PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ROZALIMO MIESTELIO DALIES VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m.                   d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 164 ir 180 punktais ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“,

t v i r t i n u  Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio dalies vietovės lygmens bendrojo plano rengimo darbų programą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

 

 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas,

atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas                                                    Juozas Pupinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Pakruojo rajono savivaldybės                                                                                                                                                                  

                                                                                    administracijos direktoriaus

                                                                                    2019 m.                   d. įsakymu Nr. AV-                                                                                              

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ROZALIMO MIESTELIO DALIES VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio dalies vietovės lygmens bendrasis planas  (toliau – planas).

 

2. Planavimo organizavimo pagrindas: Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-304 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.

 

3. Planavimo organizatorius:  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421)  69 090, 61 700, faks. (8 421)  69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt, savivaldybės interneto svetainės adresas www.pakruojis.lt.

Informaciją teikia planavimo organizatoriaus atstovas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrio vedėjas (savivaldybės vyriausiasis architektas) Artūras Šukys, tel. (8 421) 69 080, el. p. arturas.sukys@pakruojis.lt .

 

4. Planavimo lygmuo: vietovės lygmens.

 

5. Planuojama teritorija: Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio dalies teritorija.

 

6. Planavimo tikslai:

6.1.  numatyti Rozalimo miestelio civilinių kapinių plėtrai reikalingą teritoriją;

6.2. tenkinti viešąjį interesą;

6.3. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

 

7. Planavimo uždaviniai:

7.1.  suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias Rozalimo miestelio dalies teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

7.2.  optimizuoti Rozalimo miestelio dalies planuojamos teritorijos susiklosčiusią urbanistinę struktūrą ir inžinerinę infrastruktūrą;

7.3. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

7.4. nustatyti ne trumpesnį kaip 10 metų planuojamą laikotarpį.

 

8. Privalomieji teritorijų naudojimo reikalavimai:

8.1. detalizuoti atitinkamo aukštesnio lygmens bendrojo plano sprendinius;

8.2. planą rengti masteliu M 1:2 000, plane turi būti nustatyti visi detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentai.

 

9. Papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai:

9.1. suformuoti apie 0,7 ha žemės sklypą esamoms kapinėms išplėsti, nustatyti suformuotam sklypui privalomą teritorijos naudojimo reglamentą;

9.2. sujungti suformuotą (apie 0,7 ha) žemės sklypą su esamų kapinių (1,7176 ha) žemės sklypu į vieną sklypą ir nustatyti privalomą kapinių teritorijos naudojimo reglamentą;

9.3. kapinių ūkinei veiklai vykdyti suformuoti žemės juostas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, pasiūlyti servitutus;

9.4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

9.5. nustatyti užstatymo principus (nurodyti kapaviečių zonavimą, pėsčiųjų takų kryptis ir išdėstymo kompoziciją, numatyti vietą kolumbariumui įrengti);

9.6. numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

9.7. numatyti automobilių stovėjimo ir atliekų surinkimo aikštelių išdėstymą.

 

10. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos.

 

11. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

 

12. Plano geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti atviras konkursas nerengiamas.

 

13.  Plano koncepcija nerengiama.

 

14. Plano rengimo  terminai: 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties su plano rengėju pasirašymo dienos iki pateikiant teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos plano patikrinimo teigiamą išvadą. Dėl objektyvių aplinkybių šalių sutarimu paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

 

 

 

 

 

Planavimo darbų programą parengė: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrio vedėjas (savivaldybės vyriausiasis architektas) Artūras Šukys

________________________