LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS

LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 5 d. Nr. D1-504/1B-353/B1-498

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 1 punktą ir išdėstome jį taip:

1. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės (toliau − Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų bei negyvų Lietuvos Respublikos ar kitų šalių faunai priskiriamų laukinių gyvūnų (toliau − gyvūnai), lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjų, kiaušinių, žuvų ikrų, neapdorotų bei išdirbtų kailių, gyvūnų iškamšų, kitų zoologinių kolekcijų ar kolekcionavimo objektų, gaminių, produktų ir preparatų, kurių sudėtyje, remiantis lydinčiaisiais dokumentais, užrašais ant pakuotės ar etiketės ar sprendžiant iš kitų aplinkybių, yra laukinių gyvūnų, jų dalių ar išvestinių produktų) (toliau − jų dalys ir gaminiai iš jų):

1.1. pirkimą, pardavimą, supirkimą, nuomą, mainus, siūlymą parduoti arba kitą veiksmą, kurį galima prilyginti išvardintiems veiksmams, įskaitant reklamavimą arba skelbimą parduoti skatinantį veiksmą ir kvietimą tartis;

1.2. vežimą komerciniais tikslais, įvežimą/išvežimą į/iš Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių (įskaitant ir įvežimą iš jūros) (toliau – įvežimas (išvežimas), prekyba);

1.3. gabenimą tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;

1.4. viešą eksponavimą siekiant gauti pajamų ir viešų vietų papuošimą;

1.5. egzempliorių įvežimo (išvežimo) ir prekybos leidimų jiems išdavimo bei kontrolės tvarką.“.

1.2. Pakeičiame 2 punktą ir išdėstome jį taip:

2. Taisyklės netaikomos, jei įvežama (išvežama), kitais šių Taisyklių 1 punkte nurodytais būdais prekiaujama šiais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų:“.

1.3. Pakeičiame 2.6. papunktį ir išdėstome jį taip:

2.6. naminiais gyvūnais (arkliais, galvijais, jakais, avimis, ožkomis, kiaulėmis, šiauriniais elniais, katėmis, šunimis, asilais, kupranugariais, lamomis, alpakomis, triušiais, nutrijomis, degu (Octodon degus), stručiais, vištomis, antimis, žąsimis, kalakutais, patarškomis, uoliniais karveliais, kanarėlėmis, neišskiriamosiomis papūgomis (Agapornis roseicollis), banguotosiomis papūgėlėmis (Melopsittacus undulatus), papūgomis nimfomis (Nymphicus hollandicus), Kramerio papūgomis (Psittacula krameri), paprastaisiais povais (Pavo cristatus), fazanais (medžiojamaisiais fazanais (Phasianus colchicus), karališkaisiais fazanais (Syrmaticus reevesii), deimantiniais fazanais (Chrysolophus amherstiae), auksiniais fazanais (Chrysolophus pictus), sidabriniais fazanais (Lophura nycthemera)), bitėmis, šilkverpiais ir kitais istoriškai domestikuotais saugomoms rūšims nepriskiriamais gyvūnais ar jų hibridais). AAA dėl šio punkto išimčių taikymo konsultuojasi su Aplinkos ministerija ir mokslo institucijomis.“.

1.4. Papildome 2.13 papunkčiu:

2.13. Penktos ir vėlesnių kartų gyvūnų hibridais, kurių linijose yra vienas ar daugiau į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) (toliau – Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 338/97) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 29 d., Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 750/2013 (OL 2013 L 212, p. 1), A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių ir įvežimo (išvežimo) ar kitos prekybos atvejais pateikiami kilmės dokumentai su nurodyta gyvūnų hibridų karta.“.

1.5. Pakeičiame 3.7 papunktį ir išdėstome jį taip:

3.7. pažyma, atitinkanti 2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL 2010 L 216, p. 1) (toliau – Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 737/2010), reikalavimus;“.

1.6. Pakeičiame 4 punktą ir išdėstome jį taip:

4. Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir zoologijos sodų tvarkymo reikalavimus nustato Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298, „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas), ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310, „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės).“.

1.7. Papildome šiuo nauju 51 punktu:

51. Prieš įvežant gyvus, į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių gyvūnus, juos įvežti ketinantis asmuo privalo raštu kreiptis į Gamtos tyrimų centrą su prašymu įvertinti gyvūnų laikymui numatytas skirti vietas. Gamtos tyrimų centras, įvertinęs laikymo vietų tinkamumą konkrečios rūšies gyvūnams laikyti, per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia išvadas pareiškėjui ir Aplinkos apsaugos agentūrai.“.

