LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ KOMISIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. Sp-161

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3 straipsnio 2 dalies                  6 punktu, 3 straipsnio 8 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 2 dalimi, nusprendžia:

1. Skirti savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų pirmininkus pirkimų iniciatoriais ir organizatoriais, kurie galės savarankiškai inicijuoti ir vykdyti prekių ir (ar) paslaugų mažos vertės pirkimus, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM, už kurių pirkimo planavimą, procedūrų, sutarčių įgyvendinimą, viešinimą ir kt. atsakys asmeniškai.

2. Įgalioti savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų pirmininkus, davusius savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų pirmininkų rašytinį pasižadėjimą, pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus (kaip iniciatoriaus ir organizatoriaus), pasirašius pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai jų originalus (1 ir 2 priedai).

3. Įgalioti savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų pirmininkus, atlikus visas pirkimo procedūras ir sudarius sutartis, užpildyti metinę procedūrų ataskaitą ATN-3, ir pateikti ją užpildytą Vyriausiajai rinkimų komisijai (3 priedas). 

4. Pavesti savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų pirmininkams vykdant mažos vertės pirkimus vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė