

 

 

13.  Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Nebuvo vykdyta.

Projekto pareiškėjas

 

Projekto trukmė

 

Projekto partneriai

 

Finansavimo/paramos šaltiniai

 

Projekto vertė

 

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

 

Asmuo kontaktams

 

 

14.  PAPILDOMA INFORMACIJA.

 

Šiame skyriuje įstaigos vadovas gali pateikti kitą informaciją, kuri neprivalo būti nurodyta, bet vadovo manymu yra reikšminga.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Dalė Leliukienė

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-111

 

 

Viešosios įstaigos ŠAUKĖNŲ AMBULATORIJOS DIREKTORIAUS

2016 METŲ veiklos ataskaita

 

 

15.  BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ.

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija (toliau Ambulatorija) – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausantis pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.  

Ambulatorija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įstatais, nauja redakcija įregistruoti 2013 m. vasario 26 d.

Ambulatorijos steigėjas – Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. liepos 02 d.

Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 343 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos stebėtojų tarybą“ bei vėlesniais pakeitimais ambulatorijoje sudaryta stebėtojų taryba.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija yra paramos gavėja.

Ambulatorijai priklausantys medicinos punktai:

1.      Vidsodžio medicinos punktas, Mokyklos g. 2, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

2. Lykšilio medicinos punktas, Mokyklos g. 3, Lykšilio k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje med. punkte paslaugos neteikiamos).  

Ambulatorija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

16.  KONTAKTINĖ INFORMACIJA.

Įstaigos adresas Mokyklos g. 4, Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas.

Telefono Nr. (8 427) 55203, (8 427) 55471.

El. pašto adresas: saukenuamb@gmail.com.

Interneto svetainė: www.saukenuambulatorija.lt

17.  ĮSTAIGOS VADOVAS.

Įstaigos direktorė - Dalė Leliukienė, išsilavinimas aukštasis universitetinis, įstaigai vadovauja nuo 2001 metų.

18.  ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI. 

Greitos, savalaikės ir kokybiškos diagnostinės, gydymo bei profilaktinės medicininės paslaugos, atitinkančios Europos Sąjungos standartus.

Maksimaliai tenkinti visų socialinių ir amžiaus grupių pacientų poreikius ir lūkesčius patekti pas gydytoją, gauti kokybišką sveikatos priežiūrą, vykdyti prevencines programas, teikti pagalbą pacientams namuose.

19.  ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI.

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Išsilavinimas

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

Iš jų:

 

2

1,75

Direktorius

Aukštasis universitetinis

1

1,0

Vyriausioji buhalterė

Aukštesnysis buhalterinis

1

0,75

Gydytojai

Iš jų:

 

3

1,75

Šeimos gydytojai

Aukštasis universitetinis

1

0,9

Gydytojai odontologai

Aukštasis universitetinis

1

0,6

Akušeris ginekologas

Aukštasis universitetinis

1

0,25

Slaugos personalas

Iš jų:

 

6

4,16

Bendrosios praktikos slaugytojai

Aukštesnysis medicininis

1

0,75

Bendruomenės slaugytojai

Aukštesnysis medicininis

3

2,25

Klinikos laborantas

Aukštesnysis medicininis

1

0,5

Gydytojo odontologo padėjėjas

Aukštesnysis medicininis

 

0,5

Akušeris

Aukštesnysis medicininis

1

0,16

Kitas personalas

 

3

1,75

Sveikatos statistikas

Aukštesnysis medicininis

1

0,25

Vairuotojas

Vidurinis

1

1,0

Valytoja

Vidurinis

1

0,5

Iš viso:

 

14

9,41

2013 m.  spalio 30 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-300 „Dėl viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ įstaigoje patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius 14,25.   

20.  ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas, teikia šias paslaugas: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros:

šeimos medicinos - šeimos gydytojo praktikos;

bendruomenės slaugos;

bendrosios praktikos slaugos;

akušerio – akušerio praktikos;

odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas.

2016 m. gegužės mėn. 17 d. įstaigos licencija papildyta ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo namuose paslauga.

            Įstaigos direktorė koordinuoja šeimos gydytojo, odontologo veiklą, teikiant patarimus ligų profilaktikos klausimais, atliekant profilaktinius patikrinimus, imunizaciją, vykdant prevencines onkologinių ligų programas, užtikrina būtinąją medicinos pagalbą, dalyvauja laikinojo nedarbingumo nustatymo ekspertizės komisijoje.

