herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr. T-146

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir išklausiusi Žagarės specialiosios mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitą, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Žagarės specialiosios mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius