Paveikslėlis, kuriame yra simbolis, eskizas, tekstas, emblema  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2024 m. sausio 25 d. Nr. T-3

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 32 straipsnio 6 ir 61 dalimis, 34 straipsnio 1 dalimi, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisykles (pridedama).

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                  Nijolė Guobienė

 

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išduodamų sutikimų statybos metu laikinai naudotis Savivaldybės patikėjimo teise valdoma valstybine žeme, esančia už žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti statybą, ribų (toliau – Sutikimas), išdavimo sąlygas ir tvarką.

2. Sutikimas gali būti išduodamas naudoti tiek teisės aktų nustatyta tvarka suformuotus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės žemės sklypus (jų dalis), tiek žemės sklypais nesuformuotus valstybinės žemės plotus, esančius už žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti statybą, ribų (toliau – valstybinės žemės plotas).

3. Sutikimus išduoda Savivaldybės meras (toliau – Meras), arba Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta tvarka įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius.

Sutikimai išduodami per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS). Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (www.planuojustatau.lt).

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Sutikimas išduodamas statant naują statinį, rekonstruojant esamą, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, atnaujinant (modernizuojant) ar griaunant statinį, jeigu valstybinės žemės sklypą (jo dalį) arba valstybinės žemės plotą numatoma laikinai naudoti statybos metu, t. y. laikinam statybinių medžiagų, dirvožemio, sapropelio ir kitokių statybos procesui užtikrinti reikalingų medžiagų sandėliavimui, konstrukcijų laikymui ir statymui, technikos ir transporto priemonių laikymui, tvoros aptvėrimui statybos vietoje.

5. Sutikimas išduodamas statytojui (užsakovui) (toliau – asmuo).

6. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, per ŽIS inicijuoja sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – Sutikimo paslauga) ir pateikia:

6.1. užpildytą elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą (toliau – Prašymas išduoti Sutikimą). Prašyme išduoti Sutikimą turi būti nurodytos priežastys ir motyvai, kodėl nėra galimybės statybos metu naudoti žemės sklypo (jo dalies), kuriame vykdoma statyba, ir terminas, kuriam prašoma išduoti Sutikimą;

6.2. statybvietės planą (toliau – Planas), numatytą statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), 8 priedo 46.17 papunktyje, arba statybvietės schemą (toliau – Schema), kai Planas vadovaujantis Reglamentu neturi būti rengiamas;

6.3. kai planuojama statybos metu laikinai naudotis valstybine žeme, esančia inžinerinių statinių ar tinklų apsaugos zonose, – atitinkamo inžinerinio statinio ar tinklo valdytojo pritarimą / raštą, kuriame būtų nurodyta, ar kelio valdytojas neprieštarauja dėl laikino veiklos vykdymo valstybinės žemės plote, kuriuo planuojama laikinai naudotis statybų metu.

7. Planas ar Schema turi būti parengti masteliu 1:500–1:1000. Planas turi būti parengtas naudojant aktualius Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenis. Schemą, kai nėra parengtas topografinis planas, galima rengti naudojant naujausią ortofotografinį žemėlapį, įtrauktą į Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. D1-261 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“. Plane ar Schemoje turi būti pažymėtos Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos ir valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, ribos, nurodytas planuojamos naudoti teritorijos plotas.

Asmuo Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus pateikia naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis ir, naudodamasis šiomis priemonėmis, nurodo arba Sutikimo paslaugos žemėlapio dalyje pažymi valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinates.

8. Savivaldybės administracijos skyrius pagal kompetenciją (toliau – Skyrius) per 3 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrina, ar kartu su prašymu pateikti Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai, ar Planas arba Schema atitinka Taisyklių 7 punkto reikalavimus, ar planuojamas laikinas naudojimasis valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu neprieštarauja šioms Taisyklėms ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės žemės tvarkymą ir administravimą, taip pat patikrina, ar pažymėtos valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinatės.

Jeigu kartu su Prašymu išduoti Sutikimą nepateiktas Planas ar Schema arba jeigu Planas ar Schema neatitinka šių Taisyklių 7 punkto reikalavimų ir (ar) planuojamas laikinas naudojimasis valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu prieštarauja šioms Taisyklėms ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės žemės tvarkymą ir administravimą, Skyrius per 6 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai Sutikimo paslaugos priemonėmis informuoja Prašymą išduoti Sutikimą pateikusį asmenį, kad būtina ištaisyti nurodytus trūkumus (3 priedas). Asmuo, ištaisęs Skyriaus nurodytus trūkumus, naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis pateikia naują Prašymą išduoti Sutikimą ir prideda prie jo Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus.

