herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. 03-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindama 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL 2009 L 335, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/51/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB bei reglamentų (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 nuostatos, kiek tai susiję su Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimais (OL 2014 L 153, p. 1), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. N-33 „Dėl Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                      Vitas Vasiliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. spalio 18 d.

nutarimu Nr. 03-193

 

 

GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKOS DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo (toliau – Aprašymas) nuostatos taikomos draudimo įmonėms ir trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – draudimo įmonė).

2.  Aprašyme vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKAI PRISKIRIAMŲ DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMAS

 

3.  Gyvybės draudimo grupė, kiek nenurodyta Aprašymo 4–7 punktuose, apima šias draudimo rūšis:

3.1.  gyvybės draudimą, kai draudimo išmoka mokama tik sulaukus nustatyto amžiaus, tik mirties atveju, tik sulaukus nustatyto amžiaus arba mirties atveju, nesulaukus nustatyto amžiaus;

3.2.  anuitetą, kai numatomos periodinės draudimo išmokos pradedamos mokėti įsigaliojus draudimo sutarčiai arba sulaukus nustatyto amžiaus, arba įvykus kitam numatytam įvykiui. Anuiteto mokėjimo pabaigos terminas turi priklausyti nuo asmens, gaunančio anuitetą, ar kelių asmenų, gaunančių anuitetą, gyvenimo trukmės;

3.3.  gyvybės draudimą papildantį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir (arba) nuo ligų, kuris taip pat apima apdraustojo darbingumo netekimą, draudimą mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju, draudimą invalidumo dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju. Šiame papunktyje nurodytos draudimo rūšys draudimo sutartyje gali būti numatytos tik kaip papildančios pagrindinę draudimo riziką.

4.  Sutuoktuvių ir gimimų draudimo grupė apima tas gyvybės draudimo rūšis, kai draudimo išmoka mokama sutuoktuvių ar vaiko gimimo atvejais.

5.  Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), grupė apima tas gyvybės draudimo rūšis, kai draudimo sutarties galiojimo metu sukauptų lėšų investavimo rizika ar jos dalis tenka draudėjui, o šių lėšų kaupimas yra susijęs su investicinių fondų ar tam tikro indekso vertės pasikeitimu, išskyrus Aprašymo 6 punkte nurodytą draudimo grupę.

6.  Tontinų draudimo grupė apima tas gyvybės draudimo rūšis, kai steigiama narių draugija, siekianti bendrai kapitalizuoti narių įnašus ir vėliau paskirstyti taip sukauptą turtą išgyvenusiems nariams ar mirusių narių naudos gavėjams.

7.  Pensijų kaupimo veiklos draudimo grupė apima:

7.1.  pensijų kaupimo veiklą, nurodytą Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme ir kituose teisės aktuose;

7.2.  profesinių pensijų kaupimo veiklą, nurodytą Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

NE GYVYBĖS DRAUDIMO ŠAKAI PRISKIRIAMŲ DRAUDIMO GRUPIŲ APRAŠYMAS

 

8.  Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką draudėjo (apdraustojo) mirties, žalos sveikatai ar darbingumo (pastovaus, laikino ar dalinio) netekimo dėl nelaimingo atsitikimo atveju. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo grupė apima nelaimingus atsitikimus (įskaitant gamybines traumas ir profesines ligas), kai:

8.1.  sudaromos sumų draudimo sutartys;

8.2.  sudaromos nuostolių draudimo sutartys;

8.3.  sudaromos mišrios draudimo sutartys (Aprašymo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytų sutarčių derinys);

8.4.  mokama draudimo išmoka dėl keleivių sužalojimo.

9.  Draudimo nuo ligų grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką draudėjo (apdraustojo) ligos atveju. Draudimo nuo ligų grupė apima:

9.1.  sumų draudimo sutartis;

9.2.  nuostolių draudimo sutartis;

9.3.  mišrias draudimo sutartis (Aprašymo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytų sutarčių derinys).

10.   Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su sugadinimu ar netekimu:

10.1.  sausumos motorinių transporto priemonių;

10.2.  sausumos ne motorinių transporto priemonių.

11.   Geležinkelio transporto priemonių draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su geležinkelio transporto priemonių sugadinimu ar jų netekimu.