            2016 m. gruodžio mėn. paruoštas korupcijos prevencijos priemonių planas 2017 – 2019 metams ir pateiktas LR Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos ir prevencijos skyriui.

            Įstaiga bendradarbiauja su VšĮ Kelmės ligonine, VšĮ Kelmės psichikos sveikatos centru, VšĮ Kelmės pirminiu sveikatos priežiūros centru, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyriumi. Taip pat vyksta bendradarbiavimas su Kelmės socialinės paramos skyriumi, Kelmės vaiko teisių apsaugos skyriumi, Šaukėnų seniūnija ir mūsų aptarnaujamoje apylinkėje esančiomis mokyklomis, tam, kad užtikrinti mažamečių vaikų priežiūrą, smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

21.  ĮSTAIGOS BIUDŽETAS.

Ambulatorijos pagrindinės veiklos pajamas sudaro:   

Eil. Nr.

Gautų lėšų šaltiniai

Suma

Iš viso gauta lėšų:

173316

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

162610

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

123236

1.2.

Skatinamąsias paslaugas

18658

1.3.

Prevencinių programų vykdymą

7650

1.4.

Gerus darbo rezultatus

12988

1.5.

Už išduotus KVP

78

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

5645

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

3807

2.2.

Odontologines paslaugas

704

2.3.

Kitas medicinines paslaugas

1134

3.

Kitos gautos lėšos, iš jų:

698

3.1.

Parama (2 proc. GPM)

488

3.2.

Kitos

210

4.

Finansavimo pajamos

4363

 

            Bazinio mokėjimo už prirašytą gyventoją pagal 2016 m. sutartį su Šiaulių TLK gauta mažiau 4868 Eur negu sutartinė suma. Tai įtakojo mažėjantis prisirašiusių gyventojų skaičius.

            Prevencinės programos vykdytos gerai, planinė suma viršyta 1754 Eur, skatinamųjų ir gerų darbo rezultatų planinė suma viršyta 5875 Eur, slaugos paslaugų namuose planinė suma viršyta 385  Eur.

           

            Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.

Sąnaudų straipsnių pavadinimas

 

Iš viso :

172215

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

108731

2.

Socialinio draudimo įmokoms

33668

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

6573

4.

Draudimui

130

5.

Transportui

1866

6.

Komandiruotėms

0

7.

Kvalifikacijos kėlimui

189

8.

Medikamentams

4118

9.

Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei

3965

10.

Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose

4700

11.

Įv. kitos išlaidos

8275

Veiklos rezultatas

1101

 

            Vadovaujantis  LR Sveikatos apsaugos ministro 2016-07-08 raštu Nr. (1.1.20-283) 10-5907 „Dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, didinimo“ nuo 2016 m. liepos 1 d. įstaigos darbuotojams buvo didinama darbo užmokesčio pastovioji dalis: gydytojams 98 Eur (7,0 proc), slaugytojoms 49 Eur (10 proc), kitiems specialistams 55 Eur (8 proc.) kitam personalui 30 Eur (8,6 proc). Darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 63,1 proc. įstaigos sąnaudų.

Personalo kvalifikacija keliama pagal poreikį, 2016 m. kvalifikacijos kėlimui išleista 189 Eur. Laboratoriniai tyrimai atliekami įstaigoje bei kitose įstaigose pagal pacientų būklę ir poreikį.

22.  INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TURTĄ IR JO BŪKLĘ.

Ambulatorija yra įsigijusi šių grupių ilgalaikio turto: 

Turto grupės pavadinimas

Įsigijimo savikaina

Sukauptas nusidėvėjimas

Likutinė vertė

Infrastruktūros ir kiti statiniai

4244,31

980,95

3263,36

Mašinos ir įrenginiai

3750,00

3470,99

279,01

Baldai ir biuro įranga

14940,16

13551,23

1388,93

Iš viso:

22934,47

18003,17

4931,30

 

       Ambulatorijos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas. Informacija apie šį turtą:

Turto grupė

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Medicinos įranga

2548,66

2548,66

Mašinos ir įrenginiai

752,43

1164,85

Kompiuterinė įranga

1232,62

1911,49

Kita biuro įranga

0

1556,71

Baldai

11079,73

11079,73

Viso:

15613,44

18261,44

      Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 769,00 Eur (kita biuro įranga). Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto iš viso 3243,46 Eur (vejapjovė J55S 412,42 Eur, kompiuteris ir monitorius 1274,33 Eur, lazerinis spausdintuvas 412,71 Eur, kopijavimo aparatas 1144,00 Eur).