9. Skyrius, gavęs visus šių Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus ir nustatęs, kad planuojama statybos metu laikinai naudotis naudojamu valstybinės žemės sklypu (jo dalimi), per 5 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotoją prašydamas per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos pateikti informaciją, ar valstybinės žemės sklypo naudotojas neprieštarauja dėl naudojamo žemės sklypo (jo dalies) laikino naudojimo statybos metu ir (ar) suteikimas laikinai naudotis naudojamu valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) netrukdys žemės sklypo (jo dalies) naudoti pagal paskirtį.

Tais atvejais, kai nėra žinomas valstybinės žemės naudotojo elektroninio pašto adresas ir nėra galimybės informuoti valstybinės žemės naudotoją elektroninėmis priemonėmis, informacija per 5 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos valstybinės žemės naudotojui teikiama raštu, o asmuo, pateikęs Prašymą išduoti Sutikimą, Sutikimo paslaugos priemonėmis informuojamas, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas Prašymo išduoti Sutikimą nagrinėjimo terminas pratęsiamas 10 darbo dienų.

10. Skyrius, kreipdamasis į šių Taisyklių 9 punkte nurodytą subjektą, nurodo, kad jis per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo turi pateikti nuomonę dėl laikino naudojimosi valstybinės žemės sklypu (jo dalimi), o nepateikus prašomos informacijos per 3 darbo dienas bus laikoma, kad valstybinės žemės sklypo naudotojas neprieštarauja dėl laikino naudojimosi valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu.

11. Skyrius, per 3 darbo dienas nuo kreipimosi išsiuntimo gavęs iš Taisyklių 9 punkte nurodyto subjekto informaciją, kurioje išdėstyta jo nuomonė (pozicija) dėl planuojamo laikino naudojimosi valstybinės žemės sklypu (jo dalimi), per 2 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos parengia, suderina ir Merui arba įgaliotam administracijos direktoriui teikia pasirašyti Sutikimą (1 priedas) arba sprendimą jo neišduoti. Sprendimas neišduoti Sutikimo įforminamas Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus raštu, kuriame nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas (2 priedas). 

12. Sprendimas išduoti Sutikimą arba atsisakyti jį išduoti priimamas per 10 darbo dienų nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai nėra galimybės informuoti valstybinės žemės naudotoją elektroninėmis priemonėmis ir informacija jam teikiama raštu. Tokiais atvejais pagal Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas Prašymo išduoti Sutikimą nagrinėjimo terminas pratęsiamas 10 darbo dienų.

13. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai:

13.1. Taisyklių 9 punkte nurodytas subjektas motyvuotai prieštarauja dėl laikino valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto naudojimo;

13.2. Taisyklių 9 punkte nurodytas subjektas per nustatytą terminą nepareiškė nuomonės dėl laikino valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto naudojimo arba valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas, tačiau Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus sprendimas išduoti Sutikimą prieštarautų šių Taisyklių ar kitų teisės aktų nuostatoms;

13.3. kai valstybinės žemės plotas, kuriuo planuojama laikinai naudotis, yra suprojektuotas patvirtintame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte kaip grąžinamas natūra, perduodamas ar suteikiamas neatlygintinai nuosavybėn, parduodamas, išnuomojamas, perduodamas neatlygintinai naudotis ar valdyti patikėjimo teise;

13.4. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo ar Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatomis yra pradėta valstybinės žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra;

13.5. yra galimybė statybvietę įrengti Prašymą išduoti Sutikimą pateikusio asmens privačios žemės sklype ar šio asmens naudojamame žemės sklype (jo dalyje);

13.6. asmuo, kuris prašo išduoti Sutikimą, yra savavališkai užėmęs ir naudoja valstybinės žemės plotą, nurodytą Prašyme išduoti Sutikimą;

13.7. kai šis žemės plotas reikalingas naudoti kitoms reikmėms.

14. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas laikinai naudoti Plane ar Schemoje, kuris (-i) yra neatskiriamoji Sutikimo dalis, pažymėtą teritoriją.

15. Po Sutikimą išdavimo, Skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka apie išduotą Sutikimą informuoja Savivaldybės administracijos Finansų skyrių (toliau-Finansų skyrius). Kai valstybinę žemę, kurią naudoti yra išduotas Sutikimas, naudoja kitas naudotojas, kartu su informacija apie išduotą Sutikimą Skyrius Finansų skyriui nurodo, už kokį plotą žemės nuomos mokestį turi mokėti asmuo, kuriam išduotas Sutikimas, ir kokia dalimi mažinamas apmokestinamas plotas valstybinės žemės sklypo naudotojui, ir apie tai per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis arba raštu, jeigu nėra žinomas elektroninio pašto adresas, informuoja šių Taisyklių 9 punkte nurodytą subjektą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Jeigu pageidaujama keisti Plane ar Schemoje pažymėtą valstybinės žemės teritoriją, kurią leista naudoti statybos metu, asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka, naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis, privalo pateikti naują Prašymą išduoti Sutikimą ir prie jo pridėti Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus.

