LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. V-1794 „
DĖL KELEIVIŲ DUOMENŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS TIKSLAIS SURINKIMO ORGANIZUOJANT IR VYKDANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2017

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KELEIVIŲ DUOMENŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS TIKSLAIS SURINKIMO ORGANIZAVIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 23 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti vežėjus, organizuojančius ir vykdančius keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), vykdant vežimus į Lietuvos Respubliką:

1.1. užtikrinti kad visi keleiviai prieš patekdami į transporto priemonę pateiktų užpildytos elektroninės anketos, skirtos surinkti informaciją apie keleivį visuomenės sveikatos tikslais (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) (toliau – elektroninė anketa), patvirtinimą (QR kodą), kurio pavyzdys ir atpažinimo informacija pateikiama šio sprendimo priede;

1.2. nurodyti keleiviams, nepateikusiems užpildytos elektroninės anketos patvirtinimo (QR kodo), naudojantis asmeniniais mobiliaisiais įrenginiais užpildyti elektroninę anketą iki kelionės pradžios ir pateikti registracijos patvirtinimą. Asmenims, neturintiems mobilaus įrenginio ar interneto prieigos, sudaryti galimybę užpildyti elektroninę anketą pasinaudojant vežėjo (vežėjo atstovo) suteiktomis priemonėmis;

1.3. išimtinais atvejais, vykdant vežimus sausumos transportu, nesant objektyvių galimybių užpildyti elektroninę anketą, pateikti keleiviams užpildyti popierinę anketą, kurios forma skelbiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) svetainėje adresu https://bit.ly/2F3IbPl. Užpildytą popierinę anketą ne vėliau kaip per 1 dieną pateikti NVSC.

2. Įpareigoti keleivius, vykstančius į Lietuvos Respubliką vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu:

2.1. užsiregistruoti NVSC užpildant elektroninę anketą;

2.2. prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą).

3. Nustatau, kad šis sprendimas netaikomas tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 10 d.

sprendimo Nr. V- 2017

priedas

 

QR KODO, SKIRTO ATPAŽINTI ELEKTRONINĖS ANKETOS, SKIRTOS SURINKTI INFORMACIJĄ APIE KELEIVĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS TIKSLAIS, UŽPILDYMO FAKTĄ, INFORMACIJA

 


1 . QR kodo pavyzdys:

 

2. Nuskaitant QR kodą, naudojantis skaitmeniniu fotoaparatą turinčiu įrenginiu bei specialiosiomis mobiliomis QR kodų nuskaitymo programomis sugeneruojami šie duomenys:

2.1. asmens vardas, pavardė;

2.2. atvykimo į Lietuvą data;

2.3. unikalus registracijos numeris.

 

 

__________________