LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 3, 16, 17, 18, 21 STRAIPSNIŲ, II SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. XIV-2448

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauju 6 punktu:

6) vaiko priežiūros kompensacinė išmoka;“.

2. Buvusius 3 straipsnio 6–11 punktus laikyti atitinkamai 7–12 punktais.

 

2 straipsnis. II skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI, IŠMOKA VAIKUI, IŠMOKA GIMUS VIENU METU DAUGIAU KAIP VIENAM VAIKUI, IŠMOKA PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIO VAIKUI, IŠMOKA BESIMOKANČIO AR STUDIJUOJANČIO ASMENS VAIKO PRIEŽIŪRAI, VAIKO PRIEŽIŪROS KOMPENSACINĖ IŠMOKA IR VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI“.

 

3 straipsnis. Papildymas 91 straipsniu

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka

1. Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka – 5,2 bazinės socialinės išmokos dydžio per mėnesį – skiriama ir mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar globėjui, kai vaiko globa nustatyta šeimoje, už kiekvieną vaiką, kuris nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą valstybinėse ar savivaldybių, ar nevalstybinėse įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, ir pagal vaiko priežiūros sutartį su vaiko tėvu (įtėviu) ar globėju (toliau – vaiko priežiūros sutartis) už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą Lietuvos Respublikoje pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį (toliau – vaiko priežiūrą vykdantis fizinis asmuo), jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas ir su juo bendrai gyvenantys asmenys, kurie augina ir (ar) globoja vaiką, dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba yra savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus darbingo amžiaus asmenis, kuriems nustatytas 0–25 procentų dalyvumo lygis.

2. Už tą patį vaiką ir laikotarpį gali būti skiriama ir mokama tik viena vaiko priežiūros kompensacinė išmoka.

3. Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka neskiriama:

1) jeigu vaiko priežiūrą vykdantis fizinis asmuo prižiūri savo ar bendrai gyvenančio asmens auginamą ir (ar) globojamą vaiką;

2) už vaiką, kai, Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenimis, laikotarpiu, už kurį vienas iš šio vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų kreipiasi dėl vaiko priežiūros kompensacinės išmokos skyrimo, ši išmoka paskirta už to paties fizinio asmens, vykdančio vaiko priežiūrą, kitus 5 prižiūrimus vaikus, išskyrus atvejus, kai jie visi yra vienos bendrai gyvenančių asmenų grupės auginami ir (ar) globojami vaikai.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Dėl išmokos vaikui, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko priežiūros kompensacinės išmokos, globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ir išmokos įvaikinus vaiką asmuo turi teisę kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.“

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai ir vienkartinės išmokos įsikurti dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius. Išmokos vaikui, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko priežiūros kompensacinės išmokos, globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, vaiko laikinosios priežiūros išmokos ir išmokos įvaikinus vaiką dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.“

 

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Išmoka vaikui, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko priežiūros kompensacinė išmoka, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir išmoka įvaikinus vaiką skiriami ir mokami nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.“

 

7 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vaikas ir (ar) asmuo neatitinka šio įstatymo nors viename 1 straipsnio 2 dalies punkte, kai paskirta šio įstatymo 91 straipsnyje nustatyta išmoka, ar 6 straipsnio 3 dalyje, ar 7 straipsnio 3 dalyje, ar 8 straipsnio 2 dalyje, ar 9 straipsnio 2 dalyje, ar 11 straipsnio 4 dalyje, ar 12 straipsnio 4 dalyje, ar 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų – nuo faktinių aplinkybių atsiradimo dienos;“.

2. Papildyti 21 straipsnio 1 dalį 20 punktu:

20) asmuo, kuriam paskirta šio įstatymo 91 straipsnyje nustatyta išmoka, nutraukia vaiko priežiūros sutartį su vaiko priežiūra vykdančiu fiziniu asmeniu – nuo vaiko priežiūros sutarties nutraukimo dienos;“.

3. Papildyti 21 straipsnio 1 dalį 21 punktu:

21) pagal vaiko priežiūros sutartį už atlyginimą vaiko priežiūrą vykdantis fizinis asmuo nebevykdo vaikų dienos priežiūros Lietuvos Respublikoje pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį  – nuo individualios veiklos ar darbo sutarties nutraukimo dienos;“.

4. Papildyti 21 straipsnio 1 dalį 22 punktu:

22) vaikas, už kurį paskirta šio įstatymo 91 straipsnyje nustatyta išmoka, pradedamas ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą valstybinėse ar savivaldybių, ar nevalstybinėse įstaigose, kurios vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, arba jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas – nuo ugdymo pagal ikimokyklinio ugdymo programą arba nuo pradedamo teikti priešmokyklinio ugdymo pirmos dienos;“.

5. Papildyti 21 straipsnio 1 dalį 23 punktu:

23) asmuo, kuriam paskirta šio įstatymo 91 straipsnyje nustatyta išmoka, ir (ar) su juo bendrai gyvenantys asmenys, kurie augina ir (ar) globoja vaiką, nedirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba nėra savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus darbingo amžiaus asmenis, kuriems nustatytas 0–25 procentų dalyvumo lygis, – nuo darbo sutarties ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškos veiklos nutraukimo dienos.“

6. Papildyti 21 straipsnio 2 dalį 3 punktu:

3) vaikas, už kurį paskirta šio įstatymo 91 straipsnyje nustatyta išmoka, laikinai neprižiūrimas pagal vaiko priežiūros sutartį vaiko priežiūrą vykdančio fizinio asmens, nenutraukiant šios sutarties – nuo asmens, kuriam paskirta šio įstatymo 91 straipsnyje nustatyta išmoka, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikto pranešimo apie laikinai sustabdytą pagal vaiko priežiūros sutartį už atlyginimą vykdomą vaiko priežiūrą gavimo savivaldybės administracijoje dienos iki pranešimo apie tęsiamą pagal vaiko priežiūros sutartį už atlyginimą vykdomą vaiko priežiūrą gavimo savivaldybės administracijoje dienos.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

2. Jeigu vaiko tėvai (įtėviai) ar globėjai ir fizinis asmuo, vykdantis vaikų dienos priežiūrą Lietuvos Respublikoje pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį, vaiko priežiūros sutartį pasirašė ir vaikas buvo prižiūrimas pagal šią sutartį iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, šio įstatymo 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 3 straipsnio 6 punkte nurodyta vaiko priežiūros kompensacinė išmoka skiriama ir mokama nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, jeigu vaikas, vaiko tėvai (įtėviai) ar globėjai ir vaiko priežiūros veiklą vykdantis fizinis asmuo atitinka Išmokų vaikams įstatymo 91 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda