LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-948 „DĖL STOJANČIŲJŲ Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANČIŲ Į STUDIJŲ STIPENDIJAS KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO 2019 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. gegužės 29 d. Nr. V-651

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 priedą ir jį papildau 49 punktu:

 

 

49. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                              Algirdas Monkevičius