Įstaiga naudojasi turtu, gautu pagal panaudos sutartis168880,33 Eur:

1.      Kelmės rajono savivaldybės 161447,43 Eur.

2.      Žemaitės viešosios bibliotekos 2374,02 Eur.

3.      LR Sveikatos apsaugos ministerijos 5058,88 Eur. 

Veiklai vykdyti, medicininių paslaugų teikimui užtikrinti ambulatorija naudojasi trumpalaikiu turtu (vaistai, medikamentai, ūkio ir švaros prekės, kanc. prekės), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jų vertė sudaro 3503,76 Eur.

23.  INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS.

2016 m. rugsėjo 20 d. atliktas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyriaus patikrinimas odontologijos kabinete, ambulatorijoje, Vidsodžio medicinos punkte. Pažeidimų nerasta, įstaiga dirba pagal HN 47-1:2012, HN 47:2011, HN 66:2013 reikalavimus.

2016 m. gruodžio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius atliko patikrinimą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ir tęsimo pagrįstumą. Pažeidimų nerasta.

2016 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius atliko patikrinimą dėl teisinės metrologijos reikalavimų. Pažeidimų nerasta, įstaiga laikosi patvirtintų teisės aktų reikalavimų.

24.  ĮSTAIGOS PROBLEMOS.

Įstaigos problema – prisijungimas prie E-Sveikatos sistemos ir tam reikalingos lėšos kompiuterių ir jų programų atnaujinimui ir įdiegimui.

Problema būtų kieto kuro pečius, kuris yra 15 metų senumo. Planuojama renovuoti katilinę, pastatant pečių, kūrenamą granulėmis.

 

 

Direktorė                                                                                                                Dalė Leliukienė

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-111

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAUKĖNŲ AMBULATORIJOS 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

2017 m.

Pastabos

1.

Kiekybiniai vertinimo rodikliai

 

 

 1.1.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Pelningumas

 

1.2.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ar dalyvavimas projektuose (programose)

Planuojama

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos. Nemokamai gaunamos atsargos (valstybės biudžetas, kiti šaltiniai).

1.3.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

65 proc.

 

1.4.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

22 proc.

 

2.

Kokybiniai vertinimo rodikliai

 

 

2.1.

Pacientų pasitenkinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos

Kokybiškai organizuoti įstaigos veiklą, gerinti paslaugų prieinamumą pacientams, siekiant išvengti pacientų skundų.

 

2.2.

 

Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir plėtojimo laipsnis:

 

 

2.2.1.

medicininis vidaus auditas

Atlikti 2 (du)  planinius medicininius vidaus auditus

 

2.2.2.

pacientų aptarnavimo standartai

Pacientų aptarnavimo standartus papildyti pagal poreikį, pagal priimamus SAM ministro įsakymus

 

2.2.3.

procedūrų standartai

Infekcijų kontrolės procedūrų vadovą atnaujinti pagal Lietuvos higienos normas. Procedūrų standartus atnaujinti pagal SAM patvirtintas metodikas.

 

2.3.

 

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, proc. per metus (tik licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis)

Darbuotojų kaitos neplanuojama

 

2.4.

 

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika:

 

 

2.5.

Prevencinių programų vykdymas

 

 

2.5.1.

Vykdyta prevencinių priešvėžinių programų, Eur

2600

 

2.5.2.

suteikta skatinamųjų paslaugų, Eur

15500

 

2.5.3.

širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, Eur

2650

 

2.5.4.

Vaikų dantų silantavimo programa

570

 

2.5.

 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtojimo lygis:

 

 

2.5.1.

įstaigos interneto svetainė

Atnaujinti informaciją kas ketvirtį

 

2.6.

viešojoje įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas

Pateikti privačių interesų deklaracijas, vykdyti korupcijos prevencijos priemones vaistinių preparatų reklamos srityje, tikslinti mokamų paslaugų kainas, vykdyti 2017-2019 m.  korupcijos prevencijos programą. Didinti įstaigos veiklos viešumą ir atvirumą.

 

* – n m. – ataskaitiniai metai.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Dalė Leliukienė