12.   Skraidymo aparatų draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su skraidymo aparatų sugadinimu ar jų netekimu.

13.   Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su sugadinimu ar netekimu:

13.1.  upių ir dirbtinių vandens telkinių laivų;

13.2.  ežerų laivų;

13.3.  jūrų laivų.

14.   Vežamų krovinių draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su vežamų krovinių (įskaitant prekes, bagažą ir kitus krovinius) sugadinimu ar jų netekimu, nepaisant jų vežimo būdo.

15.   Turto (išskyrus nurodytą Aprašymo 10–14 punktuose) draudimo nuo gaisro ar gamtinių jėgų grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su turto (išskyrus nurodytą Aprašymo 10–14 punktuose) sugadinimu ar netekimu dėl:

15.1.  gaisro;

15.2.  sprogimo;

15.3.  audros;

15.4.  kitų gamtinių jėgų, išskyrus audrą;

15.5.  branduolinės energijos;

15.6.  žemės įgriuvos.

16.   Turto draudimo nuo kitų rizikų (išskyrus nurodytas Aprašymo 15 punkte) grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su turto (išskyrus nurodytą Aprašymo 10–14 punktuose) sugadinimu ar netekimu dėl krušos ar šalčio ir bet kokių kitų įvykių, tokių kaip vagystė (išskyrus nurodytus Aprašymo 15 punkte).

17.   Su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kurios susijusios su draudėjo (apdraustojo) civiline atsakomybe, valdant sausumos motorines transporto priemones, ir kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Ši draudimo grupė apima ir vežėjo civilinę atsakomybę.

18.   Su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kurios susijusios su draudėjo (apdraustojo) civiline atsakomybe, valdant skraidymo aparatus, ir kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Ši draudimo grupė apima ir vežėjo civilinę atsakomybę.

19.   Su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kurios susijusios su draudėjo (apdraustojo) civiline atsakomybe, valdant laivus (jūrų ir vidaus vandenų), ir kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Ši draudimo grupė apima ir vežėjo civilinę atsakomybę.

20.   Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo grupė apima tas draudimo rūšis (išskyrus nurodytas Aprašymo 17–19 punktuose), kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Šios grupės draudimo rūšių objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ar paskola ir jų grąžinimu.

21.   Kredito draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su:

21.1.  nemokumu;

21.2.  eksporto kredito ar paskolos negrąžinimu;

21.3.  išsimokėtino kredito ar paskolos negrąžinimu;

21.4.  hipotekinio kredito ar paskolos negrąžinimu;

21.5.  žemės ūkio kredito ar paskolos negrąžinimu.

Prie kredito draudimo rūšių objekto taip pat priskiriama neįvykdyta prievolė atsiskaityti už prekes ar paslaugas.

22.   Laidavimo draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su draudėjo (apdraustojo) prievolių neįvykdymu. Šios grupės draudimo rūšių draudimo objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ar paskola ir jų grąžinimu, profesine ir deliktine civiline atsakomybe. Laidavimo draudimo grupė apima:

22.1.  tiesioginį laidavimo draudimą;

22.2.  netiesioginį laidavimo draudimą.

23.   Finansinių nuostolių draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su:

23.1.  darbo netekimu;

23.2.  pajamų nepakankamumu;

23.3.  blogu oru (išskyrus nurodytą Aprašymo 15 ir 16 punktuose);

23.4.  pelno (naudos) netekimu;

23.5.  tęstinėmis išlaidomis;

23.6.  nenumatytomis prekybos išlaidomis;

23.7.  rinkos vertės sumažėjimu;

23.8.  nuomos ir kitų pajamų netekimu;

23.9.  netiesioginiais prekybos nuostoliais (išskyrus nurodytus Aprašymo 23.1–23.8 papunkčiuose);

23.10. kitais finansiniais nuostoliais (ne prekybos);

23.11. kitomis finansinių nuostolių formomis.

Šios draudimo grupės draudimo rūšių objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ar paskola ir jų grąžinimu.

24.   Teisinių išlaidų draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

25.   Pagalbos draudimo grupė apima tas draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su patirtais sunkumais kelionėje, išvykus iš namų ar nuolatinės gyvenamosios vietos.

___________________

part_13b3b9eb2ec341608718e2cdb4902b82_end