r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS VANDENYS“

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. T-185(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 ir 7 punktais, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr.O3E–418 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, UAB „Akmenės vandenys“ 2017 m. spalio 9 d. raštą Nr.418 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,18 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,91 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,27 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,46 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,69 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms – 2,02 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,84 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,18 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,43 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,64 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,11 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,93 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,18 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,43 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,64 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,02 Eur/ m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,84 Eur/ m3 ;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,18 Eur/ m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,43 Eur/ m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,64 Eur/ m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/ m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,19 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,71 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 3,71 Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę

kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,04 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,62 Eur namui per mėn.;

1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 2,90 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 5,85 Eur/m3;

1.10. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,12 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos taikomos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2. pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

3. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. T-199 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ su visais pakeitimais.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas