LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 29 d. d. Nr. V-94

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu, Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu,

t v i r t i n u Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašą (pridedama).“

2. P a k e i č i u  nurodytu įsakymu patvirtintą Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymą mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, atsižvelgus į jų negalias, sutrikimus.

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Prašymai dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami mokyklos vadovui, vadovaujantis Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Prašymai dėl brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami kartu su prašymu laikyti dalykų brandos egzaminus, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.4. Pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„6. Kartu su prašymu mokinys, buvęs mokinys ar eksternas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą (priedas), nustatančią pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį dėl:“.

2.5. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų (mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kuriam atlikta kochlearinio implanto operacija, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos nelaiko);“.

2.6. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties forma Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus sprendimu pritaikoma mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos sutrikimo:“.

2.7. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų, ir mokiniui, turinčiam bendrųjų mokymosi sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos užduoties forma pritaikoma, atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus sprendimu.“

2.8. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalies, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies laikas gali būti pratęsiamas iki 100 procentų skirto laiko mokyklos vadovo sprendimu.“

2.9. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl mokymosi sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu leidžiama naudotis schemomis, lentelėmis, grafikais, diagramomis, skaičiuotuvais.

2.10. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. atleisto nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo ir (ar) kalbėjimo dalies, užsienio kalbos brandos egzamino kandidato darbą, neįskaitomi taškai, skirti kalbos supratimui iš klausos įvertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtinto koeficiento;“.

2.11. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl dizartrijos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos (gimtosios arba valstybinės) ir kitos gimtosios kalbos dalį žodžiu (viešąjį kalbėjimą), lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalį, neįskaitomi taškai, skirti tarčiai ir kirčiavimui vertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtinto koeficiento.“

2.12. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos (gimtosios, valstybinės) ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalis žodžiu, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalį, kalbėjimo sklandumo trūkumai nelaikomi klaidomis.“

2.13. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                    Audronė Pitrėnienė


 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo

priedas

 

(Pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo forma)

 

 

______________________________________________________________________

(Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimas)

 

PAŽYMA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

 

________________ Nr.___________________

(data) (registracijos numeris)

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vardas ir pavardė ____________________________________

 

Gimimo metai ______________________________________

 

Mokykla ___________________________________________

 

Kontaktiniai duomenys _______________________________

 

 

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalia, sutrikimą, mokymosi sunkumus):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Išvada dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo:

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)