LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII-2690 4 STRAIPSNIO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. XIII-2359

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Projekto savininkas, kuris siekia per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma siekia 1–8 milijonus eurų per 12 mėnesių laikotarpį, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies, privalo parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą, kuriame nurodoma informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį, ir finansavimo sandorį ketinantiems sudaryti asmenims sudaryti galimybę su juo susipažinti. Parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą nereikalaujama, kai projekto savininko siūlomi vertybiniai popieriai, jų siūlymas atitinka bent vieną iš 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 2017 L 168, p. 12) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/1129), nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant nereikalaujama paskelbti prospekto. Priežiūros institucija detalizuoja informacinio dokumento turinį.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Projekto savininkas, kuris siekia per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma per 12 mėnesių laikotarpį yra didesnė negu 8 milijonai eurų, gali tai padaryti tik išleisdamas vertybinius popierius Vertybinių popierių įstatyme ir Reglamente (ES) 2017/1129 nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 21 d.

2. Priežiūros institucija iki 2019 m. liepos 20 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda