r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITAI

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-131

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 4 prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo didinimas“ 4.1.2 uždavinį „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas

 

PRITARTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-131

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITA

 

 

2018 m. Akmenės rajono savivaldybės veikla buvo organizuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP), patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-16. Vadovaujantis SVP įgyvendinimo stebėsenos ir savivaldybės biudžeto vykdymo per 2018 m. duomenimis, SVP buvo tikslintas.

1.   Strateginių tikslų įgyvendinimas

2018-2020 m. strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo buvo siekta vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).

Kaip 2018 metais įgyvendinti Akmenės rajono savivaldybės strateginiai tikslai galima matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų. Įgyvendinant pirmąjį strateginį tikslą 4 iš 5 vertinimo kriterijų buvo įgyvendinti (3 iš jų viršyti), vieno – „kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų, proc.“ dėl 2018 m. vykdytų Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos persikėlimo į naujas patalpas darbų įgyvendinti pilnai nepavyko.

1 lentelė

Strateginių tikslų įgyvendinimas

01 STRATEGINIS TIKSLAS. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai.

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

01

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa.

02

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa.

 

Planas

Faktas

Efekto kriterijai:

Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis (vnt.)

48,4

48,4

Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.)

25

23,5

Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.)

4,2

4,3

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje (proc.)

12,3

12,5

Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų (vnt.)

80

71

 

1 lentelės tęsinys

02 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą.

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

04

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.

 

Planas

Faktas

Efekto kriterijai:

Vietos Lietuvos savivaldybių indekse pokytis (vnt.)

+1

+2,5

03 STRATEGINIS TIKSLAS. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:

03

Investicijų programa.

05

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa.

06

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa.

 

Planas

Faktas

Efekto kriterijai:

Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui (Eur)

219,18

152,65

Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui (Eur)

244,59

264,49

Vidutinis savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto užmokestis (Eur)

740

855,7

 

 

 

Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą, Lietuvos savivaldybių indekse buvo siekiama užimti geresnę nei ankstesniais metais poziciją. Sudarant Lietuvos savivaldybių indeksą vertinamos tokios sritys kaip komunalinis ūkis, švietimas, transportas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos bei valdymas. Išsikeltas vertinimo kriterijus pasiektas. 2017 m. Akmenės rajono savivaldybė su kitomis 7 savivaldybėmis dalijosi 37-43 vietas, 2018 m. – su kitomis 6 savivaldybėmis dalijosi 35-40 vietas.

Įgyvendinant trečiąjį strateginį tikslą, 2 iš 3 vertinimo kriterijų buvo pasiekti. Vertinimo kriterijus „savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui, Eur“ neįgyvendintas, dėl lėtesnio nei planuota projektų vykdymo.

Asignavimai, programose patvirtintų priemonių įgyvendinimui, 2018 m. buvo planuojami iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų kitoms reikmėms atlikti, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, apyvartos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, Europos Sąjungos lėšų, skolintų lėšų, VIPA dotacijos lėšų bei kitų šaltinių. Kaip SVP asignavimai pagal finansavimo šaltinius buvo tikslinti bei koks jų panaudojimas, pavaizduota 2 lentelėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė

 

SVP įgyvendinimas pagal finansavimo šaltinius

 

 

 

 

2.   Programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

 

2.1.            Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos įgyvendinimas

 

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos (toliau – 1 programa) pirmasis tikslas - ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas (žr. 3 lentelę). Nors esamas poreikis buvo patenkintas 100 procentų, dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ne visi išsikelti vertinimo kriterijai buvo įgyvendinti pilnai.

3 lentelė

1 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Ilgalaikis prioritetas

(pagal SPP)

Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas

Kodas

1

Programos tikslas

Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas

Kodas

01.01.

Rezultato vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi

proc.

75

70

Bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus

proc.

95

98

Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje

proc.

33

33

01.01.01. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą.

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose

asm.

748

762

Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

asm.

2491

2487

Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, skaičius

asm.

1390

1387

01.01.02. Uždavinys. Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m, planas

2018 m. faktas

Pedagoginę psichologinė pagalbą gavusių mokinių skaičius

asm.

710

740

Pavėžėtų mokinių skaičius

asm.

630

622

Programos tikslas

Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą

Kodas

01.02.

Rezultato vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių (varžybų) dalyvių skaičius

asm.

5000

5000

Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimas

proc.

100

100

01.02.01. Uždavinys. Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą.

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius

 

 

vnt.

120

127

Jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų bei kryptingai dirbančių neformalių jaunimo grupių skaičius

vnt.

25

25

01.02.02. Uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas; saugoti kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę; skatinti ir remti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę; užtikrinti meninės kūrybos sklaidą; sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje, ją vartoti; įgyventi regioninę kultūros politiką.

Produkto vertinimo kriterijus

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Savivaldybės ir jos įstaigų organizuotų kultūros renginių skaičius. Iš jų:

vnt.

1100

1180

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

vnt.

70

81

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

vnt.

360

441

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai

vnt.

680

658

 

 

Antrasis 1 programos tikslas - užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą. Visi, išskyrus vieną, planuoti vertinimo kriterijai įgyvendinti. Nepasiektas planuotas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų organizuotų kultūros renginių skaičius. Rodiklio nepasiekimo priežastys – persikėlimo į naujas patalpas darbai, darbuotojų ligos.

5 lentelė

1 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

5 lentelės tęsinys

 

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 1 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 1 priede.

 

2.2.                Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos įgyvendinimas

 

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos (toliau – 2 programa) tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone (žr. 6 lentelę).

6 lentelė

 

2 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)

Visuomenės socialinės gerovės kūrimas

Kodas

2

 

Programos tikslas

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone

Kodas

02.01.

 

Rezultato vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų

asm.

55

87

Kompensacijų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų

asm.

150

161

Soc. rizikos šeimų skaičius tenkantis 1000 gyventojų

vnt.

5,4

7,9

Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus

proc.

23,0

37,3

02.01.01. Uždavinys. Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius

asm.

1200

1867

Kompensacijų gavėjų skaičius

asm.

3500

3467

Socialinės rizikos šeimų skaičius

vnt.

125

170

02.01.02. Uždavinys. Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Savivaldybės finansuojamų socialinių specialiųjų (soc. globa ir soc. priežiūra) paslaugų įstaigų paslaugų gavėjų skaičius

asm.

427

537

02.01.03. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius (bendras)

asm.

12500

14500

Pritrauktų gydytojų skaičius

asm.

1

1

Pritrauktų gydytojų skaičiaus dalis nuo poreikio

proc.

20

20

 

Išsikelti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Dalis rodiklių nepasiekti dėl teisės aktų pasikeitimų (dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimų, didesnis skaičius asmenų galėjo pretenduoti į paramą; socialinės rizikos šeimų skaičius išaugo, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais, kiekvienas įvykis fiksuojamas kaip atvejis, ir yra taikoma atvejo vadyba, pagalba šeimai).

 

 

 

 

7 lentelė

2 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 2 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 2 priede.

 

2.3.                 Investicijų programos įgyvendinimas

 

 

Investicijų programa (toliau – 3 programa) siekiama rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui bei didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą (žr. 8 lentelę).

8 lentelė

3 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Ilgalaikis prioritetas

(-ai) (pagal SPP)

Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra

Kodas

1

Visuomenės socialinės gerovės kūrimas

2

Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra

3

Programos tikslas

Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui

Kodas

03.01.

 

Rezultato vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Investicijų, skirtų rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui

 

Eur

230

264

 

Energijos suvartojimo mažėjimas savivaldybei priklausančių viešosios paskirties pastatų (centralizuotam) šildymui

 

proc.

4,2

-1,4

 

Energijos suvartojimo mažėjimas gyventojams priklausančių daugiabučių pastatų (centralizuotam) šildymui

 

proc.

5,1

-3

 

03.01.01. Uždavinys. Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

 

Atnaujintų savivaldybės viešosios, administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičiaus dalis nuo visų planuojamų atnaujinti pastatų skaičiaus

 

proc.

29,2%

20,8

 

03.01.02. Uždavinys. Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą

 

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų teritorijos ploto dalis nuo bazinio poreikio

proc.

10

20

 

03.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą

 

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Investicijų skirtų viešųjų erdvių miesto/kaimo vietovėse sutvarkymui skaičius, tenkanti 1 gyventojui

EUR

64,71

29,1

 

Investicijų, skirtų gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui skaičius, tenkantis 1 gyventojui

EUR

13,75

7,5

 

03.01.04. Uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius

 

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Investicijų, skirtų inžinerinių sistemų ir statinių atnaujinimui, skaičius, tenkantis 1 gyventojui

EUR

32,99

7,2

 

Programos tikslas

Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą

Kodas

03.02.

 

Rezultato vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui

 

EUR

14,94

14,5

03.02.01. Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti.

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui

EUR

0

0

 

Investicijų, skirtų savivaldybės viešųjų paslaugų kokybės gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui

EUR

14,94

14,47

 

 

3 programos 2018 metams planuoti vertinimo kriterijai buvo pasiekti iš dalies. Dalis suplanuotų rodiklių buvo nepasiekti, kadangi kai kurie projektai buvo vykdomi ne taip sparčiai kaip planuota. Būta viešųjų pirkimų procedūrų trukdžių (kai kurių projektų pirkimai buvo vykdomi keletą kartų), dėl to darbai persikėlė į šaltąjį periodą ir nebegalėjo vykti taip sparčiai kaip planuota. Dalies projektų paraiškos dėl ministerijų nepatvirtintų arba keičiamų finansavimo aprašų, pateiktos vėliau nei planuota, taip pat keleto planuotų projektų vykdymo buvo atsisakyta.

9 lentelė

3 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

9 lentelės tęsinys

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 3 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 3 priede.

 

2.4.               Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos įgyvendinimas

 

 

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (toliau - 4 programa) tikslas - didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą (žr. 10 lentelę).

10 lentelė

4 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Ilgalaikis prioritetas

(-ai) (pagal SPP)

Efektyvus viešasis valdymas

Kodas

4

 

Programos tikslas

Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą

Kodas

04.01

 

 

Rezultato vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės teikiamomis paslaugomis, vertinant darbuotojų aptarnavimo kokybę

 

proc.

 

70

 

80

 

04.01.01. Uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

 

Besikreipiančių asmenų į savivaldybę elektroniniu būdu dalis nuo visų besikreipiančių asmenų skaičiaus

 

proc.

 

50

 

60,43

 

 

Išsiustų raštų elektroniniu būdu pokytis, lyginant su praeitais metais

 

proc.

 

25

 

31,9

 

 

Siunčiamų raštų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis

 

proc.

 

10

 

57,4

 

 

Sprendimų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis

 

proc.

 

95

 

98,11

 

 

Savivaldybės įstaigų bei įmonių darbuotojų, kuriems nustatytas nulinės tolerancijos korupcijai lygis, dalis nuo visų tirtų darbuotojų

 

proc.

 

30

 

54,7

 

 

04.01.02. Uždavinys. Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą

 

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

 

Savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų

 

proc.

 

9,9

 

10,7

 

 

4 programos planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies, nepasiekta planuota rodiklio „savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų“ reikšmė. Planuotas rodiklis nepasiektas, nes nuo 2018 m. į savivaldybės skolą buvo įtraukti įsipareigojimai, atsiradę atnaujinant Savivaldybės gyvenamąsias patalpas (namų, kuriuose yra socialiniai būstai, renovacija).

11 lentelė

4 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

11 lentelės tęsinys

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 4 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 4 priede. Taip pat informacija apie priemonės „Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 5 priede.

 

2.5.                 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas

 

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos (toliau – 5 programa) tikslas - vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus (žr. 12 lentelę).

 

 

 

 

 

 

12 lentelė

 

5 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Ilgalaikis prioritetas (-ai)

(pagal SPP)

Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra

Kodas

1

Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra

3

Programos tikslas

Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus

Kodas

05.01.

 

Rezultato vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Viešųjų erdvių tvarkymui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui

 

EUR

 

2,0

 

14,42

 

Apšvietimui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui

 

EUR

 

8,0

 

9,18

 

Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje

 

vnt.

 

13

 

8

 

05.01.01. Uždavinys. Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio poreikio

proc.

35

26

05.01.02. Uždavinys. Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius

vnt.

1

0

Paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius

vnt.

2

1

Suremontuotų būstų  skaičius

vnt.

10

49

05.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius

 

vnt.

 

1770

 

1759

 

05.01.04. Uždavinys. Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams

Produkto vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis

km

131,77

133

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis

km

549,39

552

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su grunto danga ilgis

km

2

2

 

Suplanuotos 5 programos vertinimo kriterijų reikšmės įgyvendintos iš dalies. Rodiklis „atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio poreikio“ pasiektas nepilnai dėl dokumentų rengimo metu pastebėtų ir taisomų neatitikimų kadastriniuose matavimuose, Registrų centre. Rodiklis „viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius“ įgyvendintas nepilnai, nes remonto darbai buvo atliekami per 1 programą (pačiai įstaigai atliekant remonto darbus) arba per 3 programą (vykdant investicinius projektus). Rodiklis „paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius“ pilnai neįgyvendintas, nes pareiškėjai nepatikslino dokumentų. Rodiklis „eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius“ neįgyvendintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

 

13 lentelė

5 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

 

 

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 5 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 6 priede.

 

 

2.6.               Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos įgyvendinimas

 

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos (toliau – 6 programa) tikslai: „konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“ bei „išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę“ (žr. 14 lentelę).

14 lentelė

6 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Ilgalaikis prioritetas

(-ai) (pagal SPP)

Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra

Kodas

1

Programos tikslas

Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą

Kodas

06.01.

Rezultato vertinimo kriterijai

Mato vnt.

2018 m. planas

2018 m. faktas

 

Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų skaičius

 

vnt.

 

62

 

62

 

06.01.01. Uždavinys. Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Suremontuota drenažo sistemų

 

ha

 

35

 

35

06.01.02. Uždavinys. Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

Paremtų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ūkinę veiklą skatinančių projektų skaičius

vnt.

49

51

Patenkintų SVV prašymų paramai gauti skaičius

vnt.

2

1

 

Programos tikslas

Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę

Kodas

06.02.

 

Rezultato vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

 

Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų

 

proc.

 

6,75

 

6,7

 

06.02.01. Uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones

 

Produkto vertinimo kriterijai

 

Mato vnt.

 

2018 m. planas

 

2018 m. faktas

Įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių

proc.

16

15,7

 

 

6 programoje planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Rodiklis „surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų“ pilnai neįgyvendintas, dėl mažesnio nei tikėtasi gyventojų aktyvumo rūšiuojant atliekas. Rodiklis „įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių“ neįgyvendintas, nes užtruko pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbų pirkimo procedūros.

 

 

15 lentelė

6 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

 

 

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 6 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 7 priede.