RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

DĖL  RADVILIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  2015 METŲ  BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 19  d.  Nr. T-955

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2015 m. biudžetą:

1.1. Biudžeto pajamos –33 698 151,00  Eur (1 priedas);
            1.2 Asignavimai pagal programas –33 698 151,00 Eur (2 priedas; 2A, 2B priedai)

1.3. Biudžeto apyvartos lėšos – 173 772 Eur.

1.4. Asignavimai biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti (3 priedas);

1.5. Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialioji programa (4 priedas);

1.6. Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (5 priedas);

1.7. Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų visuomenės sveikatos rėmimo programa (6 priedas).

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2015 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2014 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus, kad įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes turi sumažėti ne mažiau kaip 10 procentų, palyginti su 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimu.

4. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

5. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Darius Brazys