Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1350

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą;“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą:

1.3.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS“.

1.3.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbuotojo, valstybės tarnautojo, diplomato, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir žvalgybos pareigūno (toliau – darbuotojas) vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 4 dalimi ir 145 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 51 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 7 dalimi.“

1.3.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Apraše vartojama sąvoka „vidutinis darbo užmokestis“ suprantama kaip vidutinis tarnybinis atlyginimas pagal Žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 7 dalį, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, vidutinis valandinis darbo užmokestis ir vidutinis darbo užmokestis už darbo dieną (toliau – vidutinis dieninis darbo užmokestis).“

1.3.4. Pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.4. priedai ir priemokos prie valandinių atlygių, dieninių atlygių ir mėnesinių algų, taip pat kitos išmokos už atliktą darbą, numatytos darbo teisės normose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse;“.

1.3.5. Pakeisti 3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.5. premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą.“

1.3.6. Pakeisti 5.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.10. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnui Vidaus tarnybos statuto 34 straipsnio 15 dalies 3 punkte nustatytu atveju išmokėta vienkartinė piniginė išmoka į skaičiavimą įtraukiama kaip metinė premija Aprašo 5.9 papunktyje nustatyta tvarka.“

1.3.7. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį už kasmetines atostogas, laikomasi Aprašo 5 punkto nuostatų. Kai pagal Žvalgybos įstatymo 65 straipsnio 1 dalį kasmetinės atostogas suteikiamos kalendorinėmis dienomis, vidutinis darbo užmokestis mokamas už darbo dienas ar darbo valandas kasmetinių atostogų laiku, nustatytas pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką.“

1.3.8. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Darbo kodekso 35 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, kai darbuotojas atlieka susitarime dėl darbo funkcijų jungimo numatytą papildomą darbo funkciją, darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas atskirai pagal Aprašą iš  darbo  užmokesčio, apskaičiuoto už atliktą  papildomą   darbo funkciją.“

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Sezoninių darbų sąrašą ir 2.8 papunktį išdėstyti taip:

2.8. darbai, atliekami nešildomose patalpose (palapinėse) ir lauko sąlygomis, išskyrus nurodytus šio sąrašo 2.1 papunktyje, taip pat šilumos įrenginių operatoriaus (kūriko) darbai;“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. jei, skaičiuojant valstybės tarnautojo vidutinį darbo užmokestį, į skaičiuojamą laikotarpį patenka kalendoriniai mėnesiai iki 2018 m. gruodžio 31 d., išmokėtas pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas, mokamas valstybės tarnautojams, į vidutinį darbo užmokestį įskaitomas vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka;

2.2. jei valstybės tarnautojui, vidaus tarnybos sistemos pareigūnui ar diplomatui nepanaudotos kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, vidutinis darbo užmokestis mokamas už darbo dienas ar darbo valandas kasmetinių atostogų laiku, nustatytas pagal valstybės tarnautojo, vidaus tarnybos sistemos pareigūno, diplomato arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos darbo (pamainos) grafiką.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                                         Vilius Šapoka

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                            Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1350

redakcija)

 

DARBO LAIKO REŽIMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUSTATYMO APRAŠAS

 

1. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonės, įstaigos, organizacijos) taikomą darbo laiko režimą.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 7 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 2 straipsniu.

2. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis ir kasdienė darbo laiko trukmė nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8 valandos 15 minučių, o penktadienį – 7 valandos.

Įmonėse, įstaigose, organizacijose, kuriose dėl gamybos pobūdžio ar kitų sąlygų 5 darbo dienų savaitė neįmanoma, nustatoma 40 valandų trukmės 6 darbo dienų savaitė su viena poilsio diena ir kasdienė darbo laiko trukmė nuo pirmadienio iki penktadienio – 7 valandos, o šeštadienį – 5 valandos.

Valstybės ir savivaldybių įstaigose, vykdančiose viešąjį administravimą, darbas pradedamas nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigiamas nuo 14 valandos 45 minučių iki 18 valandos, o įstaigose, įmonėse ir organizacijose, kuriose nevykdomas viešasis administravimas, darbas pradedamas nuo 6 iki 11 valandos ir baigiamas nuo 15 iki 20 valandos, kartu užtikrinant veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą.

3. Aprašo 2 punkto nuostatos taikomos, jeigu dėl nustatyto darbo laiko režimo nėra numatytas kitoks darbo dienos pradžios, pabaigos laikas ir kasdienė darbo laiko trukmė.

4. Užtikrindamas veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą, darbdavys gali nustatyti kitokį, nei Aprašo 2 punkte nustatyta, nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimą pagal Darbo kodekso 113 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktus:

4.1. Suminė darbo laiko apskaita gali būti įvedama prireikus dėl darbo pobūdžio, įvykdžius informavimo ir konsultavimosi su darbo taryba procedūrą ir atsižvelgus į darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nuomonę.

4.2. Lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laikas gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo, valstybės tarnautojo, diplomato ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno prašymą, jei nurodytos priežastys yra objektyvios ir pagrįstos, taip pat į įmonės, įstaigos, organizacijos galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą.

5. Konkretų darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką pagal Darbo kodekso reikalavimus nustato tos įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas, suderinęs su įmonės, įstaigos, organizacijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota valstybės valdymo institucija, konkretų darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką pagal Darbo kodekso reikalavimus nustato šios įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.

 

____________________