17. Pasikeitus statytojui, naujasis statytojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto Sutikimo. Naujasis statytojas įsipareigoja informuoti Savivaldybės administraciją apie išduoto Sutikimo perėmimą.

18. Sutikimas išduodamas Prašyme išduoti Sutikimą nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 2 metams. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 2 metams.

Sutikime nurodoma, kad kai valstybinės žemės plotas, kuriuo planuojama laikinai naudotis, Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra suprojektuojamas rengiamame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte kaip grąžinamas natūra, perduodamas ar suteikiamas neatlygintinai nuosavybėn, parduodamas, išnuomojamas perduodamas neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, Sutikimas galioja iki tol, kol bus priimti sprendimai dėl valstybinės žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai naudotis, grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pardavimo, išnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.

19. Pagal Sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai yra laikinieji nesudėtingieji statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

20. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi Sutikimo galiojimas, pagal Sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie įvykdytus reikalavimus asmuo privalo raštu informuoti Savivaldybę per 5 darbo dienas nuo valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto sutvarkymo.

21. Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Mero arba įgalioti administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės žemės sklypas (jo dalis) arba valstybinės žemės plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikmėms, kai asmuo nemoka žemės nuomos mokesčio arba jeigu valstybinės žemės sklypas (jo dalis) arba valstybinės žemės plotas naudojamas ne pagal Sutikime nurodytas sąlygas. Apie Sutikimo galiojimo nutraukimą Taisyklių 18 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais atvejais asmuo informuojamas Skyriaus raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki Sutikimo galiojimo nutraukimo. Nutraukus Sutikimo galiojimą asmuo apie tai ir apie valstybinė žemė sutvarkymo terminą papildomai informuojamas Skyriaus raštu.

Savivaldybė neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

22. Skyrius, gavęs asmens pranešimą apie valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto laikino naudojimo pabaigą ir jo sutvarkymą arba pasibaigus išduoto Sutikimo galiojimo terminui, per kurį asmuo turėjo sutvarkyti žemės sklypą (jo dalį) ar valstybinės žemės plotą, per 20 darbo dienų atlieka faktinių duomenų patikrinimą vietovėje (toliau – Patikrinimas), kurio metu patikrina, ar valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas statybos reikmėms ir ar yra sutvarkytas (4 priedas). Patikrinimo metu nustatęs, kad valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas yra naudojamas statybos reikmėms ir nėra sutvarkytas, Skyrius per 3 darbo dienas nuo Patikrinimo atlikimo dienos elektroninėmis priemonėmis informuoja asmenį apie Patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir nurodo 10 darbo dienų terminą, per kurį turi būti nukelti pagal Sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai ir sutvarkytas valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas. Asmeniui neįvykdžius minėtų reikalavimų iki Skyriaus nurodyto termino, informacija apie valstybinės žemės naudojimo pažeidimą perduodama Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

23. Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus ir Skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą ar atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

______________________

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų

laikinai naudotis valstybine žeme

statybos metu išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Sutikimo laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL SUTIKIMO LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

 

Zarasų rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Zarasų rajono sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į ________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

____________ prašymą, neprieštarauja dėl laikino naudojimosi valstybinės žemės sklypu (jo dalimi)

(data)

______________, esančiu _____________, / valstybinės žemės plotu, esančiu _____________*.

(kadastro Nr.)                                    (adresas)                                                                                 (vietovės pavadinimas)

 

Pagal šį sutikimą asmuo turi teisę statybos vykdymo žemės sklype (kadastro Nr.________), esančiame

_________________, metu, naudotis tik valstybine žeme, pažymėta pridedamame plane / schemoje*.

(adresas)

Sutikimas išduodamas laikinai naudoti plane / schemoje* pažymėtą teritoriją. Sutikimas galioja tik pridedamame plane / pridedamoje schemoje* pažymėtiems statiniams statyti.

Planas / schema* yra neatskiriama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki ___________, bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dėl valstybinės

(data)

žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pardavimo, išnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.

Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį.

Pasikeitus statytojui, naujasis statytojas perima su išduotu sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto sutikimo. Naujasis statytojas įsipareigoja informuoti savivaldybės administraciją apie išduoto sutikimo perėmimą.

Pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai yra laikinieji nesudėtingieji statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Zarasų rajono savivaldybės mero arba įgalioto administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikmėms, jeigu nemokamas žemės nuomos mokestis arba jeigu valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas bus naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius informuos raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Zarasų rajono savivaldybė neatsako už patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_____________________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

 

 

 

(Sutikimo laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL SUTIKIMO LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Mero potvarkiu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Zarasų rajono sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į _____________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

_______ prašymą, neprieštarauja dėl laikino naudojimosi valstybinės žemės sklypu (jo dalimi)

(data)

______________, esančiu _____________, / valstybinės žemės plotu, esančiu _____________*.

(kadastro Nr.) (adresas) (vietovės pavadinimas)

 

Pagal šį sutikimą asmuo turi teisę statybos vykdymo žemės sklype (kadastro Nr.________), esančiame

_________________, metu, naudotis tik valstybine žeme, pažymėta pridedamame plane / schemoje*.

(adresas)         

Sutikimas išduodamas laikinai naudoti plane / schemoje* pažymėtą teritoriją. Sutikimas galioja tik pridedamame plane / pridedamoje schemoje* pažymėtiems statiniams statyti.

Planas / schema* yra neatskiriama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki ___________, bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dėl valstybinės

(data)

žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pardavimo, išnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.

Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį.

Pasikeitus statytojui, naujasis statytojas perima su išduotu sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto sutikimo. Naujasis statytojas įsipareigoja informuoti savivaldybės administraciją apie išduoto sutikimo perėmimą.

Pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai yra laikinieji nesudėtingieji statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Zarasų rajono savivaldybės mero įgalioto administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikmėms, jeigu nemokamas žemės nuomos mokestis arba jeigu valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas bus naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius informuos raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Zarasų rajono savivaldybė neatsako už patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_____________________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

___________________

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų

laikinai naudotis valstybine žeme

statybos metu išdavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL AtsisakymO išduoti SUTIKIMĄ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

 

Zarasų rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“, išnagrinėjo Jūsų __________ prašymą ir atsižvelgdamas į tai, kad ______________________________________

(data)                                                                                                 (teisės aktai ir motyvai, kuriais remiantis __________________________________________________________________________________________________________,  neišduodamas sutikimas laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu)

atsisako išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) (_______________),

(kadastro numeris)

esančiu _________________________, / valstybinės žemės plotu, esančiu ___________________*.

(adresas)                                                                                                              (vietovės pavadinimas)      

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_____________________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

 

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL AtsisakymO išduoti SUTIKIMĄ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Mero potvarkiu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio   1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“, išnagrinėjo Jūsų __________ prašymą ir atsižvelgdamas

(data)

į tai, kad ________________________________________________________________________________________________,

(teisės aktai ir motyvai, kuriais remiantis neišduodamas sutikimas laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu)

atsisako išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) (_______________),

(kadastro numeris)

esančiu ______________________, / valstybinės žemės plotu, esančiu ______________________*.

(adresas)                                                                                                                     (vietovės pavadinimas)

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_____________________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

______________________

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų

laikinai naudotis valstybine žeme

statybos metu išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Rašto dėl nurodymo papildyti prašymą išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU IR KITŲ DOKUMENTŲ TRŪKUMŲ

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius, atsižvelgdamas į _________

(data)

prašymą _____________, informuoja, kad būtina ištaisyti šiuos

(registracijos Nr.)

trūkumus: ___________________________________________.

Ištaisius šiame rašte nurodytus trūkumus ir pateikus naują prašymą išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu, bus sprendžiamas klausimas dėl sutikimo statybos metu laikinai naudotis Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdoma valstybine žeme, esančia už žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti statybą, ribų, išdavimo.

Šis raštas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                         (Parašas)                              (Vardas ir Pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_________________

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų

laikinai naudotis valstybine žeme

statybos metu išdavimo taisyklių

4 priedas

 

 

(faktinių duomenų patikrinimo vietovėje formos pavyzdys)

 

 

Išduoto sutikimo pavadinimas, data ir numeris

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai) ir/ar žemės ploto identifikacija

 

Statybą leidžiančio dokumento pavadinimas, data ir numeris

 

Teisės laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu pabaigos terminas

 

 

Patikrinus aukščiau nurodytą objektą buvo nustatyta, kad: (pažymėti aktualų)

Valstybinė žemė atlaisvinta nuo statybinių medžiagų, mechanizmų, įrangos. Nėra šiukšlių ir kitų atliekų

Taip/Ne

Atkurtos valstybinės žemės dangos

Taip/Ne

Valstybinė žemė nėra aptverta ar kitaip apribotas patekimas į ją

Taip/Ne

 

Prie akto pridedamos foto nuotraukos ______vnt.

 

 

___________________                             ______________               _______________

(pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

__________________