1.8. Pakeičiame 6 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstome ją taip:

„6. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Taisyklių nuostatoms, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) nuostatoms bei CITES papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL 2009 L 286, p. 36) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009), Komisijos Reglamento (ES) Nr. 737/2010 reikalavimams arba prekyba jais keltų ekologinę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su kompetentingomis mokslinėmis institucijomis, nustato Aplinkos ministerija) ar gyvūnų užkrečiamųjų ligų išplitimo grėsmę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su Aplinkos ministerija, nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).“.

1.9. Pakeičiame 61.3 papunktį ir išdėstome jį taip:

61.3. priskiriami šiems sistematiniams taksonams (apribojimas taikomas tik gyviems gyvūnams ir netaikomas asmenims, vykdantiems saugomų rūšių veisimo ir paleidimo į laisvę programas, ir zoologijos sodams, turintiems leidimą įkurti zoologijos sodą pagal Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą):

61.3.1. primatams (Primates);

61.3.2. kloakiniams (Monotremata);

61.3.3. kaguaniniams (Dermoptera);

61.3.4. nepilnadančiams (Edentata);

61.3.5. skujuočiams (Pholidota);

61.3.6. viveriniams (Viverridae);

61.3.7. hieniniams (Hyaenidae);

61.3.8. šuniniams (Canidae), išskyrus rudąją lapę (Vulpes vulpes), (pilkasis vilkas (Canis lupus) ir paprastasis šakalas (Canis aureus) nuo 2015 m. sausio 1 d.)

61.3.9. katiniams (Felidae), (vilpišis (miškinė katė) (Felis silvestris) ir paprastoji lūšis (Lynx lynx) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

61.3.10. lokiniams (Ursidae ), (rudoji meška (Ursus arctos) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

61.3.11. mažajai pandai (Ailurus fulgens);

61.3.12. didžiajai pandai (Ailuropoda melanoleuca);

61.3.13. irklakojams (ruoniniams) (Pinnipedia);

61.3.14. banginiams (Cetacea);

61.3.15. vamzdžiadančiams (Tubulidentata);

61.3.16. sirenoms (Sirenia);

61.3.17. raganosiams (Rhinocerotidae;

61.3.18. tapyriniams (Tapiridae);

61.3.19. hipopotaminiams (Hippopotamidae);

61.3.20. žirafiniams (Giraffidae);

61.3.21. straubliniams (Proboscidea);

61.3.22. kiauniniams (Mustelidae), išskyrus šeško naminę formą (Mustela putorius furo) (nuo 2015 m. sausio 1 d.);

61.3.23. krokodilams (Crocodylia), (nuo 2015 m. sausio 1 d.).“.

1.10. Pakeičiame 62 punktą ir išdėstome jį taip:

62. Draudžiama prekiauti gyvais gyvūnais, galinčiais sukelti invazijų į natūralias ekosistemas ir jų pusiausvyros sutrikdymo grėsmę, tai yra:

62.1. Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ nurodytais gyvais gyvūnais, išskyrus atvejus, kai prekiaujama gyvūnais, skirtais sudaryti veislinę bandą specializuotuose kailinių žvėrelių auginimo ūkiuose;

62.2. pilkosiomis (karolininėmis) voverėmis (Sciurus carolinensis);

62.3. baltaskruostėmis stačiauodegėmis antimis (Oxyura jamaicensis);

62.4. jautinėmis varlėmis (Rana catesbeiana).“.

1.11. Papildome šiuo nauju 63 punktu:

63. Draudžiama į Lietuvos Respubliką įvežti Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzempliorius neturint teigiamos Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto išvados dėl numatomų gyvūnų laikymui skirtų vietų įvertinimo;“.

1.12. Papildome šiuo nauju 64 punktu:

64. Draudžiama prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų.“.

1.13. Papildome šiuo nauju 65 punktu:

65. Draudžiama prekiauti į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais neturint Komisijos Reglamente (EB) 865/2006 48 straipsnyje numatytų komercinio naudojimo sertifikatų.“.

1.14. Pakeičiame 7 punktą ir išdėstome jį taip:

7. Norint prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, būtina gauti Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimą. Prekiaujant produktais iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae), be šiame punkte nurodytų dokumentų būtina turėti 3.7 punkte nurodytą pažymą.

Jei prekyba gyvais laukiniais gyvūnais vykdoma ne specializuotose gyvūnų parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatytos formos leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų suteikia teisę jais prekiauti, išskyrus atvejus, kai minėtas leidimas teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas gyvūnų, jų dalių ar gaminių įvežimui į Lietuvos Respubliką nekomerciniais tikslais.

Specializuotomis gyvūnų parduotuvėmis ar kitomis prekybos vietomis laikomos prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos (toliau – specializuotos gyvūnų prekybos vietos), kurios yra patvirtintos vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Leidime įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, suteikiančiame teisę prekiauti jais, turi būti įrašas apie komercinį gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo tikslą, leidimo pateikimas muitiniam įforminimui turi būti patvirtintas Taisyklių 32−36 punktų nustatyta tvarka.“.

1.15. Pakeičiame 9 punktą ir išdėstome jį taip:

9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turėdami Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus bei vykdantys kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus gyvų gyvūnų gerovei užtikrinti, Lietuvos Respublikoje gali laisvai prekiauti (išskyrus įvežimą (išvežimą) iš/į Europos Sąjungai nepriklausančių šalių) nesaugomų rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, išskyrus nurodytus Taisyklių 6, 61, ir 62 punktuose, ir atvejus, kai prekyba gyvais laukiniais gyvūnais vykdoma specializuotose gyvūnų prekybos vietose.”.

1.16. Pakeičiame 11 punktą ir išdėstome jį taip:

11. Jei įvežami (išvežami) gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra nenurodyti Taisyklių 2 ir 6.2 punktuose, būtina pateikti Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimą.“.

1.17. Pakeičiame 15 punktą ir jį išdėstome taip:

15. Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus išduoda Aplinkos apsaugos agentūra.“

1.18. Pripažįstame netekusiais galios Taisyklių 15.1, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.2 ir 15.3. papunkčius.

1.19. Papildome šiuo nauju 151 punktu:

151. Taisyklių 3.7, 7 ir 10 punkte nurodytą pažymą išduoda įstaiga, įtraukta į Europos Komisijos pripažintų įstaigų sąrašą, atitinkanti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 737/2010 nustatytus reikalavimus.“.

1.20. Pakeičiame 16 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstome ją taip:

16. Leidimui įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys  Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti (dokumentai gali būti pateikiami naudojant elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (toliau – ALIS), kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-963 „Dėl aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“):“.

1.21. Pakeičiame 18 punktą ir išdėstome jį taip:

18. Juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – Asmenys) leidimui prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gauti Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), jeigu bus prekiaujama gyvais laukiniais gyvūnais – numatomų prekiauti gyvų gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos) (prašymas gali būti pateikiamas naudojant ALIS). Prie prašymo išduoti leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų turi būti pateikiamas Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar kopija.“.

1.22. Papildome šiuo nauju 191 punktu:

191.Gavusi prašymą, leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą raštu arba elektroniniu paštu, kad prašymas yra gautas. Šiame pranešime pateikiama informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje.

Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų prašymą arba pateikia ne visą informaciją, kurios reikia leidimui prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduoti, leidimą išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos praneša pareiškėjui raštu arba el. paštu apie būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ir apie tai, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintų duomenų ir visos reikiamos informacijos leidimui išduoti gavimo dienos.

Aplinkos apsaugos agentūrai neišdavus leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų ar nepateikus motyvuoto atsakymo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo dienos, laikoma, kad leidimas išduotas.“.

1.23. Pakeičiame 20 punktą ir išdėstome jį taip:

20. Aplinkos apsaugos agentūra leidimą įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, išduoda vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir terminais. Kitais atvejais leidimus įvežti (išvežti), prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų Aplinkos apsaugos agentūra išduoda arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą leidimo neišduoti per 30 kalendorinių dienų.“.

1.24. Pakeičiame 21 punktą ir išdėstome jį taip:

21. Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimas išrašomas trim egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, įvežančiam (išvežančiam) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, antrasis – muitinei, trečiasis – Aplinkos apsaugos agentūrai kontrolės reikmėms.

Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimas išrašomas trim egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, prekiausiančiam gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, kiti –Aplinkos apsaugos agentūrai kontrolės reikmėms.

Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami Aplinkos apsaugos agentūroje. Jeigu leidimus iki 2014 m. liepos 1 d. yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, jie registruojami šiame departamente nustatyta tvarka ir informacija apie grąžintus bei pripažintus negaliojančiais leidimus per 5 darbo dienas pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.

Iki kiekvienų metų vasario 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos ministerijai pateikia detalią ataskaitą apie praėjusiais metais išduotus leidimus, nurodydama leidimų skaičių, numerius, vežtų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų gyvūnų rūšis, gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų kiekį, eksporto, importo bei kilmės šalis, parduodamų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų rūšis ir kitą informaciją, kuri nurodoma išduotuose leidimuose.“.

1.25. Pakeičiame 22 punktą ir išdėstome jį taip:

22. Leidimų įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų galiojimo trukmė nustatoma pagal CITES konvencijos ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 reikalavimus.

Kitų leidimų įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų galiojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 6 mėnesiai nuo leidimo išdavimo datos. Leidimai prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduodami neterminuotam laikui.

Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų ūkio subjektų vykdyti leidimu, nurodytu Taisyklių 7, 10 ar 11 punkte, leistą veiklą.

Jei ketinama įvežti (išvežti) arba vežti tranzitu gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6 punkte, veterinariniai dokumentai šiems gyvūnams, jų dalims ar gaminiams iš jų išduodami tik pateikus 10 ar 11 punktuose nurodytus leidimus.“.

1.26. Pakeičiame 23 punktą ir išdėstome jį taip:

23. Asmeniui, praradusiam Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus, pateikus prašymą ir motyvuotą paaiškinimą, leidimą išdavusi institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Jeigu leidimus yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, po 2014 m. liepos 1 d., Asmuo prašymą ir motyvuotą paaiškinimą pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai. Aplinkos apsaugos agentūra per 2 darbo dienas kreipiasi į leidimą išdavusį Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl informacijos ir su leidimo išdavimu susijusių dokumentų kopijų pateikimo. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas per 2 darbo dienas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai šią informaciją ir dokumentų kopijas, Aplinkos apsaugos agentūra per 2 darbo dienas išduoda naują leidimą.“.

1.27. Pakeičiame 24.2 papunktį ir išdėstome jį taip:

24.2. įrašyti papildomų padalinių, kuriuose bus vykdoma prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, adresai.

Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą bei Taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytus dokumentus (jei leidimas buvo išduotas įvežimui (išvežimui) ir padalinių teisinio registravimo dokumentų arba sutarčių, kurių pagrindu asmuo naudojasi prekybos vietomis, nuorašus (jei leidimas buvo išduotas prekybai). Dokumentai gali būti pateikiami naudojant ALIS.“.

1.28. Pakeičiame 241 punktą ir išdėstome jį taip:

241. Jeigu leidimams gauti dokumentai, nurodyti Taisyklių 16-19 ir 24 punkte, pateikiami naudojant ALIS, leidimus išduodanti Aplinkos apsaugos agentūra, naudodamasi ALIS (jeigu pareiškėjui toks informavimo būdas priimtinas), informuoja pareiškėją apie dokumentų priėmimą; apie prašymo nagrinėjimą, apie leidimo išdavimą, apie priimtą sprendimą leidimo neišduoti, taip pat pateikia užklausimus dėl duomenų patikslinimo. Jeigu dokumentai pateikiami nesinaudojant ALIS, ši informacija pareiškėjui pateikiama tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.“.

1.29. Pakeičiame 25 punktą ir išdėstome jį taip:

25. Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, leidimas gali būti patikslintas, jeigu pasikeičia leidime nurodytas juridinio asmens adresas arba pavadinimas (jeigu nepasikeičia kiti juridinį asmenį identifikuojantys duomenys). Leidimą turintis asmuo privalo informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie pasikeitusius juridinio asmens duomenis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai motyvuotą prašymą bei dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, po 2014 m. liepos 1 d., tikslinant leidime nurodytus duomenis, informaciją ir sąlygas, leidimą turinčiam asmeniui Aplinkos apsaugos agentūra išduoda naują leidimą ir apie tai informuoja ankstesnįjį leidimą išdavusį Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą. Ankstesniojo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento išduoto leidimo galiojimą panaikina jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius.“.

1.30. Pakeičiame 28 punktą ir išdėstome jį taip:

28. Leidimas įvežti (išvežti) gali būti neišduodamas, jei į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą, o kai kuriais atvejais ir į B priedą įtrauktų rūšių gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų dėl nepateisinamų priežasčių (to neįmanoma padaryti dėl gyvūno fiziologinių ypatumų, gaminio dydžio ir pan.) vadovaujantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka nepaženklinti žymekliais (žiedu, mikroschema su originaliu numeriu ar pažymėti kitokiu būdu), kuriuos būtų sunku pašalinti ar suklastoti ir kuriuos būtų įmanoma perskaityti. Nelaisvėje laikomus Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytus gyvūnus ženklinti leidžiama tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskirtiems veterinarijos gydytojams.

Leidimas prekiauti Taisyklių 6.1 punkte nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai planuojama prekiauti teisėtai, prekybos tikslu įvežtais į Lietuvos Respubliką ar Lietuvos Respublikoje nelaisvėje išveistais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų. Išveistais nelaisvėje gyvūnais laikomi tik tie gyvūnai, kurių tėvai taip pat buvo išveisti nelaisvėje.“.

1.31. Pakeičiame 30 punktą ir išdėstome jį taip:

30. Leidimo įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją ar iš jos išvežti laukinius gyvūnus ar jų dalis ir gaminius galiojimas panaikinamas vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi. Leidimą panaikina jį išdavusi institucija, apie tai raštu informuoja Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos.

Leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų galiojimas sustabdomas, jeigu asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas, pažeidžia Taisykles, prekybos ir gyvūnų laikymo vietose pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles neužtikrina gyvūnų gerovės. Leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų galiojimas panaikinamas vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi.

Nustačiusios, kad asmuo, kuriam išduotas leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, pažeidžia Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos naudojimą, reikalavimus ir ne per ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą nevykdo privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus, kontroliuojančios valstybės institucijos privalo per 5 darbo dienas apie tai informuoti raštu Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos apsaugos agentūra, remdamasi kontroliuojančios valstybės institucijos pateikta informacija, priima sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo. Apie priimtą sprendimą leidimo turėtojas informuojamas per 5 darbo dienas.

Leidimo galiojimą sustabdo ir panaikina jį išdavusi institucija. Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų iki 2014 m. liepos 1 d. yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, apie leidimo galiojimo sustabdymą ir panaikinimą per 2 darbo dienas informuojama Aplinkos apsaugos agentūra. Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų yra išdavusi Aplinkos apsaugos agentūra, apie leidimo galiojimo sustabdymą ir panaikinimą per 2 darbo dienas informuojamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas pagal leidime nurodytą vietą.

Jeigu leidimo galiojimas panaikintas dėl priežasčių, nurodytų Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 6 dalies 2 ar 3 punkte, naujas leidimas šiam asmeniui gali būti išduotas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių.“.

1.32. Pakeičiame 41 punktą ir išdėstome jį taip:

41. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami į Lietuvos Respubliką ar išvežami iš jos pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 ar Taisyklių nuostatas, sulaikomi ar konfiskuojami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, Lietuvos Respublikos muitinė konfiskavę negyvus laukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, per 30 kalendorinių dienų nuo šių daiktų konfiskavimo kreipiasi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl šių daiktų laikymo, tolesnio perdavimo sąlygų; o gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atveju – nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi tokį paklausimą, per 30 kalendorinių dienų (o gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atveju – nedelsdama, t. y. tą pačią darbo dieną) nuo paklausimo gavimo informuoja instituciją, kurios žinioje yra sulaikyti ar konfiskuoti gyvi ar negyvi laukiniai gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Aplinkos apsaugos agentūra dėl sulaikytų ar konfiskuotų gyvų ar negyvų laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų gali konsultuotis su Aplinkos ministerija ar mokslo institucijomis, kur ir kokiomis sąlygomis šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atvejais visa gyvūnų gabenimo bei laikymo rizika ir išlaidos tenka asmeniui, ketinusiam įvežti (išvežti) ar parduoti sulaikytus ar konfiskuotus gyvūnus. Konfiskuoti gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų realizuojami teisės aktų nustatyta tvarka.“.

1.33. Pakeičiame Taisyklių 3 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis

 

 

 

Muitinės departamento prie Finansų

ministerijos generalinis direktorius                                                    Antanas Šipavičius

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius                    Jonas Milius

 

 


 

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių

3 priedas

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

LEIDIMAS

PREKIAUTI GYVŪNAIS, JŲ DALIMIS IR GAMINIAIS IŠ JŲ

 

_______________________Nr. __________

(data)_____________________________

(vieta)

 

 

Leidžiama pagal pateiktą ______________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas),

_______________________________________________________________________________________

juridinio ar fizinio asmens adresas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

prašymą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų laikantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių reikalavimų.

 

Prekybos vietos (stacionarios ir laikinos): ____________________________________________

(adresai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

___________________ A.V.     ____________________________           __________________________

(pareigūno pareigų pavadinimas)                           (parašas)                                               (vardas ir pavardė)